Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №732 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_4050/31.08.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие и осигуряване на финансирането му до 2013 г. включително.
повече...

РЕШЕНИЕ №731 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_4047/30.08.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне за ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация на обект 'Градска Пречиствателна станция за отпадъчни води' - гр. Казанлък, публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №730 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3848/27.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2010 г. на 'Балканинвест'.
повече...

РЕШЕНИЕ №729 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3847/27.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2010 г. на 'Казанлъшка искра' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №728 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_4036/26.08.2011 - Доклад от Стефан Бурков - общински съветник с проект за решение относно удължаване срока на Договор №Д06-8/26.01.209 г. за възлагане на управлението на лечебното заведение 'ДКЦ Поликлиника - Казанлък' ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №727 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3861/29.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно вземане на решение за Запис на заповед по проект 'Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007-2013 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №726 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3857/28.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проек за решение относно вземане на решение за Запис на заповед по проект 'Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от гр. Казанлък' по Оперативна програма 'Регионално развитие'.
повече...

РЕШЕНИЕ №725 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3857/28.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проек за решение относно вземане на решение за Запис на заповед по проект 'Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от гр. Казанлък' по Оперативна програма 'Регионално развитие'.
повече...

РЕШЕНИЕ №724 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3364/07.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно актуализиране на Наредба №26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, второ четене (Първо четене - Решение №703/11.07.2011 г.!)
повече...

РЕШЕНИЕ №723 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3984/08.08.2011 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък с проект за решение относно одобряване на Приложение №1, с проекти и дейности за 2011 г., неразделна част от Договор за разбирателство между 'Ветроком' ЕООд - София, Община Казанлък и Общински съвет - Казанлък, приет с Решение №378/08.01.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №722 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3997/11.08.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищен автобус - марка 'Otoyl', модел E 27.14 Schoolbus, №СА 1720NT 27+1 места; автобус 'Hyundai', модел Country, №CA0748KA 15+1 места; микробус 'Citroen', модел 'Jumper' №CA4553MN 8+1 места за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2011/2012 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №721 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3998/11.08.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2011/2012 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №720 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_3991/09.08.2011 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък; дофинасирането им и упълномощаване кмета на общината да внесе предложение в ОбС за дофинасиране на маломерните и слети паралелки за 2012 г. съгласно ЕРС за 2012 г., който предстои да се приеме от МС на РБ.
повече...

РЕШЕНИЕ №719 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 14.09.2011 г., Протокол №51 Относно: ОС_4054/07.09.2011 - Доклад от председателя на ОбС с проект за решение относно отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък за периода 4 юли 2008 г. - 4 септември 2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №718 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 10.08.2011 г., Протокол №50 Относно: ОС_3788/14.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на приходната и разходната част на бюджета на община Казанлък и Инвестиционна програма за 2011 г. и постъпило предложение към него относно одобряване за преасфалтиране през 2011 г. обекти от четвъртокласна пътна мрежа.
повече...

РЕШЕНИЕ №717 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 10.08.2011 г., Протокол №50 Относно: ОС_3984/08.08.2011 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък с проект за решение относно одобряване на Приложение №1, с проекти и дейности за 2011 г., неразделна част от Договор за разбирателство между Ветроком ЕООД - София, Община Казанлък и Общински съвет - Казанлък, приет с Решение №378/08.01.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №716 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 10.08.2011 г., Протокол №50 Относно: ОС_3682/16.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно учредяване в полза на ЕВН България Електроразпределение АД безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 6.10 кв. м с предназначение Трафопост и сервитутна зона с площ 25 кв. м, определени с виза на гл. архитект на община Казанлък върху имот - частна общинска собственост, съгласно АЧОС №896/28.03.2011 г. - поземлен имот 5855, включен в УПИ ХІІІ-5855, в кв. 167 в гр. Казанлък. ПУП, одобрен със Заповед №702/2009 г. с площ 282 кв. м за сумата от 3 960 лв. без ДДС и упълномощаване кмета на общината да сключи договор за учредено право на строеж.
повече...

РЕШЕНИЕ №715 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 10.08.2011 г., Протокол №50 Относно: ОС_3982/08.08.2011 - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване по Оперативна програма Регионално развитие, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации - Решение №635/22.03.2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №714 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 10.08.2011 г., Протокол №50
повече...

РЕШЕНИЕ №713 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 10.08.2011 г., Протокол №50 Относно: Декларация от Христо Христов - кмет на с. Ясеново и Никола Камбуров - кмет на с. Голямо Дряново против проект Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана и Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана.
повече...