Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №772 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_4136/14.10.2011 - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от Моника Динева - общински съветник с проект за решение относно сключване на договор за съвместна дейност между МЦ 'Алекс' ООД и МБАЛ 'Д-р Хр. Стамболски' ЕООД
повече...

РЕШЕНИЕ №771 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_4135/14.10.2011 - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от Моника Динева - общински съветник относно дарение в полза на МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД гр. Казанлъкна УПИ ІІІ-8466 за ОДО, в кв. 87 по плана на гр. Казанлък, с площ от 6017 кв.м., ведно с построената в него сграда.
повече...

РЕШЕНИЕ №770 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3694/18.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план на електропровод за захранване на поземлен имот 038029 в землището на с. Крън, общ. Казанлък през имоти с номера 000093, 000080 - полски пътища и 00313 - пасища, мера.
повече...

РЕШЕНИЕ №769 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3696/18.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - трасе на ел.-провод за захранване на поземлен имот 023070, преминаващо по полски път 000033 и ПИ 22001 - частна нива в землището на село Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №768 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3697/18.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - трасе на ел.-провод за захранване на поземлен имот 023073, преминаващо по полски пътища с номера 000033 и 22001 - частна нива и 23074 - частни овощни насаждения в землището на село Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №767 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3695/18.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план на електропровод за захранване на поземлени имоти: 1. 017056 и 017039, преминаващ през имоти с номера 000.068, 000.055, 000.079, 000.071, 000.073, 000.068 - полски пътища; 000.121 - път ІІ глас на държавата (?); 043002 - частна нива; 000.054 - пасище мера в землището на с. Шейново, общ. Казанлък. 2. 000.139 - път ІІ клас на държавата (?) - в землището на град Шипка.
повече...

РЕШЕНИЕ №766 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3845/27.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предложение за изкупуване на дял на съсобственици, по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
повече...

РЕШЕНИЕ №765 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3755/06.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в землището на г. Шипка.
повече...

РЕШЕНИЕ №764 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3677/16.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно нереализирано право на строеж върху общинска земя - урегулиран поземлен имот І в кв.206, по плана на гр. Казанлък, съгласно договор от 01.12.1995 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №763 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3667/10.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предложение за изкупуване на сгради, по реда на чл. 33 от Закона за собствеността и чл. 199 от ЗУТ.
повече...

РЕШЕНИЕ №762 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3819/20.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно прекратяване членството на Община Казанлък в Регионална туристическа асоциация 'Стара планина' – Габрово
повече...

РЕШЕНИЕ №761 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_3592/18.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно извършване на следприватизационен контрол за 2010 г. по сключени по реда на ЗППДОП /отм./ приватизацинни договори.
повече...

РЕШЕНИЕ №760 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_4067/09.09.2011 - Доклад от Васил Самарски - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г. на община Казанлък и предоставяне обект 'Помещение за търговса дейност, музей 'Искра' с площ 204.66 кв.м. на Общинска художествена галерия - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №759 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_4056/07.09.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изграждане на 'Претоварна станция за твърди битови отпадъци в поземлен имот 000471 в землището на с. Черганово, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №758 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_4102/03.10.2011 - Доклад от Евгения Чернева - зам.-кмет на общината по чл. 64 от Правилника на ОбС с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство до полагане на клетва от новоизбраните кметове.
повече...

РЕШЕНИЕ №757 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.10.2011 г., Протокол №52 Относно: ОС_4122/10.10.2011 - Доклад от Цветанка Пискова, зам.-председател на ОбС, с проект за решение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Казанлък до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
повече...

РЕШЕНИЕ №756 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3803/14.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване правен анализ и оценка на общински нежилищен имот 'Магазин, разположен на етаж първи от сграда в УПИ ХVІ-374 в кв. 33, с. Ръжена, общ. Казанлък и провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК за продабата му с нач. тръжна цена 15 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №755 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3431/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на общинско имущество - земеделска земя, представляваща имот №008001 в местността 'Хайдушка вада' по картата на възстановена собственост в землище с. Крън, с площ 2 504 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №754 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3039/17.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект: площ от 15 кв. м в южната част на билото на покрива насградата на кметство с. Овощник, общ. Казанлък, ул. 'Жельо Манолов' №27 за антенни устройства с начален месечен наем 135 лв. без ДДС ; утвърждаване тръжна документация, в т. ч. проект на договор; упълномощаване кмета на общината да извърши необходимите действия. Внесена е промяна (ОС-3494/01.04.2011 г.) от вносителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №753 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3772/09.06.2011 - Доклад от Чавдар Ангелов - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно поставяне паметна плоча на епископ Епифаний Шанов на фасадата на Католическата черква от източен обред „Свети Йосиф” на ул. „П. Яворов” №13 в град Казанлък.
повече...