Решения на ОбС Мандат 2008 - 2011г.

РЕШЕНИЕ №632 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2774/14.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на земеделска земя, представляваща им. №000565 по КВС на землище с. Крън с площ 2907 кв. м, начин на трайно ползване - др. селскостопанска територия, кат. на земята при неполивни условия V, с начална тръжна цена 1700 лв; утвърждаване на тръжна документация, актуализиран с Доклад ОС-3399/16.03.2011 г. от кмета на общината
повече...

РЕШЕНИЕ №631 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2839/01.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване безсрочно право на строеж по реда на чл. 50, ал.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗОС, поставяне на Общественообсужваща сграда в УПИ ІІ-350 'за ОДО' в кв. 46, по плана на с. Крън, изменен и допълнен с Писмо ОС-3459/22.03.2011 г. на кмета на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №630 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2746/08.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване безсрочно право на строеж по реда на чл. 50, ал. 1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, за построяване на Общественообслужваща сграда в УПИ ХІХ - 1414 'за ОДО' в кв. 47, по плана на с. Крън, изменен и допълнен с Писмо ОС-3460/22.03.2011 г. на кмета на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №629 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3394/15.03.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Иванова Паунова за синът й Христо Паунов Паунов от гр. Казанлък в размер на 300 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №628 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3393/15.03.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Костадинова Колева от гр. Казанлък в размер на 400 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №627 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3217/02.02.2011 - Доклад с проект за решение от Цветанка Пискова - председател на комисията по социални дейности и трудова заетост относно отпускане на еднократна финансова помощ на Стела Кехайова в размер на 400 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №626 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3155/18.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на ОбС на граждани със здравословни проблеми от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №625 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3154/18.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на финансова помощ в размер на 400 лв. на близнаците Николета и Ивана Палови чрез Цанка Христова Палова от с. Кънчево.
повече...

РЕШЕНИЕ №624 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3153/18.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на финансова помощ в размер на 400 лв. месечно за срок от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. на тризнаците Виктория, Божидара и Любомир Христови чрез Лена Димитрова Христова.
повече...

РЕШЕНИЕ №623 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2903/18.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна парична помощ на Дюрие Люско и Фейзула Ферад от с. Хаджидимитрово и Гана Стойчева от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №622 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3096/04.01.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост относно отпускане на еднократна финансова помощ.
повече...

РЕШЕНИЕ №621 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2651/13.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 за продажба на общински имоти, представляващи: 1. УПИ І-767 в кв. 69, с. Бузовград, общ. Казанлък с площ 663 кв. м с начална тръжна цена без ДДС - 8 000 лв.; 2. УПИ ІІ-751 в кв. 70, с. Бузовград, общ. Казанлък, с площ 688 кв. м с начална тръжна цена без ДДС - 7 600 лв. 3. УПИ VІІ-756 в кв. 70, с. Бузовград, общ. Казанлък, не се посочва площ с начална тръжна цена без ДДС - 7 500 лв. 4. УПИ VІІІ-757 в кв. 70, с. Бузовград, общ. Казанлък, с площ 674 кв. м с начална тръжна цена - 7 400 лв. Постъпи предложение от кмета на общината с вх. №ОС-3345/01.03.2011 г. за изменение и допълнение на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №620 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2776/14.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедури за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба на гаражни клетки, находящи се в жил. блок №107, бул. '23-ти Пехотен Шипченски полк', построен върху УПИ І, кв. 53, западно разширение, по плана на град Казанлък, утвърждаване на тръжна документация (Гаражни клетки 1, 4, 5, 7 и 8). Постъпи предложение от кмета на общината с вх. №ОС-3339/01.03.2011 г. за изменение и допълнение на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №619 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2860/08.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот УПИ ХІ-КОО общ. в кв. 58 по плана на гр. Казанлък, начална тръжна цена - 21 150 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №618 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2987/06.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Търговски обект - магазин, обособена част от партерния етаж на масива пететажна сграда, в УПИ І в кв. 53, бул. '23 Пех. Шипч. полк' №104, секция 55 'Г', по плана на гр. Казанлък - начална тръжна цена - 16 950 лв. Постъпи предложение от кмета на общината с вх. №ОС-3342/01.03.2011 г. за изменение и допълнение на доклада за провеждане на публичен търг с явно надаване за продажба.
повече...

РЕШЕНИЕ №617 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2986/06.12.2010 - В изпълнение на Решение №449/2010 г. на ОбС - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване правен анализ и оценка на общински нежилищен имот: Търговски обект, представляващ обособена част 'А' от сграда, построена в УПИ І в кв. 372 по плана на град Казанлък; провеждане публичен търг с явно наддаване за продажбата му; утвърждаване тръжна документация за същия;упълномощаване кмета на общината да извърши всички действия по организацията и провеждането му. Начална тръжна цена - 42 250 лв. без ДДС със стъпка за наддаване - 10 % от началната тръжна цена. Постъпи предложение от кметът на общината с вх. №ОС-3341/01.03.2011 г. за изменение и допълнение на доклада за провеждане на публичен търг с явно надаване за продажба по реда на чл. 32, чл. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Търговски обект, представляващ обособена част „А” от сграда, построена в УПИ I кв. 372 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №616 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2772/14.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2010 г. по Приложение №3 табл. 1 се включва нов обект със следните характеристики АОС 1001/2005; обек - УПИ ХХІ-3991 в кв. 48 в град Казанлък (ул. 'Л. Кабакчиев' с прогнозна цена 10 000 лв. с предназначение - жилищно строителство, незастроен УПИ ХХІ-3991 в кв. 48 с площ 212 кв. м; откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажбата му с начална тръжна цена 42 400 лв.; утвърждаване на тръжна документация. Постъпи предложение с вх. №ОС-3343/01.03.2011 г. от кмета на общината за изменение и допълнение към доклада за провеждане на публичен търг с явно надаване за продажба на общински имот: УПИ XXI-3991 кв. 48, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №615 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2773/14.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2010 г. по Приложение №3, в табл. 1 с обект с АОС455/2007 г.; УПИ VІІ-3248 в кв. 445, ул. 'Люляк', град Казанлък с площ 287 кв. м; прогнозна цена 15 000 лв.; откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажбата му с начална тръжна цена 13 000 лв. без ДДС; утвърждаване на тръжна документация. Постъпи предложение с вх. №ОС-3344/01.03.2011 г. от кмета на общината за изменение и допълнение на доклада за провеждане на публичен търг с явно надаване за продажба на общински имот: УПИ VII-3248 кв. 445, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №614 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2919/22.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отчет на Програмата за реализиране през 2009 г. на Концепция за развитие и финансиране на оброзованието в община Казанлък 2009 - 2012 г. и Програма за реализиране през 2010 г. на Концепция за развитие и финансиране на образованието в община Казанлък 2009 - 2012 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №613 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3260/09.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък по ОП 'Регионално развитие' схема за безвъзмездна финансова помощ 'Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития' BG161PO001/1.1-10/2010.
повече...