Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №944 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2230/09.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение изработката на проект за ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.220.446 - с НТП "изоставена орна земя", местност "Старите лозя", с площ от 1083 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "сграда за вилен отдих". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №943 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2228/09.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
повече...

РЕШЕНИЕ №942 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2241/17.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 19.04.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №941 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2224/08.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 377/9012 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7853 с обща площ 9012 кв. м, УПИ V-7853, кв. 654 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 18 850 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №940 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2222/06.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 22633.60.2 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №939 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2233/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 5 бр. поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №938 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2234/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на 2 бр. поземлени имота, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 с площ от 542 кв.м, по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 47 700 лв. без ДДС; 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 с площ от 358 кв. м, по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 31 500 лв. без ДДС
повече...

РЕШЕНИЕ №937 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2243/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък за 2022 г. и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №936 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2189/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост - 18 броя имоти, находящи се в с. Енина и с. Средногорово, общ Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №935 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2240/17.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за изпълнение на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021 г. - 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №934 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2239/15.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
повече...

РЕШЕНИЕ №933 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2226/08.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова социална услуга "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" като държавно делигирана дейност, считано от 01.05.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №932 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2246/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на "Програма за опазване на околната среда" на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №931 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2245/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на "Програма за управление на отпадъците" на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №930 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2229/09.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване на срок за погасяване на общински дълг за изпълнение на проект „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, по процедура BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, с Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №929 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2242/17.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Програма URBACT IV, проект "AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове", с водещ партньор община Чезена, Италия.
повече...

РЕШЕНИЕ №928 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2252/23.03.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии към ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №927 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.03.2023 г., Протокол №51 Относно: ОС_2244/20.03.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №900/23.02.2023 г., прието на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 23.02.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №926 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2202/20.02.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Роман Алексеев Желев - общински съветник от групата на ПП "ГЕРБ" относно приемане на Декларация за подкрепа на българските етерични масла.
повече...

РЕШЕНИЕ №925 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2176/10.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83106.42.542, с начин на трайно ползване (НТП) "изоставена орна земя", територия "земеделска", с площ 2.163 дка, в местност "Паметника", землище на с. Шейново, общ. Казанлък с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на "Търговски комплекс". 2. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
повече...