Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №604 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1436/18.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект, част от имот - публична общинска собственост, представляващ павилион в двора на ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Казанлък, за срок от 5 години, с начална тръжна цена 223,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №603 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1440/18.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез отказ за изкупуване на 760/827 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9212, с обща площ 827 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №602 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1439/18.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 32 кв.м., представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9711, кв.52, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №601 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1438/18.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно приемане на дарение на незастроена земя с площ от 44 кв.м, представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9707, съгласно Скица-проект №15-1349615/13.12.2021 г. по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №600 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1435/17.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 13 900 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 800 кв.м., находяща се в УПИ II-20, кв. 43, с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №599 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1417/04.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за довеждащ водопровод за минерална вода, ел. кабел за захранване на помпата от съществуващ сондаж №К2 в ПИ с идентификатор 35167.99.743 и водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод в кв. "Казанлъшки минерални бани" за захранване на ПИ с идентификатор 35167.57.27, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №598 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1434/17.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно замяна на имоти при доброволно прилагане на план за улична регулация за УПИ XXIV-4091, 4092 в кв. 52, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №597 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1429/17.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на сгради, машини и съоръжения общинска собственост на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица "Бузлуджа", находящи се в имот УПИ XIII - промишлена зона, кв. 38 по плана на гр. Казанлък, ул. "Изгрев" №31.
повече...

РЕШЕНИЕ №596 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1431/17.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021-2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №595 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1422/10.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2022 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №594 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1426/13.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане предоставянето на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги" по процедура BG05M9OP001-2.090, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №593 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Относно: ОС_1425/12.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.024-0004-C01.
повече...

РЕШЕНИЕ №592 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.01.2022 г., Протокол №32 Относно: ОС_1420/07.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №591 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1380/03.12.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет, оправомощен със Заповед №2194/30.11.2021 г. с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, план схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност "Големите ливади"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №590 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1352/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №589 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1383/07.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №588 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1385/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект решение относно определяне размера на паричната гаранция на управителите на публичните предприятия - общински търговски дружества, която те дават за своето управление.
повече...

РЕШЕНИЕ №587 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1356/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2022 г. и утвърждаване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №586 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1388/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 300,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот проектен идентификатор 35167.505.9189, част от УПИ IV-106 - "За жилищни нужди" - общинска частна собственост в кв.92 по плана на гр. Казанлък и сключване на договор за прехвърляне на собственост. С писмо вх. №ОС-1392/10.12.2021 г., вносителят прилага Акт за частна общинска собственост №4079/22.11.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №585 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31 Относно: ОС_1394/10.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление, за срок от 10 /десет/ години на имот - частна държавна собственост и имот - частна общинска собственост на Общинско предприятие "Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата".
повече...