Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №904 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2185/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даряване в полза на Областна дирекция на МВР-Стара Загора на движими вещи - 2 броя употребявани автомобили, необходими за нуждите на РУ-Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №903 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2155/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 17 850 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 595 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.168, кв.33, находяща се в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №902 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2171/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 с площ от 641 кв.м, находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 56 400 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №901 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2183/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525, с площ 12 185 кв.м по КККР на гр. Казанлък, находящ се на ул. Орешака" №77, с начална тръжна цена от 1 146 369 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №900 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 (Изм. с Решение №927/21.03.2023 г.) Относно: ОС_2188/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №899 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2178/10.02.2023 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2022 г. и Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №898 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2132/26.01.2023 г. - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък за 2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №897 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2160/08.02.2023 г. - Доклад от Моника Динева - общински съветник от групата на "БСП за България" с проект за решение относно приемане на Декларация за подкрепа.
повече...

РЕШЕНИЕ №896 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2168/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, в частта на Приложение №8.
повече...

РЕШЕНИЕ №895 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2149/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно сключване на Меморандум за разбирателство между град Казанлък, България и град Кашан, Иран.
повече...

РЕШЕНИЕ №894 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2148/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подписване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между град Казанлък, България и град Ломжа, Полша.
повече...

РЕШЕНИЕ №893 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2101/09.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имоти, общинска собственост на "КИНГС ВАЛЕЙ" ЕООД, гр. София.
повече...

РЕШЕНИЕ №892 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2165/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно замяна на имоти при доброволно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ III -"за производствени и складови дейности, образувани от Поземлени имоти с проектни идентификатори 35167.504.9198, 35167.504.9199 и 35167.504.9200, в кв. 23 по действащия ПУП на гр. Казанлък и при наличие на план за улична регулация между о.т.3476 - о.т.8029 и между о.т.3476-3477-3479.
повече...

РЕШЕНИЕ №891 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2151/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план и план схема на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Фотоволтаична централа", разположена в УПИ XVII-383, кв. 36 по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 22633.60.341 с НТП "Пасище", общинска собственост по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №890 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 (изм. с Решение №985/25.05.2023 г., изм. с Решение №1005/29.06.2023 г., изм. с Решение №1027/27.07.2023 г.) Относно: ОС_2190/14.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Разчети за местни дейности на Община Казанлък за 2023 г., ведно с Приложения от №1 до №14.
повече...

РЕШЕНИЕ №889 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2164/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа към Националния план за възстановяване и устойчивост за обект „Обновяване и реформиране на Дом за стари хора №1, гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" №52.
повече...

РЕШЕНИЕ №888 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2163/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа към Националния план за възстановяване и устойчивост за обект „Обновяване и реформиране на Дом за стари хора №3, гр. Казанлък, бул. Александър Батенберг №220“.
повече...

РЕШЕНИЕ №887 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2154/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес в рамките на Проект "Грижа в дома в община Казанлък", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027".
повече...

РЕШЕНИЕ №886 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2116/13.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 63570.70.7 с начин на трайно ползване - "за ремонт и поддържане на транспортни средства", с площ от 14.099 дка, в землище на с. Ръжена, местност "Сириря". 2. Изразяване на предварително съгласие за изграждане на "Трасета на пътна връзка". 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №885 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №49 Относно: ОС_2115/13.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.180.32, с НТП "нива", с площ от 1192,00 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За търговия и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...