Решения на ОбС Мандат 2011 - 2015г.

РЕШЕНИЕ №12 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 14.12.2011 г., Протокол №3 Относно: ОС_81/ 25.11.2011 - Доклад от Моника Динева - общински съветник с проект за решение относно допълнение на Приложение №1 с проекти и дейности за 2011 г., неразделна част от Договор за разбирателство, приет с Решение №378/08.01.2010 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №11 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 14.12.2011 г., Протокол №3 Относно: ОС_86/ 28.11.2011-Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Съвета в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
повече...

РЕШЕНИЕ №10 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 14.12.2011 г., Протокол №3 Относно: ОС_4091/ 19.09.2011-Доклад от кмета на общината с проект за решение относно вземане на решение за Запис на заповед по проект 'Докоснати от древността' по Оперативна програма 'Регионално развитие' 2007 - 2013г.
повече...

РЕШЕНИЕ №9 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 14.12.2011 г., Протокол №3 Относно: ОС_94/ 29.11.2011-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битове отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г. и определяне на размер за такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2012 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №8 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 14.12.2011 г., Протокол №3 Относно: ОС_95/ 29.11.2011-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на Наредба №26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №7 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 14.12.2011 г., Протокол №3 Относно: ОС_46/ 18.11.2011 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно промени в Инвестиционната програма за 2011 г., Приложение №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №6 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 14.12.2011 г., Протокол №3 Относно: ОС_97/ 29.11.2011-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на обща численост на общинска администрация; одобряване на структура на общинска администрация, съгласно Приложение №1 Приложение №2 и определяне на пълномощията на кметските наместници в с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово и с. Средногорово.
повече...

РЕШЕНИЕ №5 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.11.2011 г., Протокол №2 Относно: вх. ОС_37/17.11.2011 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС - Казанлък от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно участие в обединение за кандидатстване по Оперативна програма Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г, по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти: BG161PO003-1.2.03 Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове - приложени са Договор за гражданско дружество №1/21.11.2011 г. и Допълнително споразумение към него от същата дата, проекти.
повече...

РЕШЕНИЕ №4 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.11.2011 г., Протокол №2 Относно: вх. ОС_29/15.11.2011 - Доклад от Николай Златанов – председател на Общински съвет – Казанлък, с проект за решение относно определяне на представител на Съвета в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №3 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.11.2011 г., Протокол №2 (Изм. с Решение №23/12.01.2012; изм. с Решение №260/28.06.2012 г., изм. с Решение №262/28.06.2012 г., изм с. Решение №638/27.06.2013 г., изм с. Решение №866/24.01.2014 г. изм. с Решение №1134/28.11.2014 г.;) Относно: ОС_28/15.11.2011 - Доклад от Николай Златанов – председател на Общински съвет – Казанлък, с проект за решение относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.
повече...

РЕШЕНИЕ №2 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 07.11.2011 г., Протокол №1 Относно: Избор на председател на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 07.11.2011 г., Протокол №1 Относно: Създаване на Комисия по избора на председател на Общински съвет Казанлък.
повече...