Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №804 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1906/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №803 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1943/13.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план на трасе на електропровод до Поземлен имот с идентификатор 53179.55.19 с площ от 0.666 дка, НТП - "нива", местност "Адалъка", землището на с. Овощник, общ. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №802 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1970/21.10.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разходване на средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО, натрупани от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №801 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1953/17.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ "Кулата", ОУ "Чудомир", ОУ "Мати Болгария", СУ "Екзарх Антим I", ОУ "Св. Паисий Хилендарски", ОУ "Георги Кирков" и ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №800 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1934/11.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №799 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1947/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно придобиване на възмездно право на собственост чрез закупуване на частен недвижим имот представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5672 с площ по документ за собственост 2222 кв.м и площ 2221 кв. м по КККР на гр. Казанлък, с административен адрес: гр. Казанлък, ул. "Войнишка" със средства на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №798 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.10.2022 г., Протокол №44 Относно: ОС_1881/09.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.221.25, с начин на трайно ползване (НТП) "нива" с площ от 1.165 дка., местност "Каменно мостче" в землището на с. Енина, с цел промяна на предназначението на същия в за "Производствени и складови дейности" в едно със схемите на техническата инфраструктура; 2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 27499.221.67 в землището на с. Енина, с НТП - "за селскостопански, горски, ведомствен път" - публична общинска собственост за изграждане на трасе на пътна връзка, в частта до ПИ с идентификатор 27499.221; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №797 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.10.2022 г., Протокол №44 Относно: ОС_1899/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 с адрес: ул. Орешака №77, гр. Казанлък, обща площ 12 185 кв.м.
повече...

РЕШЕНИЕ №796 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.10.2022 г., Протокол №44 Относно: ОС_1905/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на обекти общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Казанлък на Сдружение "Футболен Клуб Розова долина - Казанлък".
повече...

РЕШЕНИЕ №795 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1848/11.08.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №1276/05.08.2022 г. с проект за решение относно упълномощаване на инж. Даниела Коева - зам.-кмет на общината за участие в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, насрочено за 11.10.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №794 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1887/13.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на Драгомир Петков - зам.-кмет да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на "Казанлък" АД, гр. Казанлък, което ще се проведе на 30.09.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №793 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1886/13.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2400 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя от УПИ I-2019 - Проектен идентификатор 27499.501.3264 с площ 80 кв. м в кв. 84 на с. Енина, общ Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №792 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1895/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 17 920.00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на построените върху нея сгради: Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7309, с площ 448 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №791 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1900/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на движими вещи - частна общинска собственост на Специален автомобил, Шкода МТС 24, рег. №СТ 5452 ВС и Машина за ремонт и зимно поддържане.
повече...

РЕШЕНИЕ №790 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1868/31.08.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3, с административен адрес: гр. Казанлък, пл. "Севтополис" №11, с включени следните самостоятелни обекта в сградата: СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.7, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.8 и СОС с идентификатор 35167.504.637.3.9.
повече...

РЕШЕНИЕ №789 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1898/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 по КККР на гр. Казанлък, ул. "Ген. Скобелев" №12, ведно със самостоятелни обекти с идентификатори 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3. Определяне на начална тръжна цена в размер на 291 500 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №788 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1903/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на кмета на община Казанлък да сключи договор с предмет: "Добив на дървесина, сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад в горските територии - общинска собственост, засегнати от възникнали пожари на 19.07.2022 и 17.08.2022 г.", на основание Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
повече...

РЕШЕНИЕ №787 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 (изм. с Решение №854/21.12.2022 г. в частта на т.I, подточка 1) Относно: ОС_1908/20.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №786 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1892/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35167.107.16, собственост на Милко Милев върху части от ПИ с идентификатор 35167.107.64, с начин на трайно ползване - "за селскостопански, горски ведомствен път", в землище на гр. Казанлък, с цел достигане до републикански път Казанлък - Бузовград - ПИ 35167.119.310.
повече...

РЕШЕНИЕ №785 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43 Относно: ОС_1893/15.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларен план за водоснабдяване на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 06848.22.349 с начин на трайно ползване - "за производство на строителни материали, конструкции и изделия", местност "Зад Тунджа", с площ от 17,908 дка в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Изразяване на предварително съгласие с цел изграждане на водопровод в землището на с. Бузовград, върху ПИ с идентификатор 06848.22.335, с начин на трайно ползване - "за местен път" общинска публична собственост - засегната площ от сервитута около 94 кв.м; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...