Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №571 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1330/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.346 с НТП “Изоставена орна земя”, с площ от 833 кв. м, местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ,,За вилно строителство“; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №570 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1329/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане на Драган Проданов от гр. Казанлък, което е в размер на 960,46 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №569 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1328/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане на Станислав Проданов от гр. Казанлък, което е в размер на 1 100,64 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №568 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1327/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот №27499.352.324, с НТП "Друг вид земеделска земя", с площ от 0,500 дка, местност "Крушките" по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилна сграда"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя
повече...

РЕШЕНИЕ №567 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1344/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2021-2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №566 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1335/10.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 716,00 лв. без ДДС, при учредяване допълнително право на строеж върху земя, общинска собственост в полза на Минчо Атанасов, "Гараж" със застроена площ 39,10 кв.м, към съществуваща жилищна сграда върху УПИ III с площ 780 кв.м, в кв.66 на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №565 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1332/08.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отказ за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване от община Казанлък на 13/16 идеални части от Поземлен имот с идентификатор №35167.502.5133, с площ 430 кв.м, находящ се на ул. Опълченска №33, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №564 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1331/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на Поземлен имот с проектен идентификатор 38563.31.430 по плана на с. Копринка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 38563.31.21 местност „Малката Кория“ по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №563 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1322/01.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Новообразуван имот №600.13, с обща площ 901 кв. м по Плана на новообразуваните имоти на местност "Гюрля", с. Горно Черковище, общ. Казанлък, за сумата от 300,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №562 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1321/01.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 53179.163.270, идентичен с Новообразуван имот №163.270, с обща площ 1658 кв.м по Плана на новообразуваните имоти на местност "Каракос", с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 640,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №561 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1353/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811 с площ от 576 кв.м., находящ се на ул. "Рахил Душанова" №23, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №560 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1347/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, по КККР на гр. Казанлък, ведно със самостоятелни обекти с идентификатори 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3 и определяне на начална тръжна цена в размер на 288 700 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №559 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1346/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 4 броя гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №558 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1337/11.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Ст. Загора и преминаване на Активите в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №557 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1343/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор 35167.504.375.1 с административен адрес - гр. Казанлък, ул. "Преслав" №25.
повече...

РЕШЕНИЕ №556 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 (доп. с Решение №584/20.12.2021 г., изм. с Решение №585/20.12.2021 г., доп. с Решение №674/28.04.2022 г., изм. с Решение №716/30.06.2022 г., доп. с Решение №743/28.07.2022 г.) Относно: ОС_1350/15.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., с Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея. С Писмо ОС-1365/24.11.2021 г. вносителят прави изменения и допълнения в Приложения № №2, 3, 11 и 13.
повече...

РЕШЕНИЕ №555 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1349/15.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Проект " Красива България" - 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №554 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1348/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения № №1, 2, 4, 5, 10, 13, 14, 15 и 23. С писмо с вх. №ОС-1360/19.11.2021 г., вносителя прави допълнение в мотивите на доклада, касаещо Приложение №15.
повече...

РЕШЕНИЕ №553 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1339/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Прехвърляне в полза на ДКЦ "Поликлиника" ЕООД, UVC оборудване за дезинфекция, 2бр. вентилационен модул и 1 бр. стенен модул, един брой рентгенов апарат, предоставяне общинска собственост на Търговските обекти "Аптека" и "Кафе аперитив"; 2. Променя наименованието в "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД ; 3. Утвърждава проект за изменение на учредителния акт. С писмо с вх. №ОС-1355/16.11.2021 г., Николай Златанов - председател на ОбС предлага допълнение към изменението в Учредителния акт на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №552 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1315/26.10.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на движими вещи, собственост на заличен търговец, останали след осребряване на имуществото и определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на комисия по приемане на имуществото - Роман Желев.
повече...