Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №1030 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2455/12.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение по чл.15, ал.2 от Закона за държавна собственост за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост, за управление на ведомства и общини.
повече...

РЕШЕНИЕ №1029 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2450/11.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно необходимост от разкриване на нови работни щатове в културните институти - Художествена галерия - Казанлък и Литературно - художествен музей "Чудомир".
повече...

РЕШЕНИЕ №1028 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2454/12.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по процедура BG-RRP-11.011 "Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност" по Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма за модернизиране на дългосрочната грижа.
повече...

РЕШЕНИЕ №1027 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2477/17.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разчет за местни дейности за 2023 г., съгласно Приложения № №3, 12 и 13.
повече...

РЕШЕНИЕ №1026 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2438/04.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по чл. 8а от ЗОД към 31.12.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1025 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59 Относно: ОС_2473/14.07.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно създаване на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1024 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2405/16.06.2023 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.682, с начин на трайно ползване (НТП) "лозе" с площ от 572 кв.м, местност "Старите лозя" в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък, с цел изграждане на вилна сграда. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1023 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2388/09.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване на с. Енина, общ. Казанлък за Поземлени имоти с идентификатори: 27499.220.615 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, 16780.64.43 по КККР на с. Горно Изворово, общ. Казанлък и УПИ II - 204, кв. 26 по действащия ПУП на с. Горно Изворово, общ. Казанлък на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №1022 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2394/12.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в редовно заседание при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено на 11 юли 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1021 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2383/07.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на "Селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция, инвентар и помещение за обитаване", разположена в Поземлен имот №27499.171.7 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 27499.501.3071 с НПТ "За второстепенна улица" , ПИ с идентификатор 27499.170.119 с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ с идентификатор 27499.171.203 с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", всички по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1020 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2401/15.06.2023 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Шейново, с. Средногорово и гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1019 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2374/01.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажбата на общинската част 7/507 идеални части от земя на собственици в Поземлен имот с идентификатор 27499.352.295, с площ 507 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, за сумата от 34,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1018 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2367/29.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 575/875 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9153, с обща площ 875 кв. м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 39100,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1017 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2403/15.06.2023 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1500 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.501.9562, с площ 30 кв. м по Скица-проект №15382775/07.04.2023 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на кадастралната карта на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1016 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2391/09.06.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 с площ 159 кв.м. по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1015 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2409/16.06.2023 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 2 бр. Поземлени имоти с идентификатори 27499.352.322 и 27499.352.1070, находящи се в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1014 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2408/16.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1013 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2407/16.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1012 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2400/15.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор №35167.505.1696.2, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №35167.505.1696 по КККР на гр. Казанлък, с адрес бул. "Княз Ал. Батенберг" №87 в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1011 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2396/13.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Казанлък.
повече...