Решения на ОбС Мандат 2011 - 2015г.

РЕШЕНИЕ №1332 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3591/12.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор №27499.180.93 от 2.91 дка, представляващ урбанизирана територия, собственост на „Неделчева Ауто“ ЕООД. Трасето преминава по ПИ №27499.180.334 - селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска собственост, всички в местност „Под Енина “, землище село Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1331 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3655/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно включване на община Казанлък в пилотното прилагане на методиката 'Община - приятел на детето'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1330 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3660/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС, за срок от 5 години на общински обект, представляващ част от покривно пространство в сградата на ОУ 'Васил Левски', с. Бузовград за поставяне на радиотехнически съоръжения, с обща площ от 2,00 кв. м, с начална месечна наемна цена в размер на 24,00 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1329 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3634/26.03.2015 –Доклад от Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен със Заповед №542/21.03.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект 'Христова къща' (Архитектурно-строителен паметник на културата), представляващ имот - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Бачо Киро' №5, гр. Казанлък за помещение за услуги.
повече...

РЕШЕНИЕ №1328 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3680/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценки на Общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №1327 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3681/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №1326 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3619/23.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху УПИ І-284 с обща площ 1298 кв. м, с. Голямо Дряново за сумата от 1 820,00 лв. без ДДС и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху УПИ ІІ-504 с обща площ 1525 кв. м, с. Голямо Дряново, ЕКАТТЕ 15864, общ. Казанлък, за сумата от 2 610,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1325 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3671/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд за възстановяване правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници, доказани с геодезическо заснемане на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.
повече...

РЕШЕНИЕ №1324 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3678/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общ. поземлен фонд, 6 поз.
повече...

РЕШЕНИЕ №1323 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3679/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земя от Общ. поземлен фонд, 1 поз.
повече...

РЕШЕНИЕ №1322 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3683/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот №027001 в землището на с. Средногорово, ЕКАТТЕ 68446, община Казанлък; Поземлени имоти номера 263752 и 263753 в землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, община Казанлък; Поземлени имоти номера 037006 и 036010 в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък; Поземлени имоти номера 042006, 042014, 046002 и 047002 в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък и Поземлени имоти номера 022003 и 075002 в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, община Казанлък, 11 позиции.
повече...

РЕШЕНИЕ №1321 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3682/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот №000129 в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък и Поземлени имоти номера 000475 и 000478 в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, 3 позиции.
повече...

РЕШЕНИЕ №1320 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3685/15.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно изкупуване на Поземлен имот №070002 и Поземлен имот №070003, находящи се в местността „Посата“ в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, собственост на физически лица на основание чл. 21, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 4, т. 3 и чл. 5 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС- Казанлък, във връзка с чл. 199, ал. 1 от Закон за устройство на територията.
повече...

РЕШЕНИЕ №1319 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3698/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №1318 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно:ОС_3686/15.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част.
повече...

РЕШЕНИЕ №1317 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3691/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 150,00 лв., без ДДС, за продажба на земя с площ 558 кв.м, представляваща поземлен имот с идентификатор 27499.501.584, с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1316 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3673/08.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на УПИ XV-1810 с обща площ 241 кв.м в кв. 335, гр. Казанлък и УПИ XVI-1811 с обща площ 571 кв.м в кв. 335,гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1315 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3694/17.04.2015 - Доклад от Гинка Щерева - Обществен посредник на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Наредба №12 на ОбС - Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.
повече...

РЕШЕНИЕ №1314 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3718/24.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие в редовно Годишно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ 'Проф. д-р Стоян Киркович', гр. Стара Загора, което ще се проведе на 11.05.2015 г. от 11:00 часа, при липса на кворум на 25.05.2015 г. от 11:00 ч.
повече...

РЕШЕНИЕ №1313 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3700/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно увеличаване капацитета на социалната услуга 'Център за обществена подкрепа', гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ №25.
повече...