Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №664 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1631/14.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортен имот - общинска собственост за срок от 1 година на спортен клуб по стрелба с лък "Раптор Арчери", с месечен наем от 40 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №663 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1630/14.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №662 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1643/19.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2021 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №661 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1609/11.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в продължение на проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“, по Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №660 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1632/15.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък на д-р Кети Маналова-Владкова.
повече...

РЕШЕНИЕ №659 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 08.04.2022 г., Протокол №36 Относно: ОС_1586/01.04.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Магдалена Генчева от гр. Казанлък, по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17 на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №658 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 08.04.2022 г., Протокол №36 (изм. с Решение №690/26.05.2022 г., изм. с Решение №715/30.06.2022 г., изм. с Решение №774/29.09.2022 г., изм. с Решение №822/24.11.2022 г., изм. с Решение №847/21.12.2022 г.) Относно: ОС_1573/28.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №657 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1543/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.674, НТП "Лозе", с площ от 1257 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, местност "Старите лозя", с цел промяна на предназначението в "За вилно строителство". Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №656 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1544/17.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №77027.36.2, НТП "Нива", с площ от 1,837 дка по КККР на с. Хаджидимитрово, местност "Стопански двор", с цел промяна на предназначението в "За производствени и складови дейности". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №655 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1542/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №27499.180.337, НТП "Нива", с площ от 1,648 дка по КККР на с. Енина, местност "Под Енина", с цел промяна на предназначението в "За смесено предназначение". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №654 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1541/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №35167.17.19, НТП "Нива", с площ от 4,840 дка по КККР на гр. Казанлък, местност "Арите", с цел промяна на предназначението в "За производствени и складови дейности". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №653 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1522/25.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно отказ за изкупуване на 694/718 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9215, находящ се в гр. Казанлък, за предложената от собственика сума - 47 000 лева.
повече...

РЕШЕНИЕ №652 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1545/17.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 14 кв.м, находяща се в гр. Казанлък с проектен идентификатор 35167.502.7001.
повече...

РЕШЕНИЕ №651 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1539/15.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9155 по КККР на гр. Казанлък, УПИ IX-9155, с площ от 989 кв.м в кв.467,чрез продажба на общинската част за сумата от 1440 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №650 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1547/17.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена за прехвърляне на 4 бр. имоти - частна общинска собственост, представляващи Незастроени земи, находящи се в кв.333 на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №649 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1556/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 915,00 лв. без ДДС при учредяване право на пристрояване върху земя, общинска собственост - "Стопанска постройка за отглеждане на животни" със застроена площ 28,50 кв.м върху УПИ VII общ, кв.3 в с. Енина /ПИ с идентификатор 27499.501.2056 по КККР на с. Енина/, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №648 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1555/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за разширяване на обхвата на изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 24075.103.21 в землището на с. Дунавци, собственост на "ТРОН" ЕООД, разрешен с Решение №389/25.03.2021 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №647 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1534/07.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване на Поземлени имоти с идентификатори 83199.25.296, 83199.25.297, 83199.25.303, 83199.25.305 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък в съответствие с Смесена многофункционална зона-разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №646 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1549/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени за продажба на 14 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №645 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1516/23.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 6 бр. поземлени имоти находящи се в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...