Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №752 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3981/05.08.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС на граждани от общината за лечение и за помощ при особено тежки или извънредни ситуации.
повече...

РЕШЕНИЕ №751 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3833/22.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на финансова помощ по решение на ОбС на Диан Костов от гр. Казанлък,
повече...

РЕШЕНИЕ №750 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3763/08.06.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на граждани и помощ при тежки или извънредни ситуации.
повече...

РЕШЕНИЕ №749 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3748/01.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Константин Йочев от град Казанлък, по решение на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №748 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3747/01.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Садийка Арджа от град Казанлък, по решение на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №747 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3746/01.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия Спасова от град Казанлък, по решение на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №746 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3745/01.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димо Ангелов от село Черганово, по решение на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №745 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3744/01.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Шенол Ахмед от град Казанлък, по решение на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №744 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3933/18.07.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно дарение на имот - частна общинска собственост поред ан чл. 35, ал. 5 от ЗОС в полза на Църковно настоятелство 'Света Петка Българска'.
повече...

РЕШЕНИЕ №743 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3976/03.08.2011 - Доклад от кмета на общината с два проекта за решение относно 1. Изключва от списъка на обекти публична общинска собственост - имот в раздел 'Клубове' посочен в т. 5 квартален клуб 'Родина' 2. Предоставя за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване от СНЦ 'Бъдеще за деца с увреждания' на имот общинска собственост, находящ се в гр. Казанлък, ул. Д-р Стамболски' №12
повече...

РЕШЕНИЕ №742 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_2932/23.11.2010 - Доклад по чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък относно изпълнение на Решение №464/21.06.2010 г. на ОбС за оспорване действията и бездействието на кмета на община Казанлък пред всички съдебни инстанции във връзка с неизпълнението на влезли в законна сила решения на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №741 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3221/03.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на 'Казанлъшка искра' ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №740 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3499/01.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отмяна на Наредба №28 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение №128/19.10.2004 г. и приемане на нова Наредба №28 за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Управление на общинския дълг, първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №739 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3620/02.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменения и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №276/24.09.2009 г., изменена и допълнена с Решение №337/09.11.2009 г. Първо четене!
повече...

РЕШЕНИЕ №738 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3365/07.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно промяна на Наредба №26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. (Първо четене!)
повече...

РЕШЕНИЕ №737 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3859/28.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на общинска Старатегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък - 2011 - 2016 г. Приемане на Годишен План за действие за 2011 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №736 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3994/10.08.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Казанлък към 30.06.2011 г., съгласно Приложения с номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 и отчета за Инвестиционната програма, съгласно Приложение №13 и Приложение №13а.
повече...

РЕШЕНИЕ №735 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3586/15.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2010 г., съгласно приложения с номера: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27; приемане отчета за Инвестиционната програма на Община Казанлък към 31.12.2010 г., съгласно Приложение №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №734 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_4037/29.08.2011 - Доклад (по чл. 64 от ПОДОбС) от кмета на общината с проект за решение относно одобряване текст на Споразумение между Община Казанлък - кандидат и ОУ 'Георги Кирков' - Партньор №1 и СНЦ 'Бъдеще за децата с увреждания' - Партньор №2 за разпределение на дейностите при осъществяване на проект 'Подпомагане на образователния процес надеца със специални образователни потребности'
повече...

РЕШЕНИЕ №733 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51, (С Решение №117/13.07.2012 г. на Старозагорски административен съд е обявена нищожността на т. ІІІ от решението!) Относно: ОС_3668/11.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти, представляващи имоти - публична общинска собственост - микроязовири на територията на община Казанлък. Изменя Годишната програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2011 г. в Приложение №8 и №9; - Отменя в Приложение №8 следните позиции: 1, 7, 9, 10, 12, 15, 16 и 17 вкл.; - Допълва Приложение №9 с позиции 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;
повече...