Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №11 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 Относно: ОС-552/23.07.2008 г. - Доклад от Стефан Бурков - председател на ПК по здравеопазване с проект за решение за осигуряване на средства от бюджета на община казанлък за съфинансиране на дейността към Ангиографски център към "МБАЛ - Казанлък" ЕООД относно сектор "Инвазивна кардиология". (Оспорено от кмета на община Казанлък с жалба чрез Общинския съвет до Административен съд - Стара Загора с вх. ОС-669/13.08.2008 г.; производството прекратено с Определение №367/14.10.2008 г. на Старозагорския административен съд (вх. №ОС-899/18.11.2008 г.) поради отмяната му с Решение №31 от 25.06.2007 г.. на ОбС).
повече...

РЕШЕНИЕ №10 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 Относно: ОС-519/11.07.2008 г. Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с информация за извършените продажби на общинско имущество в община Казанлък по реда на ЗОС за второто тримесечие на 2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №9 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 Относно: ОС-447/16.06.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за замяна на общински имот с имоти частна собственост
повече...

РЕШЕНИЕ №8 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 Относно: ОС-362/19.05.2008 г. Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за прекратяване на съсобственост по молба от Бончо Колев Тюлев, чрез продажба на частта на Общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №7 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 Относно: Избор на общински съветник, който да замества председателя на Общинския съвет при негово отсъствие до избор на зам.-председател/и
повече...

РЕШЕНИЕ №6 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 Относно: ОС-560/24.07.2008 - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №5 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 ОТНОСНО: ОС-343/15.05.2008 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината за промяна на Наредба №30 за движение на превозните средства на територията на община Казанлък, второ четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №4 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 ОТНОСНО: ОС-557/24.07.2008 г. Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС, с проект за решение за определяне на представител на Съвета в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №3 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.07.2008 г., Протокол №2 ОТНОСНО: ОС-512/09.07.2008 . - Приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав. (Изм. с Решение №14/25.09.2008 г.!) (Изм. с Решение №134/30.01.2009 г!) (Изм. т. 2 с Решение №311/29.10.2009 г.!)
повече...

РЕШЕНИЕ №2 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 4.07.2008 г., Протокол №1 ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 04.07.2008 г., Протокол №1 ОТНОСНО: Създаване на Комисия по избора на председател на Общински съвет Казанлък.
повече...