Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №254 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_600/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9 200 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, част от УПИ Х-386, кв. 34, с обща площ от 1211 кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №253 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_601/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот УПИ I, кв. 5, с площ 2920, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 32 000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №252 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_602/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот УПИ VIII, кв. 73, с площ 1015, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 120 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №251 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_603/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот УПИ VII, кв. 73, с площ 1027, находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 260 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №250 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_604/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - УПИ IX, с обща площ 1001 кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 10 970 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №249 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_605/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - УПИ V, с обща площ 1186 кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 13 000 лв. без ДДС.
повече...

№248 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_606/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Копринка, с. Горно Черковище и с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №247 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_616/03.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 700,00 лв., без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 86 кв. м в УПИ II-129, в кв. 4 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №246 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_626/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи СОС с идентификатор 35167.501.417.1.4 и СОС с идентификатор 35167.501.417.1.14, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №245 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_637/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем за срок от 10 години на сграда с идентификатор 35167.503.8452.1 със застроена площ от 42 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 35167.503.8452 по КККР на гр. Казанлък на "Нуртс диджитъл" ЕАД - регистриран оператор на електронна съобщителна мрежа.
повече...

РЕШЕНИЕ №244 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 (Оспорено със Заповед №АК-01-ЗД-13/07.10.2020 г. на Областния управител на Стара Загора, отм. с Решение №264/21.10.2020 г.) Относно: ОС_638/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за временно и възмездно ползване за срок от 3 години на общински обект - част от имот, публична общинска собственост - сграда с идентификатор 35167.502.6525.2 с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. "Ал. Стамболийски" №30, клуб "Розариум" на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Клуб по тенис на маса - Розова долина", гр. Казанлък. С писмо с вх. №ОС-655/23.09.2020 г., писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, с приложено решение от Управителния съвет и допълнение в правното основание на доклада, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №243 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_608/28.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на мястото на предоставяне на социална услуга "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост", делегирана от държавна дейност, с адрес в с. Овощник на нов адрес в с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №242 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_609/28.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8349 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 49 140,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №241 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_617/04.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 01.10.2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №240 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_630/11.09.2020 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на Фондация "Чудомир" за 2019 г., Отчет за дейността на Фондацията за 2019 г. и Проект на Бюджет на Фондация "Чудомир" за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №239 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_632/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на "Балканинвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10.
повече...

РЕШЕНИЕ №238 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_615/02.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. 'Стара планина' №12. Допълва състава на комисия: Иван Гитев.
повече...

РЕШЕНИЕ №237 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_635/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - местен път за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък. С писмо с вх. №ОС-651/23.09.2020 г., вносителят прави промяна в мотивите и правното основание по доклада, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №236 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_628/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП "пасище" и от ПИ с идентификатор 83106.10.88 с НТП "пасище" по КККР на с. Шейново, местност "Голяма Варовита", общ. Казанлък за промяна на предназначението им в "за терен за сметище/депо".
повече...

РЕШЕНИЕ №235 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_623/10.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Програма на Община Казанлък за облагородяване на междублоковите пространства.
повече...