Решения на ОбС Мандат 2011 - 2015г.

РЕШЕНИЕ №1392 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3856/17.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински обекти на територията на община Казанлък посочени в Годишната програма за 2015 г. 1. Търговски обект за магазин с обща площ от 135,16 кв. м, позиция 37 от Приложение №9, начална тръжна цена 356,00 лв. без ДДС. 2. Общински обект за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и др. стоки с площ от 67,71 кв. м, позиция 44 от Приложение №9, начална тръжна цена 222,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1391 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3863/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 6 бр. Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък с номера: №133055, 119035, 118028, 116014, 087004 и 083009.
повече...

РЕШЕНИЕ №1390 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3867/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена, без ДДС при разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот III-60 в кв. 3 в село Голямо Дряново.
повече...

РЕШЕНИЕ №1389 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3864/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на: Поземлен имот №220488 и Поземлен имот №000321 в землището на гр. Казанлък, Поземлен имот №000381, Поземлен имот №000518, Поземлен имот №000335, Поземлен имот №000511 и Поземлен имот №000655 в землището на гр. Крън, общ. Казанлък и Поземлен имот №059017 в землището на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1388 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3850/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 11 бр. Поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 83106.21.87, 83106.22.5, 83106.22.25, 83106.22.75, 83106.23.23, 83106.23.24, 83106.25.13, 83106.28.29, 83106.78.23, 83106.79.32 и 83106.81.36, всички по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1387 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3849/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 10 бр. Поземлени имоти /ПИ/ по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък с номера: ПИ 83106.20.40, ПИ 83106.20.43, ПИ 83106.20.53, ПИ 83106.21.7, ПИ 83106.21.13, ПИ 83106.21.24, ПИ 83106.21.31, ПИ 83106.21.33, ПИ 83106.21.39 и ПИ 83106.21.52.
повече...

РЕШЕНИЕ №1386 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3848/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 10 (десет) поземлени имота по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1385 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3690/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище по реда на Наредба №12 'За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища' на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1384 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3871/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №1383 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3757/15.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №1382 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС-3838/09.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 809 кв. м, представляваща УПИ V-652, кв. 65 по действащ ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1381 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3851/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3146 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък и Гаражна клетка №6, представляваща част от пететажна сграда на бул.'23-ти ПШП' №104, секция 5 'Г', гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1380 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3807/29.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 315 кв. м, представляваща УПИ XVI-3771, кв. 64 по ПУП на гр. Казанлък; пазарна цена - 18 800 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1379 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3831/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ УПИ XII-377, кв. 50 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1378 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3832/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ УПИ IV-422, кв. 31 с. Черганово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1377 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3806/29.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба на земя, частна общинска собственост на собственик на законно построени върху нея сгради - земя с площ 3254 кв. м, представляваща Поземлен имот №000190 по картата на възстановена собственост на с. Копринка, общ. Казанлък; пазарна цена 7 230 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1376 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3798/27.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработка на Подробен устройствен план - Парцеларен план за електрозахранване на Поземлен имот №000667, находящ се в землището на град Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък; Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя и изразяване на Предварително съгласие за определяне на Трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №000667 от 2.432 дка, с начин на трайно ползване 'Строителни материали', собственост на 'Дани и Симо' ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1375 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС-3870/19.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на транспортната техническа инфраструктура - 'Пътна връзка за претоварна станция за ТБО в община Казанлък - Забавителен шлюз на път I-5 и уширение на съществуващ правоъгълен водосток' в землището на с. Черганово ЕКАТТЕ 80532, община Казанлък; одобряване на Задание, съставено от Възложителя; разделяне на Поземлен имот №000277 с НТП - полски път - публична общинска собственост по КВС на землището на село Черганово ЕКАТТЕ 80532, община Казанлък и изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на участък площ 1039 кв. метра, като част от Имот №000277, находящ се в землището на село Черганово, с НТП 'Полски пътища', - трайно предназначение 'Земеделска територия', собственост - Публична общинска собственост, за изграждането на обект 'Пътна връзка - Забавителен шлюз', във връзка с реализиран строеж: 'Довеждаща инфраструктура към Претоварна станция за ТБО - Път до ПС за ТБО - отклонение от първокласен път I-5 в км 203 на 885 степен' с Разрешение за строеж №7/2014 г. от гл. арх. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1374 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3772/20.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на съгласие за изменение на план за улична регулация, по ул. “Ал. Стамболийски“ от кръстовището с ул. “Войнишка“ до кръстовището с бул.“23 Пехотен Шипченски полк“, като се намали широчината й; 2. Разрешение за изработване на изменение на план за регулация и план за застрояване с обхват на квартали 402, 401, 251, 254, 258 и 260 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1373 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3853/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №000004 от 2.760 дка, с начин на трайно ползване „Други селищни територии“, собственост на „БОБИ М ТРАНС“ ЕООД.
повече...