Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №672 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3423/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на общински имоти: А. земя представляваща им. №000425 по КВС на землище с. Крън с площ 2149 кв. м и Б. земя представляваща им. №000384 по КВС на землище с. Крън с площ 1891 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №671 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3490/31.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2011 г. в частта на Приложение №11 за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 (пет) години на общинска земеделска земя - имот с кадастрален номер 000431, находящ се в землището на с. Копринка с обща площ от 2.135 дка с начален годишен наем в размер на 50 (петдесет) лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №670 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3039/17.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект: площ от 15 кв. м в южната част на билото на покрива насградата на кметство с. Овощник, общ. Казанлък, ул. 'Жельо Манолов' №27 за антенни устройства с начален месечен наем 135 лв. без ДДС ; утвърждаване тръжна документация, в т. ч. проект на договор; упълномощаване кмета на общината да извърши необходимите действия. Внесена е промяна от кметът на общината с вх. №ОС-3494/01.04.2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №669 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_2691/20.09.2010 - Доклад от Евгения Чернева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект представляващ части от имоти - публична общинска собственост павилион за закуски в двора на училище ОУ 'СВ. П. Хилендарски' Постъпи писмо от кмета на общината (ОС-3560/13.04.2011 г.) за изменение на предложението.
повече...

РЕШЕНИЕ №668 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3526/07.04.2011 - Доклад по чл. 93 във връзка c чл. 52, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък и на основание т.2 от Решение №346/22.12.2009 г./ №564/13.12.2010 г. за удължаване срока от Временната комисия за извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, създадена с Решение №346/22.12.2009 г. - Протокол №23 относно: Извършена проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, за обект №2 по Справка ОС-2074/2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №667 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3526/07.04.2011 - Доклад по чл. 93 във връзка c чл. 52, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък и на основание т.2 от Решение №346/22.12.2009 г./ №564/13.12.2010 г. за удължаване срока от Временната комисия за извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, създадена с Решение №346/22.12.2009г. - Протокол №23 относно: Извършена проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, за обект №2 по Справка ОС-2074/2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №666 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_3504/04.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване разпределението на държавната и общинската субсидия в изпълнение на т. 35 от Решение №605/15.02.2011 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №665 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Отменено с Решение №203 /30.09.2011 г. по административно дело №252/2011 г. по описа на Административен съд - Стара Загора! Относно: ОС_3587/15.04.2011 - Доклад в срок по чл. 64 от Правилника на ОбС от Елена Стойчева Стойчева - зам.-председател на ОбС относно изменение на Решение №648/12.04.2011 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №664 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_2932/23.11.2010 - Доклад по чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък относно изпълнение на Решение №464/21.06.2010 г. на ОбС за оспорване действията и бездействието на кмета на община Казанлък пред всички съдебни инстанции във връзка с неизпълнението на влезли в законна сила решения на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №663 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 19.04.2011 г., Протокол №45 Относно: ОС_2305/15.06.2010 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение №72/27.11.2008 г. на ОбС:
повече...

РЕШЕНИЕ №662 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3534/08.04.2011 - Доклад в срок по чл. 64 от Правилника на ОбС от кмета на общината с проект за решение относно осигуряване на средства от бюджета на община Казанлък за хуманитарна помощ на пострадалото население в Япония.
повече...

РЕШЕНИЕ №661 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3534/08.04.2011 - Доклад в срок по чл. 64 от Правилника на ОбС от кмета на общината с проект за решение относно осигуряване на средства от бюджета на община Казанлък за хуманитарна помощ на пострадалото население в Япония.
повече...

РЕШЕНИЕ №660 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3489/30.03.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №659 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3388/14.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Любомир Любомиров от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №658 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3387/14.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансвова помощ на Керим Шандарлъ от с. Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №657 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3386/14.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финанасова помощ на Янка Караджова от с. Дунавци.
повече...

РЕШЕНИЕ №656 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3385/14.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Величка Митева от с. Крън.
повече...

РЕШЕНИЕ №655 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3324/25.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на: 1. Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. 2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №654 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_1353/24.11.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - оптичен кабел от поземлен имот 000711, местност 'Армагански път' преминаващ през напоителен канал 000314, полски пътища 000172 и 000169, землище Бузовград и път ІІІ глас №000310 Казанлък - Бузовград с дължина 1370 м. (Освен сканираните скици, в канцеларията на Съвета е на разположение и друга в Мащаб 1:1000 - ел. схема - трасена оптичен кабел!)
повече...

РЕШЕНИЕ №653 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3346/02.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на пиубличен търг с явно наддаване за продажба на общински имот УПИ І в кв. 28, съгласно ПУП на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №49/28.01.2008 г. на кмета на община Казанлък, отреден за учебно-конферентен център: условия за провеждане; утвърждаване тръжна документация.
повече...