Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №532 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2361/28.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №531 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: Предложение от Цветан Шиков – общински съветник в хода на разискванията по т. 22 от дневния ред - ОС_2596/06.08.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на бюджета на Община Казанлък за 2010 г., приет с Решение №383/04.02.2010 г., изм. с Решение №473/29.07.2010 г., относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа.
повече...

РЕШЕНИЕ №530 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2454/12.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на финансова помощ на семейство Христови от град Казанлък, родители на тризнаци.
повече...

РЕШЕНИЕ №529 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2410/06.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна парична помощ по решение на ОбС - подпараграф 4214.
повече...

РЕШЕНИЕ №528 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2556/28.07.2010 - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на изменение на план за улична регулация, като увеличава ширината на алеята между урегулирани поземлени имоти ХІІ-525 за ОДО; ХІ-ОДО и ХІІІ - за озеленяване от 3.0 м. на 6.0 м. в квартал 340 по плана на Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №527 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2237/31.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на доклад за следприватизационен контрол за 2008 г. и извършване на следприватизационен контрол за 2009 г. по сключени договори по реда на ЗППДОП.
повече...

РЕШЕНИЕ №526 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2508/20.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отмяна на чл. 44, ал. 1, т. 17 от Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги на територията на община Казанлък, първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №525 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2504/19.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане конкурс за избор на регистрирани дипломирани експерт-счетоводители, за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2010 г. на едноличните търговски дружества, в община Казанлък: ДКЦ 'Поликлиника Казанлък' ЕООД, 'МБАЛ - 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък, 'ХБУ - Казанлък' ЕООД, 'Казанлъшка искра' ЕООД, 'Балканинвест' ЕООД, 'Балкан - К' ЕАД в ликвидация.
повече...

РЕШЕНИЕ №524 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2456/12.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Договор за наем 8/27.06.2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №523 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2654/13.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишен отчет и баланс за 2009 г. на 'Казанлък 2000' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №522 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2412/06.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния баланс и отчет за 2009 г. на 'ДКЦ - Поликлиника - Казанлък' ЕООД; освобождаване от отговорност за 2009 г. управителя д-р Лучев; разпореждане за бизнесплан и разпореждане с натрупаната печалба.
повече...

РЕШЕНИЕ №521 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2089/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП, елемент на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод клон 3 етап 1 извън границите на урбанизираните територии, поземлени имоти: 000298 - полски път; 000314 - напоителен канал; 000310 - път ІІІ клас; през землище с. Бузовград - 0003 - път ІІІ клас; 000169 и 000172 - полски пътища с обща дължина на трасето 1893,3 м.
повече...

РЕШЕНИЕ №520 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: Предложение от Чавдар Ангелов – общински съветник, относно задължаване кмета на общината в срок до 15.10.2010 г. да внесе доклад за предприетите действия за наказване на виновните общински служители, разрешили строителни дейности, без решение на Общинския съвет за одобряване на ПУП, елемент на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод, направено по време на разискванията по т. 10 от дневния ред - ОС_2089/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП, елемент на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод клон 3 етап 1 извън границите на урбанизираните територии, поземлени имоти: 000298 - полски път; 000314 - напоителен канал; 000310 - път ІІІ клас; през землище с. Бузовград - 0003 - път ІІІ клас; 000169 и 000172 - полски пътища с обща дължина на трасето 1893,3 м.
повече...

РЕШЕНИЕ №519 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: Предложение от Николай Александров – общински съветник, за създаване на Анкетна комисия за проверка на изпълнение на проект в кв. 'Христо Ботев' и ефективността му за гражданите, направено по време на разискванията по т. 10 от дневния ред - ОС_2089/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП, елемент на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод клон 3 етап 1 извън границите на урбанизираните територии, поземлени имоти: 000298 - полски път; 000314 - напоителен канал; 000310 - път ІІІ клас; през землище с. Бузовград - 0003 - път ІІІ клас; 000169 и 000172 - полски пътища с обща дължина на трасето 1893,3 м.
повече...

РЕШЕНИЕ №518 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2507/19.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на Правилник за организацията на Консултативния съвет по туризъм в община Казанлък, първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №517 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2665/14.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет на местен референдум в гр. Шипка по приложена план-сметка; утвърждаване образци от книжата - Приложение № №от 1 до 7 вкл.; определяне еднократно възнаграждение за членовете на ОИК; определяне еднократно възнаграждение за членовете на СИК, съгласно Заповед №РД-09-384/12.05.2010 г. на Областния управител на област Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №516 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2666/14.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно разкриване на нова социална услуга в Дневен център за възрастни хора с увреждания от 18 до 35 години с капацитет 15 места и численост на персонала 6 лица, който да бъде делегирана от държавата дейност.
повече...

РЕШЕНИЕ №515 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2515/22.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно разкриване на Център за рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания в град Казанлък, като делигирана държавна дейност от 01.01.2011 г. с капацитет 25 деца и лица и численост на персонала - 6.
повече...

РЕШЕНИЕ №514 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2591/06.08.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване за финансиране на проект на община Казанлък по Програмата за развитие на селските райони - мярка 'Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности' по реда на Наредба №20, изд. от Министерство на земеделието и храните, обн. ДВ. бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм. ДВ. бр. 24 от 31.03.2009 г., изм. ДВ. бр. 50 от 2 юли 2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №513 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2669/14.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на МПС - Училищен автобус, марка 'Otoyl', модел Е 27.14 Schoolbus, №СА 1720NT 27+1 места; автобус 'Hyundai' модел 'Country', №СА 0748 КА, 15+1 места; микробус 'Citroen', модел 'Jumper' №СА 4553 MN, 8+1 места, за превоз на ученици от община Казанлък.
повече...