Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №551 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1311/25.10.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на допълнително споразумение към споразумение за сътрудничество за реализация на проект "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък".
повече...

РЕШЕНИЕ №550 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1306/25.10.2021-Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно Проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 "Мерки за справяне с пандемията", определяне на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД за партньор и подписване на споразумение в срок до 28.10.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №549 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1297/15.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлени имоти с идентификатори 35167.306.58, с площ от 3.064 дка с НТП "за земеделски труд и отдих" и 35167.306.1, с площ от 0.951 дка с НТП "за земеделски труд и отдих", всички в землището на гр. Казанлък 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-1310/25.10.2021 г. вносителят прилага документи за собственост във връзка с настъпила актуализация.
повече...

РЕШЕНИЕ №548 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1286/11.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за електроснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.400, с начин на трайно ползване "за производство на строителни материали, конструкции и изделия", територия - "земеделска", с площ от 1.974 дка, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък. С писмо вх. №ОС-1314/26.10.2021 г., вносителя прилага Договор за учредяване правото на преминаване през ПИ с идентификатор 06848.22.401, съгласно становище на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №547 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1249/09.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация по отношение на УПИ XIV-821,832, кв. 69 по плана на с. Шейново, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1294 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. С писмо вх. №ОС-1290/13.10.2021 г., вносителят прилага доказателство за семейното положение на Емил Емилов, като собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №546 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1283/08.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Любчо Софев от гр. Казанлък по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17.
повече...

РЕШЕНИЕ №545 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1299/15.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС, за срок от 5 години на общински обект, представляващ помещение за търговска дейност /склад/, находящ се в клуб "Васил Левски", гр. Казанлък, включен в Годишната програма за 2021 г., с начална тръжна цена 205,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №544 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1298/15.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно предоставяне под наем за срок от три години на общински обект - част от имот общинска собственост - клуб "Г. С. Раковски" на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Пенсионерски клуб Тракийка".
повече...

РЕШЕНИЕ №543 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1293/14.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 392,00 лв. без ДДС при учредяване право на пристрояване върху земя, общинска собственост - "Пристройка към жилищна сграда" със застроена площ 37,35 кв.м в УПИ IV-707, кв. 67 в с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №542 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1279/05.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 480,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - представляващ реална част, с площ от 164 кв.м от УПИ VI-3095 в кв.416 в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №541 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1278/05.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 255,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 13 кв.м, от УПИ XII-549 в кв.12 по ПУП на с. Енина, общ. Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №540 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1285/11.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2019 г. до месец 10.2020 г., чл.4 и чл.7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №539 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1295/14.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 12.11.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №538 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1300/18.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.
повече...

РЕШЕНИЕ №537 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1294/14.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на общината, съгласно Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на задължение за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортни схеми, квота на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №536 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1284/08.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разкриване на нова социална услуга - Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства по проект BG05M9OP001-2.019-030 "Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №535 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1289/13.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на община Казанлък за периода 2022-2024 г., етап II.
повече...

РЕШЕНИЕ №534 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1251/13.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №06848.22.24 - с НТП "Нива", с площ от 5,558 дка по КККР на с. Бузовград, местност "Зад Тунджа", с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №533 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1242/07.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план - план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот №68446.39.31 - с НТП "Нива", с площ 1,000 дка по КККР на с. Средногорово, местност "Златна ябълка", общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "Къща за гости и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №532 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1235/31.08.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.22.22, с начин на трайно ползване "Нива" с площ от 1271 кв.м., местност "Зад Тунджа" по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в "За производствено-складови дейности и паркинг"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...