Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №712 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.07.2011 г., Протокол №49 Относно: Доклад от кмета на общината по чл. 65, ал. 2 от ПОДОбС - Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот №000047, с обща площ от 27 367 кв. м находящ се в землището на с. Голямо Дряново, с начин на трайно ползване - изкуствена водна площ - публична общинска собственост за имот - частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №711 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3721/30.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно разпределение на средствата за подпомагане на спортните клубове в размер на 263 200 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №710 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3396/16.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №709 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3790/14.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно даване предварително съгласие за промяна на предназначението на земята на имот №000471 м. "Каракос" с площ 32146 кв. м, десета категория с НТП - храсти, находящ се в землището на с. Черганово за реализиране на инвестиционен проект "Регионална система за управление на отпадъците - регион Стара Загора" в частност - изграждане на Претоварна станция за ТБО - Казанлък м м. "Каракос", землище с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №708 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: Коригиране на текста в Позиция №15 от Приложение №13 към Решение №605/15.02.2011 г. на ОбС, изм. с Решение №606/08.03.2011 г. по предложение на Васил Самарски – председател на Съвета.
повече...

РЕШЕНИЕ №707 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 (Изм. с Решение №181/09.04.2012) Относно: ОС_3758/07.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно: - кандидатстване по ОП "Околна среда" по проект Регионална система за управление на отпадъците - регион Стара Загора, като партньор и бенефициент по проекта; определяне община Стара Загора за водещ партньор по проекта; даване съгласие за кандидатстване с Инвестиционния проект в процедурата по Директно предоставяне на финансова помощ BG161PO005/102.10/07/22; приемане разпределението на собствения финансов принос на партньорите да бъде определен на базата на брой жители на общината; определяне средствата, дължими като собствен принос по проекта да бъдат в размер на 549 705 лв. (21,13 %) и да бъдат включени в бюджета на общината за 2011 г. и 2012 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №706 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3757/07.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане Общинска програма за управление на отпадъците на Община Казанлък за периода 2010 г. - 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №705 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3783/13.06.2011 - Доклад от Таня Буркова - общински съветник с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на сграда - Старата печатница, находяща се на ул. "Хр. Ботев" в град Казанлък, собственост на БСП.
повече...

РЕШЕНИЕ №704 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3665/10.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно корекция в приложения план за паша и списък на заявените мери и пасища по населени места за 2011 г. одобрен с Решение №647/12.04.2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №703 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3364/07.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно актуализиране на Наредба №26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №702 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3000/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба №26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, второ четене и приемане.
повече...

РЕШЕНИЕ №701 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3253/09.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишните финансови отчети за 2010 г. и да 2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №700 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3684/17.05.2011 - Доклад от Владимир Епитропов - ликвидатор на “Балкан-К“ ЕАД гр. Казанлък относно приемане на годишния отчет и баланс за 2009 и 2010 г. на “Балкан-К“ ЕАД – в ликвидация.
повече...

РЕШЕНИЕ №699 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: Изпълнение на Решение №467/29.07.2011 г. на ОбС – Казанлък и по Приложение №1, с проекти и дейности за 2010 г., неразделна част от Договор за разбирателство, приет с Решение №378/08.01.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №698 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3669/11.05.2011 - Доклад от Моника Динева - общински съветник с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс на “МБАЛ д-р Христо Стамболски“ ЕООД - Казанлък за 2009 г. и за 2010 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството за 2009 г. и 2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №697 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: ОС_3639/09.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2010 г. на „ДКЦ - Поликлиника – Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №696 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 Относно: Изменение на Решение №691/23.06.2011 г. на ОбС – Казанлък, по предложение на Васил Самарски – председател на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №695 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 11.07.2011 г., Протокол №48 (Изм. с Решение №714/10.08.2011 г.) Относно: 2. ОС_3891/ 05.07.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти, чрез изменение на Решение №690/230.06.2011 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №694 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 23.06.2011 г., Протокол №47 Относно: ОС_3520/05.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно корекции на поименен списък за финансиране на обекти за строителство за 2011 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №693 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 23.06.2011 г., Протокол №47 Относно: Предложение от Драгомил Иванов – общински съветник от името на групата съветници от ПП „АТАКА” във връзка с подписване на споразумение между Община Казанлък, Общински съвет - Казанлък и инвеститорите „Би Си Ай” ООД.
повече...