Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №492 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2144/10.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински земеделски земи с кадастрални номера 000425, 000384; утвърждаване на тръжна документация за същите - приложен е проект за договор и за двата обекта, Акт за частна общинска собственост с номера №637 и 636.
повече...

РЕШЕНИЕ №491 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2093/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя частна общинска собственост в землището на с. Крън.
повече...

РЕШЕНИЕ №490 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2091/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации.
повече...

РЕШЕНИЕ №489 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2092/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект в ОУ 'Васил Левски', с. Долно Изворово представляващ част от имот - публична общинска собственост. Изменение в Годишната програма за 2010 г. в Приложение №8 в т.39.
повече...

РЕШЕНИЕ №488 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1828/24.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2010 г. приета с Решение №380/21.01.2010 г. в Приложение №2.
повече...

РЕШЕНИЕ №487 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1785/18.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно осигуряване на средства от бюджета на община Казанлък за заплащане на разходи за дечението и погребението на Станьо Иванов Коев - Почетен гражданин на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №486 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2339/22.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане 'Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Казанлък към м. юни 2010 г.' като стъпка от разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011 - 2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №485 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2226/28.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отчет за изпълнение на Общинска програма за управление качеството на атмосферния въздух за периода 2003 - 2010 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №484 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2249/01.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно опрощаване на дължимото държавно вземане което е в размер на 571.24 лв. главница и лихва в размер на 34.39 лв. по молба на Васил Атанасов Вакавлиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №483 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2358/25.06.2010 - Доклад от Диана Рамналиева - управител на 'Казанлъшка искра' ЕООД - Казанлък с проект за решение относно приемане Годишния отчет и баланс на 'Казанлъшка искра' ЕООД за 2009 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №482 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2351/25.06.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна помощ на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №481 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2483/14.07.2010 - Доклад по чл. 93 във връзка с чл. 52, ал. 5 от Правилника на ОбС от името на Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост, Ваня Андреева - председател, с проект за решение относно даване съгласие за разполагане на рекламно-информационни носители върху имоти, сгради и съоръжения - общинска собственост, съгласно параграф 9, т-3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №480 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_1872/10.03.2010 - Доклад от Ангел Попов - ст. експерт 'Читалища' в качеството му на председател на Комисията за разпределение на държавната субсидия в размер на 487 692 лв. за читалищата на територията на община Казанлък с приложен протокол, копие за разпределение на средствата.
повече...

РЕШЕНИЕ №479 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2289/11.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно прекратяване чрез ликвидация на 'Еко 93' ЕООД - Казанлък; избиране на ликвидатор и определяне срок за ликвидация на дружеството. (Приложен е ДОГОВОР за възлагане на управление на 'ЕКО - 93' ЕООД!)
повече...

РЕШЕНИЕ №478 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2311/15.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно прекратяване договора за възлагане на управление на Теменужка Борисова Иванова - управител на 'Балканинвест' ЕООД, считано от 31.05.2010 г. и упълномощаване кмета на общината да сключи договор за възлагане на управление на 'Балканинвест' ЕООД с нея, считано от 03.06.2010 г., със срок - до провеждане на конкурс и избор на нов управител с месечно възнаграждение 800 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №477 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2286/11.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменения на т. 3 на Решение №129/30.01.2009 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №476 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС-2490/15.07.2010 - Доклад по чл. 93 във връзка с чл. 52, ал. 5 от от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък и на основание т.2 от Решение №346/21.12.2009 г. от Временната комисия за извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, създадена с Решение №346/22.12.2009 г. - Протокол №23, с проект за решение относно извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба №15 за придобиване и разпореждане с общинско имущество – на основание решение №2 Временна комисия от 14.07.2010г. за извършена проверка по Договор №Д08-65/31.10.2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №475 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2089/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП, елемент на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод клон 3 етап 1 извън границите на урбанизираните територии, поземлени имоти: 000298 - полски път; 000314 - напоителен канал; 000310 - път ІІІ клас; през землище с. Бузовград - 0003 - път ІІІ клас; 000169 и 000172 - полски пътища с обща дължина на трасето 1893,3 м.
повече...

РЕШЕНИЕ №474 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: Предложение постъпило по време на разискванията по ОС-2543/26.07.2010 г. - Доклад по чл. 64, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС с проект за решение относно изменение и допълнение на Решение №383/04.02.2010 г., произтичащи от § 18., ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. обн. в ДВ, бр 56/23.07.2010 г., за отразяване на уточнения план на бюджетните взаимоотношения в Решение №383/04.02.2010 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №473 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2543/26.07.2010 - Доклад по чл. 64, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейнотта на ОбС от Васил Самарски председател на ОбС с проект за решение относно изменение и допълнение на Решение №383/04.02.2010 г. произтичащи от § 18., ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
повече...