Решения на ОбС Мандат 2011 - 2015г.

РЕШЕНИЕ №1352 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2015 г., Протокол №65 Относно: ОС-3786/25.05.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проекти 'Спортна площадка в УПИ IV-416, кв. 9 по плана на с. Розово, Община Казанлък' и 'Спортна площадка в УПИ II-350, кв. 46, по плана на гр. Крън, Община Казанлък' за финансиране от Министерство на младежта и спорта (ММС) по реда на Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.
повече...

РЕШЕНИЕ №1351 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2015 г., Протокол №65 Относно: ОС-3780/21.05.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване на Меморандум за сътрудничество между община Казанлък и Българската академия на науките.
повече...

РЕШЕНИЕ №1350 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.05.2015 г., Протокол №65 Относно: ОС-3756/15.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на наемна цена на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд и разсрочено плащане.
повече...

РЕШЕНИЕ №1349 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3589/12.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлен имот №000162, местност „Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1348 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3590/12.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване и план-схема за водоснабдяване и канализация на Поземлен имот №182195, местност „Старите лозя“ в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1347 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3594/13.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №010064 от 7,549 дка, представляващ 'нива', собственост на Милко Руменов Руженов, в местност „Баиролу“, землище с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1346 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3595/13.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №27499.182.10 от 3443 кв. м, представляващ 'нива', собственост на Стефан Тодоров Стефанов, находящ се в местност 'Под Енина', землище на с. Енина общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1345 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3636/27.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно Предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото задължение на Мехмед Мустафа Мустафа от гр. Крън, ул. 'Братан' №4А, което е в размер на 1 303 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1344 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3668/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имот с идентификатор 27499.181.14, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1343 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3710/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот /ПИ/ №109021 от 2.207 дка, представляващ индивидуално застрояване, собственост на Анна Ангелова Атанасова. Трасето преминава по ПИ №000030, ПИ №000057, ПИ №000494 - полски пътища и №000029-IV клас път, всички публична общинска собственост и в собствения ПИ №109021 в местност 'Ерликая', землище с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563.
повече...

РЕШЕНИЕ №1342 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3664/06.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на 'Балканинвест' ЕООД и освобождаване от отговорност Управителя на дружеството - Петко Карагитлиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1341 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3666/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Венелин Киров.
повече...

РЕШЕНИЕ №1340 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3653/02.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. на МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №1339 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3648/01.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на 'Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - д-р Петър Лучев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1338 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3654/02.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на 'Казанлъшка искра' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Кристалина Вълчева.
повече...

РЕШЕНИЕ №1337 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3676/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишни отчетни доклади на народните читалища за 2014 година и утвърждаване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2015 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1336 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3699/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1335 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3635/27.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на кабелно трасе за външно ел. захранване от БКТП ПОРТАЛ в Поземлен имот №022045 в землището на с. Бузовград до поземлен имот 000004, местност „Зад Тунджа“ в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1334 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3667/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за пътна връзка върху част от Поземлен имот №000222-полски път, публична общинска собственост, която част е с дължина 25,51м., за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот №113190 в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, в съответствие с представения предварителен проект; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на изменение на Подробен устройствен план, част Комуникационно – транспортен план за поземлен имот №113190 в землището на с. Овощник; 3. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1333 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3597/16.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор №83106.41.27 от 4.998 дка, представляващ нива, собственост на Стоян Лазаров Лазаров. Трасето е с начало ПИ №83106.38.32 - частна нива, по Поземлен имоти: №83106.41.516 и Поземлен имот №83106.41.520 - полски пътища, публична общинска собственост, находящ се в местността 'Паметника', в землището на село Шейново, общ. Казанлък.
повече...