Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

Р Е Ш Е Н И Е №744 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.09.2007 г., Протокол №60 ОТНОСНО: ОС-621/21.08.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък за утвърждаване на маломерни паралелки и слети класове в училищата в Община Казанлък през учебната 2007/2008г.
повече...

Р Е Ш Е Н И Е №743 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.09.2007 г., Протокол №60 ОТНОСНО: ОС-582/31.07.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината с предложение за откриване и провеждане на конкурсна процедура за възлагане на управлението на Медико- стоматологичен център „Поликлиника - Казанлък” ЕООД.
повече...

Р Е Ш Е Н И Е №742 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.09.2007 г., Протокол №60 ОТНОСНО: ОС-601/07.08.2007 г. - Жалба от Стефан Дамянов, кмет на общината против т. 2 от Решение №725/26.07.2007 г.
повече...

Р Е Ш Е Н И Е №741 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.09.2007 г., Протокол №60 ОТНОСНО: ОС-630/27.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Теодор Митев, председател на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт за отмяна на Заповед №725/13.08.2007 г., Заповед №750/15.08.2007 г. и Заповед №751/15.08.2007 г. на кмета на община Казанлък. (Решение №741/04.09.2007 г. е обжалвано ок кмета на община Казанлък пред Административен съд - Стара Загора. С Решение №85 от 14.03.2009 г. по адм. д. №358/07 г. Административен съд - Стара Загора отменя Решение №741/04.09.2007 г. на ОбС - Казанлък. Решението на съда влиза в законна сила на 15.04.2009 г.)
повече...

Р Е Ш Е Н И Е №740 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.09.2007 г., Протокол №60 ОТНОСНО: ОС-629/24.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за придобиване статут на кметства на с. Средногорово и с. Голямо Дряново.
повече...

Р Е Ш Е Н И Е №739 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 04.09.2007 г., Протокол №60 ОТНОСНО: Предложение от Васил Самарски – председател на ОбС за промяна в състава на Комисията по евроинтеграция и бизнессреда.
повече...

РЕШЕНИЕ №738 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 02.08.2007 г., Протокол №59 ОТНОСНО: ОС-578/30.07.2007 г.-Избор на управител и определяне на възнаграждение на управител на „Многопрофилна болница за активна лечение - Казанлък” ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №737 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 02.08.2007 г., Протокол №59 ОТНОСНО: ОС-107/12.02.2007 г. - Замяна на общински имот с имот, частна собственост по молба на Нелина Янкова Донева.
повече...

РЕШЕНИЕ №736 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 02.08.2007 г., Протокол №59 (изм. С Решение №015/31.01.2008 г. на ОбС) ОТНОСНО: ОС-559/19.07.2007г. 1. Именуване на урбанизирана територия „Казанлъшки минерални бани” в квартал „Казанлъшки минерални бани”. 2. Именуване на съществуваща улица в урбанизираната територия “ Казанлъшки минерални бани “ с името “ Стария кавак”.
повече...

РЕШЕНИЕ №735 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 02.08.2007 г., Протокол №59 ОТНОСНО: ОС-565/23.07.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината с предложение за промени в приходната и разходната част на общинския бюджет за 2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №734 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 02.08.2007 г., Протокол №59 ОТНОСНО: Предложение от Мария Нейкова – областен управител на област Стара Загора за предоставяне на средства от общинския бюджет за ремонт на сградата на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” и сградата на РПУ, Казанлък – “Вила Роз”.
повече...

РЕШЕНИЕ №733 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-559/19.07.2007 г. - Придружително писмо от кмета на общината и доклад с предложения за: 1. Именуване на урбанизирана територия на „Казанлъшки минерални бани” в квартал „Казанлъшки минерални бани”; 2. Именуване на действаща улица в квартал „Казанлъшки минерални бани” с името „Стария кавак”.
повече...

РЕШЕНИЕ №732 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: Предложения за: изваждане от бюджета на ОбС средствата, за извършения ремонт, закупуване на техника и обзавеждане на Общинския съвет, в размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лв.; изготвяне на опис на общинския поземлен фонд по селища и по видове; сформиране на Контролно звено от 5 специалисти в дирекция „Местни данъци и такси”; увеличение на основното месечно възнаграждение на служителите от звено „Организационно обслужване на ОбС” и на работниците от звено „Други дейности по строителството”; предоставяне на подробна поименна справка за трудовите възнаграждения и други допълнителни възнаграждения на всички щатни служители в общинска администрация и на тези, от извънсписъчния състав, по граждански договори, както и възнагражденията на комисиите от проведените конкурси и търгове по Наредба №15, направени по време на разискванията по ОС-557/19.07.2007 г. общинските съветници: Васил Самарски, Дочка Богданова, Денко Денков, Цветанка Пискова и Георги Каличков.
повече...

РЕШЕНИЕ №731 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-342/21.07.2007 г. Предложение за експлоатация на депото за твърди битови отпадъци на община Казанлък, местност „Каракос”, землище село Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №730 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: Предложения от Георги Каличков, Христо Марков и Денко Денков във връзка с изслушване на информация за пожарната обстановка и обявеното на 24.07.2007 г. със заповед на областния управител на област Стара Загора бедствено положение на територията на община Казанлък и региона.
повече...

РЕШЕНИЕ №729 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: Предложение от групата съветници “За Борба с корупцията” за приемане на Благодарствено писмо във връзка с освобождаването на българските медици от затвора в Либийската Джамахирия.
повече...

РЕШЕНИЕ №728 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-544/16.07.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Цветанка Пискова – председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с предложение за отпускане от подпараграф 4214 – „Други помощи по решение на ОбС” еднократна парична помощ за лечение, закупуване на лекарства и консумативи на Цветанка Антонова и на Митко Тонев, и двамата от град Казанлък, и социална стипендия на Мария Димитрова от град Шипка до навършване на пълнолетие – до месец октомври 2007 г. включително.
повече...

РЕШЕНИЕ №727 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-382/01.06.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за отпускане на девет еднократни помощи на граждани от общината за лечение и при извънредни ситуации.
повече...

РЕШЕНИЕ №726 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-444/22.06.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за промяна на чл. 22, ал. 3 на раздел ІІІ – „Такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредба №26 на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.
повече...

РЕШЕНИЕ №725 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 (Точка 2 от решението променена с Решение №742 от 04.09.2007 г.) ОТНОСНО: ОС-480/27.06.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за следприватизационен контрол за 2006 г. по сключени договори по реда на ЗППДОП (отм.).
повече...