Решения на ОбС Мандат 2011 - 2015г.

РЕШЕНИЕ №1312 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3705/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. и краен ликвидационен баланс към 15.04.2015 г. на 'Еко - 93' ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №1311 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3728/29.04.2015 - Доклад от Венелин Киров - управител на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на публичен търг с явно наддаване за недвижим имот, собственост на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД, представляващ Урегулиран поземлен имот ХVIII-117 в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, ведно с построените в него едноетажна сграда, масивна конструкция, с площ 380 кв.м, състояща се от - дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: север - УПИ ХХ; юг - ул. 'Кенали'; запад - УПИ-ХХIII-8730; изток - ул. 'Петрова нива'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1310 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3706/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД на Венелин Василев Киров.
повече...

РЕШЕНИЕ №1309 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3709/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на училища – преимуществени ползватели на училищен автобус – марка „Оtoyl”, модел Е 27.14 Schoolbus, №CТ 3842BM, 27+1 места; автобус „Hyundai”, модел Country, №3841BM, 15+1 места за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2015/2016 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1308 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3708/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на Средищни училища в община Казанлък за учебната 2015/2016 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1307 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3693/17.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно създаване на Общинско предприятие 'Кухня - майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня', считано от 01.07.2015 г. със седалище и адрес на управление -гр. Казанлък, ул. 'Христо Ботев' №30. С писмо с вх. №ОС-3721/27.04.2015 г., вносителят допълва предложения проект за решение в частта на т. 5, която придобива следния текст: '5. Второ четене за приемане Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 'Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня' да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене. 5.1. Приема на първо четене Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 'Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня'. 5.2. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 'Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня', второ четене.' Допълва се също и правното основание с текст: 'Във връзка с чл. 96, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.'
повече...

РЕШЕНИЕ №1306 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3707/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване за финансиране от Фонд 'Социална закрила' за финансиране на проект 'Създаване на работилница за трудотерапия при Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1305 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3647/01.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване Бюджетна прогноза на Община Казанлък за местните дейности за периода 2016 - 2018 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №1304 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3692/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен със Заповед №726/09.04.2015 г. с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г., с Приложения с №2, №3, №9, №11, №13 и №14 неразделна част от нея, приета с Решение №1136/28.11.2015 г. Постъпи писмо с вх. №ОС-3725/29.04.2015 г. от Галина Стоянова относно изменение на проекта за решение и Приложенията с №3, №9 и №13, неразделна част от настоящото решение!
повече...

РЕШЕНИЕ №1303 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3744/11.05.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна на начина на трайно ползване на Поземлен имот №000277 в землището на с. Черганово, общ. Казанлък от пасище, мера - публична общинска собственост, в полски път - публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №1302 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3701/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на постигнато Предварително съгласие за замяна на Имот №101546, находящ се в землището на с. Ръжена, собственост на физически лица, отреден за разширение на Гробищен парк в с. Ръжена с Имот №103524 - частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №1301 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3677/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изпълнение на Глава втора от Наредба №27 на ОбС - Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък за приемане на цвят, графичното и цветното изображение на Знаме на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1300 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3656/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” в размер на 15 % от общата стойност на проекта или 39 427,45 лв., финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №1299 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3719/24.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за удължаване на срока на погасяване на кредит от Фонд ФЛАГ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално икономическо развитие” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1298 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3703/20.04.2015 - Доклад от Моника Динева - Зам.-председател на групата съветници от БСП с проект за решение относно Вписване в почетната книга на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1297 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3704/20.04.2015 - Доклад от Теодора Георгиева - общински съветник с проект за решение относно Удостояване със званието 'Почетен гражданин на град Казанлък'
повече...

РЕШЕНИЕ №1296 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 13.05.2015 г., Протокол №64 Относно: ОС_3696/17.04.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Удостояване със званието 'Почетен гражданин на град Казанлък'.
повече...

РЕШЕНИЕ №1295 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 06.04.2015 г., Протокол №63 Относно: ОС_3658/03.04.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решене относно вземане на решение за Запис на заповед по проект 'Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили 'Хелвеция' и 'Грифони' по Програма БГ08 'Културно наследство и съвременни изкуства', Мярка 1 'Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство' в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
повече...

РЕШЕНИЕ №1294 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 06.04.2015 г., Протокол №63 Относно: ОС_3657/03.04.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решене относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Финансов механизъм на Европейското Икономическо пространство.
повече...

РЕШЕНИЕ №1293 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 06.04.2015 г., Протокол №63 Относно: ОС_3643/ 30.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на средства от Бюджета на Община Казанлък за погасяване на задължения на фондация 'Чудомир' към взискатели въз основа на изпълнителни листове.
повече...