Решения на ОбС Мандат 2011 - 2015г.

РЕШЕНИЕ №1372 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3859/18.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП- Парцеларен план за обект: 'Газоснабдяване на община Казанлък', подобект: 'Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр. Казанлък - етап 2014', преминаващ през имоти по КВС на землища на гр. Казанлък и с. Бузовград, общ. Казанлък: Имот №080019, в землището на гр. Казанлък и Имот №023009 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1371 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3847/12.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за 2014 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1370 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3873/22.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за поставяне на паметник на Паисий Хилендарски в дясно от централния вход на сградата на ОУ 'Св. Паисий Хилендарски', гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1369 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3830/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поставяне на Паметник на 'Бай Ганьо на магарето', в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1368 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3829/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметник на Енинския апостол в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1367 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3854/16.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно допълнение на Договор №Д06-84/25.05.2015 г. за възлагане управлението на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, пл. 'Севтополис' №14.
повече...

РЕШЕНИЕ №1366 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3861/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на крайния ликвидационен баланс на 'Балкан-К' ЕАД - в ликвидация, гр. Казанлък към 19.05.2015 г. и пояснителния доклад към него.
повече...

РЕШЕНИЕ №1365 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС-3840/10.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации.
повече...

РЕШЕНИЕ №1364 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3810/01.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Решение №1274/26.03.2015 г. - Общинска програма за закрила на детето - 2015 г., в частта на Приоритет I и Приоритет III.
повече...

РЕШЕНИЕ №1363 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС-3865/19.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот - общинска собственост - обект в сграда с предназначение 'Офис-център', намиращ се на първия етаж от жилищен блок на девет етажа с обща площ от 107,31 кв. метра в град Казанлък, ул. 'Княз Александър Батенберг' №12, на СНЦ 'Казанлъшка търговско-промишлена палата' - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1362 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3716/22.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предварително съгласие за определяне на Оптични кабелни трасета в следните селища на Община Казанлък: Ръжена, ЕКАТТЕ: 63570, Розово, ЕКАТТЕ: 62983, Кънчево, ЕКАТТЕ: 40868, Бузовград ЕКАТТЕ: 06848, Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.
повече...

РЕШЕНИЕ №1361 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3842/11.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно ремонт четвъртокласна пътна мрежа през 2015 г. по утвърден списък на Общински съвет – Казанлък на стойност 259 600 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1360 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС-3814/03.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване Запис на заповед по проект 'В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020', без протест и разноски, платим на предявяване на МРРБ срещу бъдещи приходи за размера на аванса – 192 310,53 лева по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/015 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 с нов краен срок на действие - 28.11.2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1359 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3845/11.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ – Поликлиника, гр. Казанлък”, финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ).
повече...

РЕШЕНИЕ №1358 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС-3881/23.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за партньорство относно проектно предложение по Отворена схема за кандидатстване по Програма COSME на ЕК, Схема COS-TOUR-2015-3-04, 'Подкрепа за конкурентен и устойчив растеж в Сектор 'Туризъм'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1357 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3835/09.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1356 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС-3885/2406.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1355 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС-3883/23.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 година в частта на Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3, неразделна част от нея, приета с Решение №1136/28.11.2014 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1354 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3866/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г. - в Приложение №9, неразделна част от нея, като я допълва с поредна точка №47, съгласно Приложение №1 и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот.
повече...

РЕШЕНИЕ №1353 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.07.2015 г., Протокол №67 Относно: ОС_3783/ 22.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г. - в Приложение №9, неразделна част от нея, като я допълва с поредна точка 46.
повече...