Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №472 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2496/15.07.2010 - Доклад по чл. 93, чл. 19, т. 4 и т. 5; чл. 52, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Председателския съвет на ОбС – Казанлък, представляван от Васил Самарски – председател на ОбС. с проект за решение относно извършване на основен ремонт на ОУ „Кирил и Методий” в с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №471 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2486/14.07.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - зам.-председател на ОбС относно отстраняване на техническа грешка, допусната в Решение №789/2007 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №470 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2473/14.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отмяна на Решение №451/27.05.2010 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №469 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 (т.1.1., т.2.2. и т. 3.3. отм. с Решение №7022/19.05.2011 г. на ВАС!) Относно: ОС_2485/14.07.2010 - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС относно осигуряване на допълнително експертно и организационно-техническо обслужване на Общински съвет – Казанлък, извън Сектор „Организационно обслужване на ОбС”, определянето на експертите и специалистите по чл. 129, ал. 1, определянето размера на техните възнаграждения и утвърждаване на договорите им.
повече...

РЕШЕНИЕ №468 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2393/05.07.2010 - Доклад от Васил Самарски - Председател на ОбС с проект за решение относно утвърждаване на разходи по правната помощ на Общински съвет - Казанлък за 2009 г. и м. януари и м. февруари 2010 г., осъществена от адв. Милка Енчева и адв. Златомир Орсов.
повече...

РЕШЕНИЕ №467 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2350/24.06.2010 - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС с проект за решение относно одобряване на Приложение №1, с проекти и дейности за 2010 г., неразделна част от Договор за разбирателство между „Ветроком” ЕООД – София, Община Казанлък и Общински съвет – Казанлък, приет с Решение №378/08.01.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №466 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.07.2010 г., Протокол №35 Относно: ОС_2484/14.07.2010 - Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 04.01.2010 г. - 04.07.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №465 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 21.06.2010 г., Протокол №34 Относно: ОС_2303/ 14.06.2010-Доклад от В. Самарски - председател на ОбС с проект за решение относно неизпълнение на Решение №55/3010.2008 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №464 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 21.06.2010 г., Протокол №34 Относно: Предложение от Васил Самарски – председател на ОбС – Казанлък в хода на дебата по вземане на решение по доклад с вх. №ОС_2303/ 14.06.2010 г., с проект за решение относно неизпълнение на Решение №55/3010.2008 г. на ОбС – Казанлък от кмета на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №463 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 21.06.2010 г., Протокол №34 Относно: No. ОС_2168/13.05.2010-Доклад от Евгения Чернева - зам.-кмет на общината, упълномощена със Заповед №443/11.05.2010 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване съгласие за приемане за безвъзмездно управление на осем тракийски гробници на територията на общината, публична държавна собственост, представляващи археологически недвижими културни ценности, във връзка с кандидатстване на Община Казанлък по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 - 2013 г. и възлагане на кмета на общината след решение на МС да сключи договор с областния управител на област Стара Загора на основание чл. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №462 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 21.06.2010 г., Протокол №34 Относно: No. ОС_2266/07.06.2010-Доклад от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване за финансиране на инфраструктурен проект на общината по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 'Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации' по Оперативна програма 'Регионално развитие'
повече...

РЕШЕНИЕ №461 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_2190/19.05.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна помощ на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №460 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_2175/15.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна помощ по решение на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №459 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Отменено с Решение №502/04.03.2013 г., Протокол №28! Относно: ОС_1955/22.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно упълномощаване на лица, които да представляват община Казанлък в общите събрания на приватизирани общински търговски дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №458 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_2019/08.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба №33 за управление на общинските пътища на територията на община Казанлък, приета с Решение №278/24.09.2009 г. Второ четене и приемане на измененията.
повече...

РЕШЕНИЕ №457 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_2089/26.04.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП, елемент на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод клон 3 етап 1 извън границите на урбанизираните територии, поземлени имоти: 000298 - полски път; 000314 - напоителен канал; 000310 - път ІІІ клас; през землище с. Бузовград - 0003 - път ІІІ клас; 000169 и 000172 - полски пътища с обща дължина на трасето 1893,3 м.
повече...

РЕШЕНИЕ №456 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_1802/22.02.2010 – В изпълнение на т. 3 и т. 4 от Решение №379/2010 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2010 г. с включване на допълнителни Приложение №15 - Списък на общинските жилища за отдаване под наем - обща стойност 39 264.60 лв. и Приложение №16 - Описание на преместваемите обекти - метални (бетонови) контейнери за гаражи в град Казанлък - обща стойност 177 134,40 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №455 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_2207/25.05.2010 - Доклад (по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС) от кмета на общината с проект за решение относно упълномощаване на Евгения Йорданова Чернева да представлява Община Казанлък в общото събрание на акционерите на МБАЛ 'Проф. Д-р Стоян Киркович' АД - Стара Загора, насрочено за 23.06.2010 г., определяне право на гласуване, задължение да внесе доклад в ОбС за взетите решения. (не е посочен срок), приложени са множество от документи, налични само в EOS и в папката за Заседание №32, насрочено за 27.05.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №454 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_2205/25.05.2010 - Доклад (по чл. 64 от ПОДОбС) от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Решение №387/25.02.2010 г. на ОбС, в частта му по т. 2.5., като заличава текста 'При забава в обслужване на главницата се дължи договорения лихвен процент, увеличен с два пункта. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер на 2 % (два процента) годишно върху просрочените лихви.' и го заменя със следния текст: 'При забава в обслужването на главницата се дължи договорения лихвен процент, увеличен с 4 пункта. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер на 4 % (четири процента) годишно върху просрочените лихви.'
повече...

РЕШЕНИЕ №453 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_2198/20.05.2010 - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък по схема BG051РО002/10/2.1-04 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 'Административен капацитет' с проектно предложение 'Подобряване на управлението на човешките ресурси в образованието и здравеопазването в Община Казанлък на стойност 150 000 лв. и съфинансиране в размер на 7 500 лв. равняващо се на 5 % от общата стойност и включване на средствата за изпълнение на проекта в бюджета на общината за 2011и/или 2012 г.
повече...