Решения на ОбС Мандат 2011 - 2015г.

РЕШЕНИЕ №1412 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4001/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост и определяне на пазарна цена в размер на 7 700 лв. без ДДС в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1411 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4004/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно замяна на незастроена земя с площ 7 кв.м за Имот №3261 в кв. 421, гр. Казанлък за сумата от 3400 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1410 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3987/21.08.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед №1554/14.08.2015 г. на кмета на общината относно учредяване за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на СНЦ 'Спортен клуб за здраве Бели Рози' - имот общинска собственост представляващ стаи №13 и 14 ведно с прилежащите общи части на сградата на четвърти етаж от четириетажна сграда, находяща се в гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №14 с площ от 47,97 кв.м. С писмо №ОС-4054/16.09.2015 г. - Вносителят предоставя копие от Устав и Удостоверение за актуално състояние на СНЦ 'Бели рози', съгласно становище на юриста на Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №1409 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4014/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на Oбщина Казанлък с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2015 г. и определяне на начална тръжна цена при продажбата на Поземлен имот (ПИ) №042014 в местност 'Армагански път', землището на гр. Казанлък, в размер на 5 680 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1408 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_3986/21.08.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №1554/14.08.2015 г. на Кмета на Общината относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г., в Приложение №9 - допълва с т.48. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от покривно пространство на сградата на Кметството в с. Ясеново за срок от 5 години. Начална тръжна цена - 324,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1407 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4059/17.09.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.11.2014 г. до 13.05.2015 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
повече...

РЕШЕНИЕ №1406 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4033/08.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно вземане на решение за Запис на заповед по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“ по Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1405 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4058/16.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, за периода от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания кмет. С писмо вх. №ОС-4065/23.09.2015 г., вносителят допълва т. 1 от проекта за решение: '1.16. Кметство с. Ясеново - Радка Валентинова Добрева - гл. специалист в кметство с. Ясеново.'
повече...

РЕШЕНИЕ №1404 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2015 г., Протокол №70 Относно: ОС_4057/16.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно избор на Даниела Димитрова Коева - зам.-кмет по строителството, инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Казанлък, за периода от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания кмет.
повече...

РЕШЕНИЕ №1403 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 02.09.2015 г., Протокол №69 Относно: ОС_3991/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - частна общинска собственост - Болница в гр. Казанлък на 'Център за спешна медицинска помощ - Стара Загора', за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1402 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 02.09.2015 г., Протокол №69 Относно: ОС_3952/30.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2015/2016 г. Постъпи писмо от Кмета на общината с вх. №ОС-3996/26.08.2015 г. за промяна на Приложение №1, приложено! Писмо №ОС-4010/31.08.2015 г. Вносителят коригира Приложение №1 съгласно предложението от становището на Постоянната комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм.
повече...

РЕШЕНИЕ №1401 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 02.09.2015 г., Протокол №69 Относно: ОС_3995/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на бюджет на Общинско предприятие 'Кухня - майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня' за 2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1400 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 02.09.2015 г., Протокол №69 Относно: ОС_3992/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на местно публично-частно партньорство с участието на община Казанлък за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на Проект по подмярка 19.1 'Помощ за подготвителни дейности' на мярка 19 'Водено от общностите местно развитие' по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
повече...

РЕШЕНИЕ №1399 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2015 г., Протокол №68 Относно: ОС-3930/20.07.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1398 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3796/27.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане на изработката на Подробен устройствен план - План за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №004001, находящ се в местността 'Харманите' в землището на с. Копринка, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ 38563 и одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1397 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3825/05.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване, схеми на водоснабдяването и канализацията, на електроснабдяването и на транспортния достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №024010, местност „Машатлъка” в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1396 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3826/05.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот №009037, местност „Черешите” в землището на с. Черганово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1395 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3869/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решене относно одобряване на Парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с Идентификатор №27499.180.93 от 2,91 дка, представляващ урбанизирана територия, собственост на 'Неделчева Ауто' ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1394 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3862/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1393 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67
(Отменено с Решение №12/21.01.2016 г. на АС - Стара Загора, потвърдено с Решение №13600 от 13.12.2016 г. на ВАС!) Относно: ОС-3872/19.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.

повече...