Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №924 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2186/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53179.152.904, с начин на трайно ползване (НТП) "лозе" с площ от 941 кв.м, местност "Каракос"" в землище с. Овощник, общ. Казанлък с цел изграждане на вилна сграда. 2. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №923 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2157/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за Поземлен имот №27499.172.59 – с НТП “Нива”, местност „Оградата“ с площ от 1,397 дка по КККР на с. Енина, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За жилищни нужди“. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци с обща приблизителна площ 24,00 кв. м, като части от ПИ публична общинска собственост. 4. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци с обща приблизителна площ 24,00 кв. м, като части от ПИ публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №922 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2152/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Краварник“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 06848.301.355 с площ 502 кв.м. по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора. 2. Одобряване заданието на Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 06848.301.301 с НТП „За местен път“, общинска собственост по КККР на с. Бузовград общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №921 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2169/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022 - 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №920 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2150/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за Поземлени имоти с идентификатори: 40292.38.96, 40292.38.58, 40292.38.87 и 40292.38.97 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №919 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2177/10.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №918 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2174/10.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №917 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2162/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №916 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2147/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.
повече...

РЕШЕНИЕ №915 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2123/20.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на поземлени имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9287, представляващ УПИ II-9287 с площ 625 кв.м по КККР на гр. Казанлък в кв. 474 за сумата от 1 500 лв. без ДДС; 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9291, представляващ УПИ VI-9291 с площ 1 086 кв.м по КККР на гр. Казанлък в кв. 474 за сумата от 1 550 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №914 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2124/20.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 107/969 идеални части от земята на съсобственика върху УПИ IV-9142 върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9142 с обща площ 969 кв. м, кв. 466 на гр. Казанлък за сумата от 7490 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №913 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2134/30.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 28 300 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска на собственици на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот с идентификатор I-768, с площ 566 кв. м, кв.24, находящ се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №912 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2143/06.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 640 лв. без ДДС за продажба на земя, представляваща Урегулиран поземлен имот с идентификатор IX-157, с площ 760 кв. м, кв.48, находяща се в с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №911 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2144/06.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 500 лв. без ДДС за продажба на земя, представляваща Урегулиран поземлен имот с идентификатор III-383, с площ 920 кв. м, кв.50, находящ се в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №910 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2159/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XIV-9064, кв. 482 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения №684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС, представляващ по Скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9555 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК.
повече...

РЕШЕНИЕ №909 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2158/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ I-108, кв. 30 по плана на с. Енина, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №864/1970 г. и №156/1983 г., представляващи по Скица-проект Поземлени имоти с проектни идентификатори 27499.501.3268, 27499.501.3267 и 27499.501.3266 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК.
повече...

РЕШЕНИЕ №908 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2172/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) I отреден "За производствена и складова дейност", с площ 1 952 кв.м, находящ се в кв. 74 по ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №907 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2184/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 380.00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.501.9553 - незастроена земя, с площ 35 кв.м от УПИ XVI-9061 в кв. 482 на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №906 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2170/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Урегулиран поземлен имот (УПИ) I с площ от 990 кв.м, находящ се в кв. 19 на с. Горно Изворово, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 15 850 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №905 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2153/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 22 000 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.119, с площ 734 кв. м, кв.31, находяща се в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...