Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №644 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1463/03.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот, Микроязовир "Синята Река", находящ се в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък, с начален годишен наем в размер на 5 200,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №643 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 (изм. с Решение №683/28.04.2022 г.) Относно: ОС_1551/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне под наем, за срок от три години на имоти - общинска собственост на сдружения с нестопанска цел в обществена полза.
повече...

РЕШЕНИЕ №642 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1552/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове за срок от 1 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №641 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1554/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък за 2021 г. и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/.
повече...

РЕШЕНИЕ №640 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1540/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно приемане на нова Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №639 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1538/15.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно упълномощаване на Даниела Коева - зам.-кмет да участва в провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе чрез видеоконферентна връзка на 07.04.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №638 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1523/28.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение за допълнение на Решение №517/30.09.2021 г. на ОбС-Казанлък относно откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имоти, находящи се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №637 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1518/24.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект "Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", по процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" по приоритетна ос 6 "Регионален туризъм".
повече...

РЕШЕНИЕ №636 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1546/17.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма LIFE, под-дейност "Действия за климата", Адаптация към изменение на климата с интегриран проект: „Прилагане на екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на климата в общините в България, в предразположените към засушаване райони и райони с повишен риск от наводнения“ с акроним BULADAPTECOS.
повече...

РЕШЕНИЕ №635 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1553/18.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №634 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1478/10.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите за урбанизираните територии- електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 22633.92.563, с. Долно Изворово, общ. Казанлък, НТП За друг вид производствен, складов обект; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Даване на предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлени имоти, засегнати от парцеларните планове.
повече...

РЕШЕНИЕ №633 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1482/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №632 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1504/15.02.2022 г. - Доклад от Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно отдаване под наем на Поземлен имот №35167.504.7068 по КККР на гр. Казанлък, с площ от 4000 кв.м. за нуждите на "ВиК Казанлък 2020" ДЗЗД за временно ползване като спомагателна площадка по изпълнението на Обект "Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на град Казанлък", с месечен наем в размер на 2000 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №631 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1501/14.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145, с площ 2 800 кв. м по КККР на гр. Несебър, местност "Кокала" и определяне на начална тръжна цена в размер на 782 270 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №630 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1499/14.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", ОУ "Георги Кирков" и ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №629 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1495/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен с Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021 - 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №628 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1493/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 12 432 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2077, с площ 592 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №627 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1492/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 330,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 30 кв. м представляваща реална част от УПИ X-529 в кв. 69 на с. Средногорово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №626 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1490/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №625 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1489/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински терени в обекти на територията на община Казанлък, посочени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. - общински терени за помещение за изграждане в Гимназия "Академик Петко Стайнов" и в ОУ "Кулата", гр. Казанлък.
повече...