Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №783 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-619/21.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за прекратяване на съсобственост по молба от Кънчо Въгларов от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №782 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-645/05.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за предоставяне на обект - частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от Дружество "Военноинвалид" Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №781 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-727/10.10.2007 г. - Жалба от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, против Решение №753/28.09.2007 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №780 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-720/09.10.2007 г. - Жалба от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, против Решение №756/28.09.2007 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №779 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-662/12.09. 2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за експлоатация на депото за твърди битови отпадъци на община Казанлък, местност "Каракос" землище с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №779 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-662/12.09. 2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за експлоатация на депото за твърди битови отпадъци на община Казанлък, местност "Каракос" землище с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №778 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-648/05.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за допълваща целева субсидия за капиталови разходи на читалищата от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №777 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-737/17.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, за промени в разходната част на общински бюджет 2007 и утрвърждаване на бюджет на обществения посредник.
повече...

РЕШЕНИЕ №776 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: Предоставяне на помещения за офис на обществения посредник. Мотиви: За извършване дейността на обществения посредник, съгласно член 46 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, е необходимо Общинският съвет да му предостави помещения за офис, общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №775 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-734/17.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на ОбС-Казанлък за отмяна на точка 3 от Решение №527 от 28.09.2006 г. на Общински съвет-Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №774 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.10.2007 г., Протокол №62 ОТНОСНО: ОС-667/14.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за промени в Поименен списък за финансирането на капиталовите разходи за 2007 г. по обекти.
повече...

РЕШЕНИЕ №773 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-646/05.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот, публична общинска собственост - "Помещение за офис в сградата на кметството в с. Розово, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №772 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-647/05.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински обекти: "Дърводелска работилница с. Ръжена", УПИ IХ в кв. 6 плана на с. Копринка.
повече...

РЕШЕНИЕ №771 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-655/10.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК за продажба на общински обект: обществен терен №000514 в м."Паметника" в землището на с.Шейново, заедно с построената в него сграда, съоръжения и трайни насаждения.
повече...

РЕШЕНИЕ №770 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-615/21.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък във връзка с провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПКС на общински обекти; УПИ XVI в кв. 31, с.Шейново, ведно с построената на него сграда и сграда, находяща се в УПИ X, кв. 6, с.Шейново.
повече...

РЕШЕНИЕ №769 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-620/21.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък, за продажба на земя, частна общинска собственост, на собственик на построена върху нея сграда по молба от Радослав Симеонов Шиков.
повече...

РЕШЕНИЕ №768 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-599/06.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината с предложение за учредяване на право на строеж в полза на "ЕВН Електроразпределение" АД, по молба вх. №136-01-33/2007 от ръководител КЕЦ Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №767 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-656/10.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за учредяване на право на строеж в полза на 'ЕВН България Електроразпределение" АД, по молба вх.№136-01-8б2007 от ръководител КЕЦ Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №766 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-423/15.06.2007 г. - Придружително писмо от Илчо Антонов - общински съветник с предложение за учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж за построяване на християнски храм на Втора християнска евангелска петдесятна църква – Казанлък върху имот, частна общинска собственост със застроена площ 850 кв. м, съставляващ УПИ-119 в кв. 107, 104, кад. район 505, съгласно ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед 300-4-41 от 2003 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №765 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2007 г., Протокол №61 ОТНОСНО: ОС-669/15.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане от подпараграф 42-14 - "Други помощи по решение на ОбС" еднократна парична помощ за лечение, закупуване на лекарства и консумативи на Джавид Таиров Ахмедов от с.Шейново и Димитър Петров Байнов от гр. Казанлък.
повече...