Решения на ОбС Мандат 2011 - 2015г.

РЕШЕНИЕ №1432 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3904/03.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провежданe на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.20 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; Поземлен имот №503.10, Поземлен имот №503.175 и Поземлен имот №503.218, всички в местността „Старите лозя“, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1431 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3878/23.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 83106.112.28 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.66.13 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.46.319 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.50.621 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.1.67 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.1.24 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1430 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4036/09.09.2015 - Доклад от Венелин Киров - управител на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на недвижим имот, собственост на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД, представляващ УПИ ХVIII-117 с площ 2 024 кв. м, в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, ведно с построената в него едноетажна сграда, със ЗП 380 кв.м.
повече...

РЕШЕНИЕ №1429 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4038/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - 'Дърводелска работилница с. Ръжена', представляващ УПИ II - 147, кв. 27 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък, ведно с построените в имота сгради. Начална тръжна цена - 13 255 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1428 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4035/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината (3 бр. УПИ по ПУП на с. Дунавци), ЕКАТТЕ 24075.
повече...

РЕШЕНИЕ №1427 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3975/11.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: УПИ ХІ-9112 „За ОДО“ в кв. 372, гр. Казанлък и Обект с предназначение „Салон за красота“, разположен на първи етаж на двуетажна сграда в УПИ VІІІ, кв. 26 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1426 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4017/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на Oбщина Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: УПИ XI-8778, кв. 38, гр. Казанлък; УПИ ІІ-8863, кв. 658, гр. Казанлък; УПИ Х-8869, кв. 658, гр. Казанлък; УПИ ІХ-8868, кв. 658, гр. Казанлък и УПИ ІІІ-8862, кв. 658, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1425 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4037/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно закупуване на дял III-ти - 'Магазин за промишлени стоки' със застроена площ 59,32 кв.м и дял IV-ти - 'Фурна' със застроена площ 77,57 кв.м и обща площ на дяловете - 136,89 кв. м, представляващи част от първи етаж на двуетажна сграда - търговски комплекс, с обща площ на първи етаж на сградата - 535 кв. метра, находяща се в УПИ VI-450, кв. 44 по плана на с. Овощник за сумата от 22 400 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1424 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4002/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разрешаване за изработване на ПУП извън границите на Поземлен имот №172224, местност 'Старите лозя' в землището на гр. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1423 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4031/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - Зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет на Общината със Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на концесия за срок от 25 години на Поземлен имот с обща площ от 50317 кв. метра с №000042, находящ се в землището на село Средногорово с ЕКАТТЕ 68446, обект 'Микроязовир - Новите лозя', с начин на трайно ползване 'Изкуствена водна площ'; начално месечно концесионно възнаграждение - 90 лв. без ДДС. По становище на юриста на ОбС постъпи писмо с вх. №ОС-4045/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията.
повече...

РЕШЕНИЕ №1422 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4030/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв.м с идентификатор 83106.1.147, обект 'Микроязовир', с. Шейново, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти - за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 40 лв. без ДДС. По становище на юриста на ОбС постъпи писмо с вх. №ОС-4044/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията.
повече...

РЕШЕНИЕ №1421 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4029/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот №000017 с обща площ от 8 572 кв.м в землището на с. Дунавци с обект 'Микроязовир Дунавци 2', с начин на трайно ползване 'Язовир' - за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 20 лв. без ДДС. По становище на юриста на ОбС постъпи писмо с вх. №ОС-4043/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията.
повече...

РЕШЕНИЕ №1420 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4028/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот №000016 в землището на с. Дунавци за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 50 лв. без ДДС. По становище на юриста на ОбС постъпи писмо с вх. №ОС-4042/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията.
повече...

РЕШЕНИЕ №1419 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4027/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот №000005 в землището на гр. Крън за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 65 лв. без ДДС. По становище на юриста на ОбС постъпи писмо с вх. №ОС-4041/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията.
повече...

РЕШЕНИЕ №1418 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4026/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот №000007 в землището на гр. Крън за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 40 лв. без ДДС. По становище на юриста на ОбС постъпи писмо с вх. №ОС-4040/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията.
повече...

РЕШЕНИЕ №1417 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3834/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптична кабелна линия с. Бузовград - с. Горно Черковище, Община Казанлък“ от начална точка - съществуваща разпределителна касета в урбанизирана територия на с. Бузовград, западно от УПИ XI-615, кв.12 през имоти от КВС на с. Бузовград и КВС на с. Горно Черковище до крайна точка в урбанизирана територия на с. Горно Черковище източно от УПИ VI-777, кв.50; 2. Разрешаване изработването на План- схема за далекосъобщителна мрежа към ПУП – План за регулация на с. Бузовград и с. Горно Черковище, общ. Казанлък; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1416 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4019/03.09.2015 - Доклад от Петър Косев -оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение от 'Казанлък - Хляб' ООД, с. Розово в полза на Община Казанлък на Поземлен имот №031018.
повече...

РЕШЕНИЕ №1415 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4034/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертификати клас В /Приета с Решение №1101/22.10.2014 г. на ОбС/.
повече...

РЕШЕНИЕ №1414 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3898/01.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ за нуждите на Регионална дирекция „Автомобилна администрация - Стара Загора“ имот общинска собственост, урегулиран поземлен имот отреден „За паркинг“, находящ се в кв. 470, УПИ XXIV по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1413 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 (Отменено с Решение №145/28.04.2016 г.) Относно: ОС_3971/06.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно помещение, общински обект 'Къща Музей - Чирпанлиева къща', гр. Шипка за нуждите на 'Исторически музей Искра' - гр. Казанлък.
повече...