Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №512 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2667/14.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно включване на Община Казанлък в проекта за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №511 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2526/22.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2010/2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №510 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: Предложение от Цветанка Пискова – зам.-председател на ОбС задължаване кмета на общината Стефан Дамянов, в срок до 20.10.2010 г., да внесе в Общинския съвет „Стратегия за развитие на здравеопазването в община Казанлък”.
повече...

РЕШЕНИЕ №509 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1913/15.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот - УПИ ІV - 393 в кв. 37 по плана на с. Дунавци - 20 800 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №508 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1912/15.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, представляващ УПИ Х - 531 кв. 28 по плана на с. Ясеново, ведно с построена в имота сграда - бивша автоспирка - 12 900 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №507 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1986/29.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване оценки от 22.03.2010 г. на общински нежилищни имоти УПИ І в кв. 72 и УПИ VІ в кв. 73 по плана на с. Бузовград; провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажбата им.
повече...

РЕШЕНИЕ №506 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1916/15.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот УПИ VІІІ - 3180 в кв. 418 по плана на гр. Казанлък - 43 000 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №505 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1917/15.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот УПИ ХІ - 906,920 в кв. 132 'а' по плана на гр. Казанлък - 108 200 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №504 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1842/01.03.2010 - Доклад от кмета на община с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имоти: 3/5 идеални части от УПИ ХХ - 5207 в кв. 13 с площ 665 кв. м. ведно с триетажна масивна сграда по плана на гр. Казанлък с начална тръжна цена 78 200 лв., УПИ ХХ - 5207 в кв. 13 с площ 468 кв. м. ведно с двуетажна сграда с начална тръжна цена 63 000 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №503 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1918/15.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот УПИ VІІІ в кв. 383 по плана на гр. Казанлък - 315 300 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №502 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2009/06.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот, представляващ УПИ ІІІ в кв. 3, по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №501 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1840/01.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот: УПИ Х - 1028 в кв. 132 Б по плана на гр. Казанлък с начална тръжна цена 46 000 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №500 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2166/13.05.2010 - Доклад от Евгения Чернева - зам.-кмет на общината, упълномощена със Заповед №443/11.05.2010 г. от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 за продажба на общински имот - УПИ ІІІ-119 в кв. 104, гр. Казанлък с площ 3 169 кв. м, ведно с построената в имота двуетажна сграда (бивша детска градина 'Зорница')
повече...

РЕШЕНИЕ №499 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1566/04.01.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно продажба на недвижим имот - апартамент находящ се на бул. 'Княз Ал. Батенберг' №113, вх. А, ет. 2, ап. 4
повече...

РЕШЕНИЕ №498 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1528/23.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно Изваждане от списъка на жилищата за отдаване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и включване в групата за продажба на общинско жилище, находящо се на адрес ж.к. 'Изток', бл. 41, ап. 59, вх. 'В', етаж VІІ в град Казанлък; утвърждаване на оценката му и продажбата на общинския имот на наемателя му Йонка Събчева Трифонова.
повече...

РЕШЕНИЕ №497 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1960/22.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на земеделска земя, представляваща имот №027025, в м. 'Динкъра' по КВС на землището на с. Черганово, с площ 2 633кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №496 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2131/04.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на пазарни оценки при разпореждане с имоти, общинска собственост и ограничени вещни права върху тях.
повече...

РЕШЕНИЕ №495 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2068/19.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи върху които е било учередено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби от ЗСПЗЗ.
повече...

РЕШЕНИЕ №494 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2075/21.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост в землището на с. Долно Изворово.
повече...

РЕШЕНИЕ №493 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2145/10.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2010 г. в Приложение №8 - допълва с нов обект 'Част от покривно пространство за разполагане на оборудване за базова станция в сградата на кметство в с. Енина с площ от 129,50 кв. м с месечен наем от 518 лв. без ДДС, годишен наем - 6216 лв. без ДДС'; относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 за срок от 5 години на същия, утвърждаване на тръжна документация приложена е, ведно с проект за договор, Акт за публична общ. собственост №693 и др.
повече...