Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №624 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1474/09.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно участие на Община Казанлък като пълноправен член на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №623 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1472/09.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №622 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1454/28.01.2022 г. - Доклад от Гинка Щерева - Обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък за 2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №621 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1500/14.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно приемане на План на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък (2021-2022 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №620 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1486/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р "Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисия с 3-ма общ. съветника: Иван Гитев, Теодора Иванова и Красимира Харизанова; резервни членове - Ридван Иляз, Денислав Сербезов и Калин Божков.
повече...

РЕШЕНИЕ №619 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1451/26.01.2022 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък" ЕООД с проект за решение относно отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.9551.1, представляващ част от партерен етаж в сградата на "ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък" ЕООД, с начална тръжна цена 1000 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №618 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1485/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №617 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1475/10.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно дофинансиране през 2022 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №616 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1503/15.02.2022 г. - Доклад от Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на Подробен устройствен план за находище "Мечта", разположено в землищата на селата Черганово и Кънчево, общ. Казанлък и парцеларен план/план-схема за комуникационно-транспортна мрежа за пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатите от концесионната площ земеделски земи от общинския поземлен фонд, в т.ч. и такива с НТП-пасища, мери и определяне на срок за предварително съгласие.
повече...

РЕШЕНИЕ №615 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1494/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост - част от сграда обект "Младежки клуб" /бивш/ на Сдружение "Селище зелено училище", находящ се в гр. Шипка, ул. "Станьо Безлов".
повече...

РЕШЕНИЕ №614 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1491/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост, част от самостоятелен обект в сграда на Общинска организация "Съюз на инвалидите в България", находящ се на ул. "Любомир Кабакчиев" №6, ет.1, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №613 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: Избор на членове и председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир“ с Мандат 2022-2025 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №612 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: Избор на членове на Управителния съвет и председател на фондация „Чудомир“ за Мандат 2022-2025 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №611 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: Освобождаване на членове на Управителния съвет и Контролния съвет на фондация „Чудомир“ и освобождаване от отговорност.
повече...

РЕШЕНИЕ №610 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34 Относно: ОС_1483/11.02.2022 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2021 г. и Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №609 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1428/17.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир "Шейново-5" - публична общинска собственост, с идентификатор 83106.1.147, находящ се в землището на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №608 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1430/17.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно изменение на Разрешително №9/06.06.2019 г. за водовземане на минерална вода на фирма "Кингс Валей" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №607 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1415/29.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане на имот общинска собственост - незастроена земя с обща площ от 524 кв.м., находяща се в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 5240 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №606 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1407/20.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху Новообразуван имот №40.110, с площ 902 кв.м. в местност "Айлака", с. Средногорово, общ. Казанлък, за сумата от 410,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №605 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1432/17.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно дарение в полза на "Летище Казанлък" АД, гр. Казанлък на движима вещ - самолет, марка МиГ-21 БИС, приведен във вид на музеен експонат.
повече...