Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №591 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1380/03.12.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет, оправомощен със Заповед №2194/30.11.2021 г. с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, план схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност "Големите ливади"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №590 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1352/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №589 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1383/07.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №588 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1385/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект решение относно определяне размера на паричната гаранция на управителите на публичните предприятия - общински търговски дружества, която те дават за своето управление.
повече...

РЕШЕНИЕ №587 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1356/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2022 г. и утвърждаване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №586 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1388/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 300,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот проектен идентификатор 35167.505.9189, част от УПИ IV-106 - "За жилищни нужди" - общинска частна собственост в кв.92 по плана на гр. Казанлък и сключване на договор за прехвърляне на собственост. С писмо вх. №ОС-1392/10.12.2021 г., вносителят прилага Акт за частна общинска собственост №4079/22.11.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №585 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1394/10.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление, за срок от 10 /десет/ години на имот - частна държавна собственост и имот - частна общинска собственост на Общинско предприятие "Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата".
повече...

РЕШЕНИЕ №584 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1395/13.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., в частта на Приложение №2 и отмяна на Решение №519/30.09.2021 г. на ОбС-Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №583 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1384/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 610,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 762 кв. м, представляваща УПИ I-66 в кв. 3а, по действащ ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №582 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1378/01.12.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2021 г. до 05.11.2021 г.
повече...

№581 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1345/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на изменение на план за улична регулация (ПУР) и на поземлени имоти за обекти на публична собственост (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ на част от ПУП - "Централна градска част" и част от ПУП на кв. Новенски" в гр. Казанлък и следващите изменения към тях с обща площ 1910 дка, затворени от ул. "Москва", ул. "Софроний Врачански", ул. "Кенали", бул. "Никола Петков", ул. "Капрони", ул. "Ген. Драгомиров" и ул. "Александър Стамболийски"; 2. Изменение на план за регулация на части от квартали 15, 31, 44, 131, 132, 143, 164, 188, 198, 199, 201, 214, 229, 234, 235, 236, 254, 261-266, 268 и кръстовище между ул.“Христо Ботев, ул.“Македония“ и ул.“Сливница“ по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №580 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1403/14.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на ценовата политика за билета за еднократно пътуване и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, във връзка с изпълнение на Договор №Д06-1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници; промяна в Приложение №3 от договора на видовете карти и приемане на актуални цени на билети и абонаментни карти.
повече...

РЕШЕНИЕ №579 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1354/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на Договор за учредено право на ползване №Д08-13/25.03.2021 г., върху недвижими имоти - частна общинска собственост и откриване производство по ликвидация на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №578 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1387/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №577 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1393/10.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №576 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1390/10.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Казанлък 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №575 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1391/10.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения № №1, 3, 4, 5 и 13.
повече...

РЕШЕНИЕ №574 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1367/24.11.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на управител на публично предприятие "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №573 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1364/23.11.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение към Фонд "Социална закрила" на Министерството на труда и социалната политика.
повече...

РЕШЕНИЕ №572 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1342/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.97.4 по КККР на гр. Казанлък, местност "Големите ливади", при съседи: 35167.97.3, 35167.97.5, 35167.97.11 и 35167.96.449.; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...