Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №54 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_161/10.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №53 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_119/11.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от поземлени имоти с начин на трайно ползване - "пасища, мера" и "селскостопански, горски ведомствен път", находящи се в землището на гр. Шипка и промяна на предназначението им за "пътна връзка" с държавна пътна мрежа трети клас Шипка-Шейново. Одобряване на Заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №52 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_125/13.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Казанлък за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №51 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_175/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложения от №1 до №29, първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №50 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_169/16.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дофинансиране през 2020 г. на утвърдени маломерни и слети в община Казанлък за учебната 2019/2020 г., съгласно Приложение №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №49 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_168/16.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", Процедура "Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините". Максималната обща стойност на бюджета е 1 173 498 лева с ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ.
повече...

РЕШЕНИЕ №48 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2020 г., Протокол №4 Относно: ОС_162/14.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване на срока за погасяване на дългосрочен кредит в размер 1 200 000 лв. между Община Казанлък и "Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД въз основа на Решение №656/24.01.2018 г. на ОбС за изпълнение на проект "Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г."
повече...

РЕШЕНИЕ №47 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_130/17.12.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2020 - 2024 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №46 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_95/05.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.17.4 - с НТП "Нива", местност "Арите" с площ от 3,872 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята в "За складови и ОДО с търговски дейности".
повече...

РЕШЕНИЕ №45 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_94/05.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №302.240 с НТП "За земеделски труд и отдих", местност "Черешака", с площ от 0,891 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №44 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_82/02.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП -План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №302.222 с НТП "За земеделски труд и отдих", местност "Черешака" с площ от 0,508 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с цел промяна предназначението на поземления имот в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №43 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_22/14.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Радка Дамянова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №42 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_93/05.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Мима Енчева от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №41 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_90/04.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Валерия Жекова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №40 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_103/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2020 година и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №39 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_70/28.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.15 по КККР на гр. Казанлък за сумата от 19 870,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №38 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_55/26.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура - път - локално платно, подземен електропровод, водопровод и канализационно отклонение за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 с НТП "Изоставено трайно насаждение", местност "Даскалов соргун" с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, разделен с проекто-скици на пет отделни поземлени имота, съгласно План за застрояване, одобрен със Заповед №1658/30.10.2019 г. на Кмета на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №37 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_23/14.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.302.90 за сумата от 2 400,00 лева без ДДС в м. "Кайнаклъка", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №36 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_9/07.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост за сумата от 1 150,00 лева без ДДС в с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №35 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_118/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 и определяне на начална тръжна в размер на 186 460 лв., без ДДС за Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65, кв. 376, гр. Казанлък и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 с начална цена - 460 360 лв., без ДДС. Постъпи писмо с вх. №ОС-120/11.12.2019 г., с приложени допълнения по становище на юриста на ОбС.
повече...