Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №491 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1168/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер на 985 800 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №490 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1176/16.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД, безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда "Бетонов комплектен трафопост-БКТП" и сервитутна зона с обща площ от 21,10 кв.м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 970 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №489 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1182/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 3 бр. Поземлени имоти с идентификатор 35167.507.438, 35167.507.439 и 35167.507.393, гр. Казанлък, кв. "Казанлъшки минерални бани".
повече...

РЕШЕНИЕ №488 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1186/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за УПИ VIII-713, кв. 66 с. Бузовград и Поземлен имот с идентификатор 83106.501.990, с площ 1020 кв.м по ККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №487 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1170/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.73, гр. Казанлък и сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от Закона за устройство на територията.
повече...

РЕШЕНИЕ №486 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1187/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 10.08.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №485 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1188/20.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне границите на зоните на населените места в община Казанлък, за целите на изчисляване на коефициента на местоположение за имотите на територията на населените места в община Казанлък по см. на ЗМДТ.
повече...

РЕШЕНИЕ №484 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1156/12.07.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.11.2020 г. до 05.05.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №483 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1171/15.07.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №482 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1179/19.07.2021 г. - Доклад от Янко Запрянов - ръководител на групата съветници "Алтернативата на гражданите" с проект за решение относно определяне на основно месечно възнаграждение на Кмета на община Казанлък, считано от 01.09.2021 г. С Писмо №ОС-1191/20.07.2021 г. заместник-кмета Драгомир Петков внася отговор, съгласно питане от председателя на ОбС с изх. №ОС-431/19.07.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №481 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1185/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сграда с идентификатор 35167.504.1268.4, находяща се на ул. Стефан Орешков №8, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №480 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1173/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за нова вътрешноградска линия общинска транспортна схема на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №479 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1172/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в общински училища в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №478 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1162/13.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №477 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1181/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения № №1, 3, 4, 5, 13, 14, и 15. С Писмо №ОС-1204/27.07.2021 г., вносителят прави допълнения в мотивите на доклада, касаещи Приложения №4 и №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №476 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1164/14.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект "Изграждане на социални жилища", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №475 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1124/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план - схема за водоснабдяване и канализация и схема за електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №474 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1117/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.13.577, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", с площ от 1.073 дка, местност "Саднята" в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на същия в за "жилищно застрояване" в едно със схеми; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-1142/22.06.2021 г., вносителят прилага Задание и Нотариално заверена декларация за право на преминаване, съгласно становища на ПК по устройство на територията и на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №473 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1116/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.240.884, с начин на трайно ползване (НТП) "изоставена нива", с площ от 1,085 дка, местност "Старите лозя" в землище на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на същия от "друг вид земеделска земя" в за "вилно застрояване", ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №472 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1110/10.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП - план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за Поземлен имот №35167.240.872 - с НТП "Друг вид земеделска земя", местност "Старите лозя" с площ от 802,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък. 2.Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
повече...