Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №1124 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2628/26.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на Общината с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, за периода от края на мандата - 27.10.2023 г. до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства.
повече...

РЕШЕНИЕ №1123 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2627/26.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС oт Галина Стоянова - Kмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на Даниела Коева - зам.-кмет по строителство, инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Казанлък, за периода от края на мандата - 27.10.2023 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.
повече...

РЕШЕНИЕ №1122 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2626/26.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания с проект за решение относно приемане на отложените годишни доклади на Народни читалища в Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1121 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2623/21.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за построяване на фотоволтаична централа с мощност 33-50 Mw на "ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ" ООД, върху имоти общинска собственост, находящи се в с. Кънчево, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1120 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2622/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за отделяне на реална част от ПИ с идентификатор 27499.126.91 - земеделска територия с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска собственост и промяна на предназначението на засегнатата от ПУП, част на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 27499.126.50 по КККР в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с НТП "Нива"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1119 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2621/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от Поземлени имоти с идентификатори 77027.37.16 и 77027.37.135 - земеделска територия с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска собственост и промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатори 77027.37.3 и 77027.37.6 по КККР в землище на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, с НТП "Нива", 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1118 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2620/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част от Поземлени имоти с идентификатор 22633.42.107 и 22633.42.320 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 22633.42.8 и 22633.42.9 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък с НТП "Етерично-маслодайна култура"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1117 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2619/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване предварително съгласие на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатори 40292.100.24 и 40292.109.21 по КККР на гр. Крън - земеделска територия с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска публична собственост на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 40292.109.1 по КККР с НТП "Нива", землище на гр. Крън, общ. Казанлък, собственост на "Трейдифай" ЕООД; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1116 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2601/18.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Велчо Димитров Даскалов, в гр. Казанлък на ул. "Христо Ботев" №42А, на източната фасада на сградата.
повече...

РЕШЕНИЕ №1115 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2559/04.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, с цел електрозахранване на Имот с идентификатор 83106.41.18, с начин на трайно ползване "нива", местност "Паметника", с площ от 1.999 дка в землището на с. Шейново общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1114 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2600/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми и парцеларни планове за техническата инфраструктура за Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори и с начин на трайно ползване НТП: 35167.97.2 - "нива" с площ от 1775 кв.м. и 35167.97.3 - "нива" с площ от 2195 кв.м, "земеделска територия", местност "Големите ливади" в землище гр. Казанлък с цел изграждане на "производствени и складови дейности и Оо" 2. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор и с НТП: 35167.96.449 и 35167.56.36 - "селскостопански, горски ведомствен път", общинска публична собственост в "местен път", съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи за достигане до общински път четвърто клас Казанлък с. Овощник. Предварително съгласие и за премостване на общински напоителен канал ПИ 35167.56.428. 3. Одобряване заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1113 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2598/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатор 27499.123.108 "за селскостопански, горски ведомствен път" - публична собственост в землището на с. Енина, за изграждане на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ 27499.125.35, с НТП "нива" землище с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1112 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2596/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за разширяване на съществуващ гробищен парк върху Поземлен имот с идентификатор 40292.100.9, с начин на трайно ползване "Пасище", намиращ се в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; обща площ на имота 8389 кв.м, по данни от скица представена от АГКК, Стара Загора; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за регулация и застрояване за разширение на гробищния парк, върху ПИ 40292.100.9 - "пасище", който е в съседство на съществуващия гробищен парк в Поземлен имот 40292.100.54; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1111 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2597/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.72.11, с НТП "нива", "земеделска територия" с площ от 1646 кв.м, в местност "В село", землище на гр. Крън, с цел промяна в начина на трайно ползване "за търговски, производствени, складови и обслужващи дейности". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1110 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2595/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, план - схеми за техническата инфраструктура и парцеларни планове за ПИ с идентификатор 62983.33.40 с НТП "нива, територия "земеделска", категория: 6, площ 3997 кв.м, в местност "Дерлика", землище на с. Розово, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от "нива" в "за вилно строителство" и изграждане на вили за гости. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1109 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2589/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на пътно - транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.42.12, трайно предназначение на територията - урбанизирана, с НТП "за друг вид производствена дейност", в землището на гр. Казанлък, засягащ ПИ с идентификатор 35167.42.403 - с НТП "за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ с идентификатор 35167.42.314 - с НТП "напоителен кана;", с цел достигане до път от Републиканската пътна мрежа Казанлък - Бузовград; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1108 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2583/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1332, по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1107 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2577/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 62983.42.40, с начин на трайно ползване "нива", с площ 6000 кв. м., в местност "Узун Ада", в землището на с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1106 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2576/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 62983.59.1, с начин на трайно ползване "Ниско застрояване", с площ от 1.96 дка, в землището на с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1105 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2575/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 83199.30.15, с начин на трайно ползване "нива", с площ от 467 кв. м, в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...