Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №564 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1331/05.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на Поземлен имот с проектен идентификатор 38563.31.430 по плана на с. Копринка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 38563.31.21 местност „Малката Кория“ по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №563 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1322/01.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Новообразуван имот №600.13, с обща площ 901 кв. м по Плана на новообразуваните имоти на местност "Гюрля", с. Горно Черковище, общ. Казанлък, за сумата от 300,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №562 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1321/01.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 53179.163.270, идентичен с Новообразуван имот №163.270, с обща площ 1658 кв.м по Плана на новообразуваните имоти на местност "Каракос", с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 640,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №561 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1353/16.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811 с площ от 576 кв.м., находящ се на ул. "Рахил Душанова" №23, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №560 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1347/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, по КККР на гр. Казанлък, ведно със самостоятелни обекти с идентификатори 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3 и определяне на начална тръжна цена в размер на 288 700 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №559 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1346/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 4 броя гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №558 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1337/11.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Ст. Загора и преминаване на Активите в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №557 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1343/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор 35167.504.375.1 с административен адрес - гр. Казанлък, ул. "Преслав" №25.
повече...

РЕШЕНИЕ №556 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 (доп. с Решение №584/20.12.2021 г., изм. с Решение №585/20.12.2021 г., доп. с Решение №674/28.04.2022 г., изм. с Решение №716/30.06.2022 г., доп. с Решение №743/28.07.2022 г.) Относно: ОС_1350/15.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., с Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея. С Писмо ОС-1365/24.11.2021 г. вносителят прави изменения и допълнения в Приложения № №2, 3, 11 и 13.
повече...

РЕШЕНИЕ №555 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1349/15.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Проект " Красива България" - 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №554 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1348/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения № №1, 2, 4, 5, 10, 13, 14, 15 и 23. С писмо с вх. №ОС-1360/19.11.2021 г., вносителя прави допълнение в мотивите на доклада, касаещо Приложение №15.
повече...

РЕШЕНИЕ №553 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.11.2021 г., Протокол №30 Относно: ОС_1339/12.11.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Прехвърляне в полза на ДКЦ "Поликлиника" ЕООД, UVC оборудване за дезинфекция, 2бр. вентилационен модул и 1 бр. стенен модул, един брой рентгенов апарат, предоставяне общинска собственост на Търговските обекти "Аптека" и "Кафе аперитив"; 2. Променя наименованието в "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД ; 3. Утвърждава проект за изменение на учредителния акт. С писмо с вх. №ОС-1355/16.11.2021 г., Николай Златанов - председател на ОбС предлага допълнение към изменението в Учредителния акт на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №552 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1315/26.10.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на движими вещи, собственост на заличен търговец, останали след осребряване на имуществото и определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на комисия по приемане на имуществото - Роман Желев.
повече...

РЕШЕНИЕ №551 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1311/25.10.2021 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на допълнително споразумение към споразумение за сътрудничество за реализация на проект "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък".
повече...

РЕШЕНИЕ №550 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1306/25.10.2021-Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно Проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 "Мерки за справяне с пандемията", определяне на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД за партньор и подписване на споразумение в срок до 28.10.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №549 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1297/15.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлени имоти с идентификатори 35167.306.58, с площ от 3.064 дка с НТП "за земеделски труд и отдих" и 35167.306.1, с площ от 0.951 дка с НТП "за земеделски труд и отдих", всички в землището на гр. Казанлък 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-1310/25.10.2021 г. вносителят прилага документи за собственост във връзка с настъпила актуализация.
повече...

РЕШЕНИЕ №548 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1286/11.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за електроснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.400, с начин на трайно ползване "за производство на строителни материали, конструкции и изделия", територия - "земеделска", с площ от 1.974 дка, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък. С писмо вх. №ОС-1314/26.10.2021 г., вносителя прилага Договор за учредяване правото на преминаване през ПИ с идентификатор 06848.22.401, съгласно становище на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №547 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1249/09.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация по отношение на УПИ XIV-821,832, кв. 69 по плана на с. Шейново, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1294 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. С писмо вх. №ОС-1290/13.10.2021 г., вносителят прилага доказателство за семейното положение на Емил Емилов, като собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №546 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1283/08.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Любчо Софев от гр. Казанлък по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17.
повече...

РЕШЕНИЕ №545 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1299/15.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС, за срок от 5 години на общински обект, представляващ помещение за търговска дейност /склад/, находящ се в клуб "Васил Левски", гр. Казанлък, включен в Годишната програма за 2021 г., с начална тръжна цена 205,00 лв. без ДДС.
повече...