Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №744 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1799/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи, засегнати съгласно техническото задание и предварителния проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до язовир Копринка", в т. ч. и на пасища и мери и определяне срок за валидност на предварително съгласие.
повече...

РЕШЕНИЕ №743 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1816/20.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., с ново Приложение №17 - "Списък на общинските обекти от първостепенно значение."
повече...

РЕШЕНИЕ №742 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1792/13.07.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.11.2021 г. до 05.05.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №741 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1742/15.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за водопровод с цел водоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 53179.2.10 с начин на трайно ползване "ниско застрояване", територия "урбанизирана", с площ от 8.589 дка, в землище на с. Овощник, общ. Казанлък; одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №740 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1713/02.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП - план за застрояване, план-схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп за Поземлен имот с идентификатор 35167.182.228 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност "Старите лозя". 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №739 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1694/19.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.11.263, с начин на трайно ползване "за друг вид производствен, складов обект", "земеделска територия", с площ от 2.359 дка, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива ведно със схеми за техническа инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №738 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1728/09.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване за схеми за ЕЛ и ВиК за Поземлен имот №35167.97.39 - с НТП "Нива", местност "Големите ливади" с площ от 434,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТТЕ: 35167, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване и търговия"; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №35167.97.39 - с НТП "Нива", местност "Големите ливади" с площ от 434,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, засягащ Поземлени имоти №35167.56.316 и №35167.56.428 по КККР на гр. Казанлък; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №737 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1746/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Одобрение на проект на Акт за възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на Проект №BG16RFOP001-1.024-0005-C02 „Изграждане на социални жилища“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).
повече...

РЕШЕНИЕ №736 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1747/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот - част от покривно пространство на сградата на кметство с. Овощник, общ. Казанлък за разполагане на електронно съобщителни съоръжения, за срок от 10 години.
повече...

РЕШЕНИЕ №735 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1748/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 380 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя с площ 17 кв.м. в УПИ III-25, находяща се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №734 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1735/13.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 101/886 идеални части от УПИ I-88, с обща площ 886 кв. м, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 1000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №733 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1733/13.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината (24/1124 идеални части) в УПИ X-331, кв. 708 по ПУП на кв. "Казанлъшки минерални бани", гр. Казанлък, за сумата от 720 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №732 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1740/14.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 1/2 идеалнa част от земята в УПИ V-382, с обща площ 760 кв. м, с. Долно Изворово, общ. Казанлък, за сумата от 5700 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №731 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1745/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на 6 броя поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, местност "Старите лозя". Допълва се състава на комисията: Мария Цонева и Георги Пенчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №730 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1744/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 7 бр. поземлени имоти, находящи се в с. Горно Черковище и с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №729 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1743/15.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост 27 бр. находящи се в с. Енина, общ. Казанлък и 1 бр. в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №728 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1715/06.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на поземлени имоти, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово, с. Ясеново, с. Горно Черковище и с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №727 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1741/14.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разсрочване на задължение за местна такса по Разрешително №09/06.06.2019 г. за водовземане от минерална вода, издадено на "Кингс Валей" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №726 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1754/21.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради частна общинска собственост, с идентификатори №35167.502.5777.1, 35167.502.5777.2 и №35167.502.5778.1, находящи се в УПИ XVIII, кв. 166, гр. Казанлък, с административен адрес: ул. "Любен Каравелов" №5 и №7.
повече...

РЕШЕНИЕ №725 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1749/16.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 6,30 кв.м - предназначение "Бетонов комплектен трансформаторен пост- БКТП" и сервитут 18,90 кв.м, върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.95 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 996,00 лв. без ДДС, в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД.
повече...