Решения на ОбС Мандат 2011 - 2015г.

РЕШЕНИЕ №1452 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3997/26.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Георги Иванов Ганчев от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1451 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3994/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване проект за изменение на ПУП за квартали 210 и 212 по плана на Казанлък, премахване на улична регулация между осови точки 505 и 504 попадащи между кварталите. Предвиждане на места за 8 броя масивни гаражи.
повече...

РЕШЕНИЕ №1450 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4039/10.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на възпоменателна плоча на писателя Паун Генов в с. Средногорово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1449 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4020/03.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно именуване на улица между кв. 34 и кв. 35 по плана с. Кънчево, с името 'Гранит'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1448 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3978/14.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №008010, местност „Белия пясък” в землището на гр. Шипка. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1447 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3979/14.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №057027, местност „Лъджански път” в землището на гр. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1446 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3989/24.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №1445 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3990/24.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №1444 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3993/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в размер на 23 700 лв. без ДДС - земя с площ 496 кв.м, представляваща УПИ XIV-8364 'За обществено и делово обслужване', гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1443 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4003/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост представляващ Поземлен имот с №27499.501.2046 в с. Енина, в размер на 8800 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1442 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4006/28.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост представляващ УПИ №IX-145, кв.8 в гр. Крън, в размер на 8200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1441 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4007/28.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, незастроена земя от Урегулиран поземлен имот I 'За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО в кв. 269, придаваема към УПИ III-564 в кв. 238, по плана на гр. Казанлък за сумата от 20 200,00 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1440 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4009/31.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост във връзка с Решение №1170/17.12.2014 г., представляващ УПИ №II-4910, кв.457 в гр. Казанлък, в размер на 228 600,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1439 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3880/23.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ УПИ XVI-8698 за 'ОДО', кв. 75 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1438 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4022/04.09.2015 - Доклад от Петър Косев -оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на община Казанлък с проект за решение относно продажба на имоти чрез публични търгове на: ПИ №080011; ПИ №080016 и ПИ №080024, в землището на с.Кънчево; ПИ №000037 в с. Голямо Дряново; ПИ №025005; ПИ №014002; ПИ №025002 и ПИ №101027 в землището на гр. Шипка; ПИ №602.99 в с. Горно Черковище.
повече...

РЕШЕНИЕ №1437 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4016/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Долно Изворово: ПИ №045006, ПИ №085007, ПИ 085010, в землището на с. Хаджидимитрово: ПИ №072050 и ПИ №073049, в землището на гр. Казанлък: ПИ №160426, ПИ №150848 и ПИ №150849, в землището на с. Ръжена: ПИ №066040.
повече...

РЕШЕНИЕ №1436 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4015/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Горно Изворово: ПИ №093003, ПИ №023006, ПИ 040082, ПИ 040073, ПИ №040052, ПИ №040034, ПИ №040025 и ПИ №040006.
повече...

РЕШЕНИЕ №1435 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3999/26.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти: 1. Търговски обект за магазин - нач. тръжна цена - 600.00 лв. без ДДС; 2. Част от покривно пространство за разполагане на оборудване за базова станция в сградата на кметство с. Енина - нач. тръжна цена - 1 554.00 лв. без ДДС; 3. Стая за офис на втория етаж в сградата на кметство с. Горно Изворово нач. тръжна цена - 32.00 лв. без ДДС. С писмо вх. №ОС-4053/16.09.2015 г. Вносителят, съобразено със станов. на юриста, коригира текста в частта на мотивите, в т. 1, която придобива следния текст: '1. Обособена част от общински имот - търговски обект за магазин, находящ се в гр. Казанлък, ул. 'Розова долина' №6 с обща площ от 100.12 кв.м в т.ч. 56.32 кв.м търговска площ и 43.80 кв.м. складова площ ведно със санитарен възел, който е включен в ГПУРИОС за 2015 г. под Позиция №46 от Приложение №9. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от сграда, с обща площ 1563 кв.м, съставляваща 1/3 идеални части от Административна сграда на четири етажа и избени помещения, построена през 1976 г. в УПИ I-668 'За дом на техника' в кв. 212 по плана на гр. Казанлък, за който е съставен АПОС №326 от 10.06.2015 г.' В останалата част остава непроменено.
повече...

РЕШЕНИЕ №1434 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3965/06.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичeн търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на началнa тръжнa ценa при провежданe на търг за продажба на УПИ ХІХ-388, кв. 50, находящ се в с. Голямо Дряново, община Казанлък - нач.тр.цена 6500 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1433 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3945/27.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлен имот №056004 и Поземлен имот №000255, находящи се в землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, общ. Казанлък и Поземлен имот №086015 Поземлен имот №000353 и Поземлен имот №000482, находящи се в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, общ. Казанлък.
повече...