Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №823 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Денко Денков, направено във връзка с проект за бюджет и инвестиционна програма на община Казанлък за 2008 г., второ четене, за заделяне на средства за построяване на църква в град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №822 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: Предложение от групата съветници на БСП, направено във връзка с проект за бюджет и инвестиционна програма на община Казанлък за 2008 г., второ четене, за предоставяне на концесия на дейността по паркирането на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №821 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: ОС-237/07.04.2008 г. - Приемане на проектно предложение на Община Казанлък за реставрация и консервация на тракийска гробница „Шушманец”.
повече...

РЕШЕНИЕ №820 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: ОС-236/07.04.2008 г. - Кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” по Проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитие на устойчиви градски ареали”.
повече...

РЕШЕНИЕ №819 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: ОС-234/07.04.2008 г. - Приемане на предложение на Община Казанлък относно необходимостта от изграждането на обект ”Тунел Шипка” и подходите към него.
повече...

РЕШЕНИЕ №818 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: ОС-241/07.04.2008 г. - Промяна в състава на Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания.
повече...

РЕШЕНИЕ №817 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2008 г., Протокол №65 ОТНОСНО: вх. №ОС-149/05.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината във връзка с проект за бюджет и инвестиционна програма на Община Казанлък за 2008 г. (първо четене)
повече...

РЕШЕНИЕ №816 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.03.2008 г., Протокол №65 ОТНОСНО: ОС-148/05.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, инвестиционна програма към 31.12.2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №815 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.03.2008 г., Протокол №65 ОТНОСНО: Устно предложение от Васил Самарски - председател на ОбС за приемане на призив от общинските съветници за набиране на средства за лечение на четиригодишния Цветомир Петров Стефанов от гр. Казанлък. (Отм. с Решение №898/25.06.2008 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №814 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.03.2008 г., Протокол №65 ОТНОСНО: ОС-206/25.03.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за изменение на Наредба №31 за определяне размера на местните данъци. (Оспорено от Андон Янев - управител на "Балкан-К" ЕАД, гр. Казанлък с жалба пред Старозагорския административен съд. С Определение №153 от 19.09.2007 г. от 19.09.2007 г. Старозагорският административен съд жалбата е оставена без разглеждане. С Определение №13162/20.123.2007 г. Върховният административен съд на Република България - Трето отделение оставя в сила определението на Старозагорския административен съд. С Решение №7805/26.06.2008 г. Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав, І колегия е отхвърлено искането с правно основание чл. 239, т. 5 от АПК на "Балкан-К" ЕАД и е оставено в сила определението на Старозагорския административен съд.)
повече...

РЕШЕНИЕ №813 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.03.2008 г., Протокол №65 ОТНОСНО: ОС-205/25.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №812 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.03.2008 г., Протокол №65 ОТНОСНО: ОС-204/24.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски - председател на ОбС за изменение Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №811 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: Свикване на 65 заседание на ОбС - Казанлък по предложение на Председателския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №810 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-186/14.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов - кмет на общината за промяна в състава на комисиите, назначени с Решения № №16, 17, 18, 19 и 33 от 2008 г. на ОбС - Казанлък за провеждане на търгове за продажба на общински обекти
повече...

РЕШЕНИЕ №809 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение №004/05.12.2007 г., Решение №005/05.12.2007 г., Решение №006/05.12.2007 г., Решение №031/28.02.2008 г., Решение №009/28.12.2007 г., Решение №022/31.01.2008 г., Решение №038/28.02.2008 г., Решение №025/31.01.2008 г. и Решение №005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №808 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение №004/05.12.2007 г., Решение №005/05.12.2007 г., Решение №006/05.12.2007 г., Решение №031/28.02.2008 г., Решение №009/28.12.2007 г., Решение №022/31.01.2008 г., Решение №038/28.02.2008 г., Решение №025/31.01.2008 г. и Решение №005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №807 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение №004/05.12.2007 г., Решение №005/05.12.2007 г., Решение №006/05.12.2007 г., Решение №031/28.02.2008 г., Решение №009/28.12.2007 г., Решение №022/31.01.2008 г., Решение №038/28.02.2008 г., Решение №025/31.01.2008 г. и Решение №005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №806 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение №004/05.12.2007 г., Решение №005/05.12.2007 г., Решение №006/05.12.2007 г., Решение №031/28.02.2008 г., Решение №009/28.12.2007 г., Решение №022/31.01.2008 г., Решение №038/28.02.2008 г., Решение №025/31.01.2008 г. и Решение №005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №805 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение №004/05.12.2007 г., Решение №005/05.12.2007 г., Решение №006/05.12.2007 г., Решение №031/28.02.2008 г., Решение №009/28.12.2007 г., Решение №022/31.01.2008 г., Решение №038/28.02.2008 г., Решение №025/31.01.2008 г. и Решение №005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №804 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 17.03.2008 г., Протокол №64 ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение №004/05.12.2007 г., Решение №005/05.12.2007 г., Решение №006/05.12.2007 г., Решение №031/28.02.2008 г., Решение №009/28.12.2007 г., Решение №022/31.01.2008 г., Решение №038/28.02.2008 г., Решение №025/31.01.2008 г. и Решение №005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.
повече...