Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №692 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 23.06.2011 г., Протокол №47 Относно: Възлагане на председателя на ОбС да сезира Комисията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, относно съобщен конфликт на интереси в хода на заседанието по т. 2 от дневния ред от Евгения Чернева - зам.-кмет на Община Казанлък, по предложение на Георги Каличков – общински съветник.
повече...

РЕШЕНИЕ №691 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 23.06.2011 г., Протокол №47 (Изм. с Решение №696/11.07.2011 г.) Относно: Предоставяне по 30 % от средствата от учредяване право на строеж на „Би Си Ай” ООД за построяване на енергийни обекти в землището на с. Голямо Дряново, с. Черганово и с. Ясеново; сумата, която ще бъде получена от сделката да бъде разпределена с изрично решение на ОбС; договорите за отстъпено право на строеж да бъдат предоставени за одобрение от ОбС - по предложение на Драгомир Петков – общински съветник и на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №690 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 23.06.2011 г., Протокол №47 (Изм. с Решение №695/11.07.2011 г.) Относно: ОС_3762/07.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти.
повече...

РЕШЕНИЕ №689 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 23.06.2011 г., Протокол №47 Относно: Удължаване срока на действие на договорите за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по предложение на Васил Самарски – председател на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №688 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3563/13.04.2011 - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от кмета на общината относно кандидатстване по Оперативна програма 'Регионално развитие', схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-12/2011 'Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск'.
повече...

РЕШЕНИЕ №687 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3557/12.04.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Тонева Добрева за лечение на дъщеря й Надежда Добрева.
повече...

РЕШЕНИЕ №686 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3516/04.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот, представляващ УПИ ХVІ - 8701 в кв. 340 по плана на гр. Казанлък (ъгъла на ул. 'Цар Освободител'/ул. 'Ал. Стамболийски'). Имотът е включен в Годишната програма за 2011 г. в Приложение №3, под №3 с прогнозна цена 400 000 лв. Начална тръжна цена в докдада, без ДДС - 231 700 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №685 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: 22. вх. ОС_3400/16.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба №15 на ОбС за продажба на: Апартамент №1 и Апартамент №2 и двата в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ. и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, находящи се в гр. Казанлък, бул. '23-ти пехотен Шипченски полк', (ж. блок, масивна конструкция пет етажа), №108, вх. 'А', ет. І, построени върху УПИ І 'за ОЖС', кв. 53, зап. разширение по плана на гр. Казанлък; Апартамент №4 в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ. и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, находящ се в гр. Казанлък, бул. '23-ти пехотен Шипченски полк', (ж. блок, масивна конструкция пет етажа), №108, вх. 'А', ет. ІІ, построен върху УПИ І 'за ОЖС', кв. 53, зап. разширение по плана на гр. Казанлък; Апартамент №11 в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ. и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, находящ се в гр. Казанлък, бул. '23-ти пехотен Шипченски полк', (ж. блок, масивна конструкция пет етажа), №108, вх. 'Б', ет. І, построен върху УПИ І 'за ОЖС', кв. 53, зап. разширение по плана на гр. Казанлък и ап. 14 груб строеж, с изпълнена дограма ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, находящ се в гр. Казанлък, бул. '23-ти пехотен Шипченски полк' (ж. блок масивна конструкция, пет етажа) №108, вх. Б, ет. 2, построен върху І 'За ОЖС', кв. 53, западно разширение по плана на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №684 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: 20. вх. ОС_3422/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на общинско имущество - земеделска земя, представляваща имот №600.167 в местността 'Гюрля' по картата на възстановена собственост на землище с. Горно Черковище с площ 536 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №683 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: 19. вх. ОС_3426/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на общинско имущество - земеделска земя, представляваща имот №089030 в местността 'Саите' по картата на възстановена собственост на землище с.Ръжена с площ 14051 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №682 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: 13. вх. ОС_3424/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на общинско имущество - земеделска земя, представляваща имот №006004 в местността 'Адалъка' по картата на възстановена собственост на землище с. Овощник с площ 6710 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №681 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: 12. вх. ОС_3432/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на общински имоти: А - 3/5 ид.ч. от УПИ VІ-5207 в кв. 13 с площ 665 кв. м и Б - 3/5 ид. ч. от УПИ ХХ-5207 в кв. 13 с площ 468 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №680 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: 10. вх. ОС_3429/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на общинско имущество: А - земеделска земя, представляваща имот №000228 в местността 'Мостени камъни' по картата на възстановена собственост в землище с. Розово, с площ 9171 кв. м; Б - земеделска земя, представляваща имот №004004 в местността 'Топраклъка' по картата на възстановена собственост в землище с. Розово, с площ 1388 кв. м; В - земеделска земя, представляваща имот №031002 в местността 'До село' по картата на възстановена собственост в землище с. Розово, с площ 1714 кв. м и Г - земеделска земя, представляваща имот №030038 в местността 'До село' по картата на възстановена собственост в землище с. Розово, с площ 5000 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №679 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: 9. вх. ОС_3476/28.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване пазарна оценка на стойност 2 600 лв., без ДДС за незастроена земя с площ 60 кв. м, ч.о.с., съгласно АЧОС №865/02.02.2011 г., УПИ ІХ-934, кв. 80, с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №678 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 16.06.2011 г., Протокол №45 Относно: Предложение от кмета на община Казанлък с вх. №3791/14.06.2011 г. за свикване на извънредно заседание през м. юни т.г. Общински съвет – Казанлък за произнасяне по негови доклади с вх. №ОС_3762/ 07.06.2011 г., относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти във връзка с писмо до него от управителя на 'БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ' ЕООД и вх. №ОС 3520/05.04.2011 г., относно корекции на поименен списък за финансиране на обекти за строителство за 2011 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №677 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 03.06.2011 г., Протокол №46 Относно: . ОС_3672/12.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно подписване на Харта за приятелство между гр. Казанлък и гр. Грас, Франция.
повече...

РЕШЕНИЕ №676 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3398/16.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №675 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3392/15.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС - Казанлък, представляващ УПИ ХVІІ-КОО, общ., в кв. 58, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №674 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3401/16.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба №15 на ОбС за продажба на: Гаражна клетка №8, находяща се в приземния етаж на ж.блок №104, секция 5Г, бул. '23-ти пехотен Шипченски полк', построена върху УПИ І, кв. 53, зап. разширение, по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №673 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3403/16.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ УПИ ІІІ-155 в кв. 25, с. Ръжена.
повече...