Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №471 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1102/07.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ " Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №470 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1121/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.110 с площ 519 кв. м, по КККР на гр. Казанлък, чрез продажба на общинска част за сумата от 8 800,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №469 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1115/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9364 с площ 819 кв.м, в кв. 482 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 850,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №468 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1122/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 27499.501.3236 с площ от 30 кв. м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №467 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1114/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в УПИ II-409 с площ 753 кв.м в кв. 35 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, чрез продажба на общинска част в размер на 620,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №466 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1113/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част на Поземлен имот №123.254 с площ 813 кв.м, находящ се в м. "Каракос" с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена в размер от 340,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №465 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1091/27.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 760,00 лв. без ДДС при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост в УПИ XI-193, кв. 28 в с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №464 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1080/20.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 800 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, земя с площ 1080 кв.м., УПИ I-317, находящ се в с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №463 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1123/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 200,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 27499.501.3237 с площ от 59 кв. м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №462 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1063/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес в гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №34 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 41 050 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №461 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1126/14.06.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №969/11.06.2021г., с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2021 г. на "Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Иван Гитев.
повече...

РЕШЕНИЕ №460 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1129/14.06.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №969/11.06.2021 г., с проект за решение относно дарение на движими вещи в полза на "Балканинвест" ЕООД, гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-1132/17.06.2021 г., вносителят предоставя Проект на Договор за дарение на моторни превозни.
повече...

РЕШЕНИЕ №459 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1112/11.06.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно одобряване на Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък за Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6148, представляващ УПИ XIV-6148, кв. 244 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №458 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1125/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №457 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24 Относно: ОС_1053/29.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.343.37 - с НТП "Нива", с площ от 0,600 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилна сграда"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-1086/25.05.2021 г., вносителят коригира правното основание в проекта за решение и предоставя извършена проверка за собственост на имота, по становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №456 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24 Относно: ОС_1051/29.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12, с начин на трайно ползване (НТП) "изоставена нива", с площ от 3.845 дка, местност "Каделкова чешма" в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна НТП на същия за "вилно застрояване" ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №455 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24 Относно: ОС_1061/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване от съществуващ ТНП /трансформатор ниско напрежение/ в Поземлен имот с идентификатор 83106.68.1 до ново ГРТ /главно разпределително табло/ в Поземлен имот с идентификатор 83106.502.752 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №454 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24 Относно: ОС_1062/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мерал Мустафа от гр. Крън, общ. Казанлък по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17.
повече...

РЕШЕНИЕ №453 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24 Относно: ОС_1055/05.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 400 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 40 кв. м в УПИ VI-107, кв. 25 в с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №452 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24 Относно: ОС_1038/21.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 190,00 лв. без ДДС при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост в УПИ IX-373, кв. 50 в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...