Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №34 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_117/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8758, в кв. 2, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №33 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_113/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 400,00 лв., за продажба на земя с площ от 600 кв.м. представляваща УПИ IX-964 в кв. 87 в с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №32 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_101/06.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 40292.57.8, местност "До село", гр. Крън. Начална тръжна цена 10 370 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №31 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_108/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041, с площ 991 кв. м. по КК и КР на гр. Казанлък; Начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди, представляващ УПИ I-8041 за "Обществено делово обслужване" в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №30 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_98/06.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии и възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №29 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_24/15.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 400 лв., за продажба на земя с площ от 980 кв.м в с. Овощник, на Рая Вълкова.
повече...

РЕШЕНИЕ №28 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_67/28.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на имот, частна общинска собственост с площ от 35,60 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, кв. Кармен, безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №27 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_74/28.11.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно определяне на представител на Общински съвет - Казанлък в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
повече...

РЕШЕНИЕ №26 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_72/28.11.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно определяне на представител на Общинския съвет в Националната асоциация на председателите на Общински съвет в Република България /НАПОС/.
повече...

РЕШЕНИЕ №25 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_88/04.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината относно определяне представител на община Казанлък в Агенция за регионално развитие - Стара Загора, който да стане член на Общото събрание на сдружението за следващите 2 години - Иванка Иванова, секретар на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №24 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_115/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно създаване на сдружение с нестопанска цел с участието на община Казанлък за реализиране на проект "Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове" по ОП "Иновации и конкурентоспособност“.
повече...

РЕШЕНИЕ №23 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_99/06.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разрешаване на частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, в обхват: ПИ с идентификатор 06848.12.20 по КК и КР на с. Бузовград, местност "Даскалов соргун". Постъпи писмо с вх. №ОС-126/13.12.2019 г. по становище на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред, с приложено писмо от Общинска служба земеделие.
повече...

РЕШЕНИЕ №22 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_97/06.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии /за електропровод и водопровод/ за Поземлен имот №182.51 - с НТП "Нива", местност "Бекликчийкса могила", с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №21 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_105/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, двете четения в едно заседание. С писмо с вх. №ОС-114/10.12.2019 г., вносителя прави корекция в доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №20 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_31/19.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №19 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_124/12.12.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени с Решение №6 от 28.11.2019 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №18 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_111/09.12.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД с проект за решение относно разпореждане със средства придобити от продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692, собственост на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", гр. Казанлък. Постъпи писмо от вносителя с вх. №ОС-136/18.12.2019 г. за допълнение на мотивите и изменение на проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №17 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_116/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удължаване срока на Договор №Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на МБАЛ "д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък до 12.05.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №16 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_109/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на мерки за подпомагане на млади семейства в община Казанлък и стимулиране на отговорно родителство.
повече...

РЕШЕНИЕ №15 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_89/04.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за периода 2019 - 2023 година.
повече...