Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №674 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1633/15.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен с площ 400 кв. м, находящ се с. Овощник, общ. Казанлък, УПИ III в кв. 43 представляващ парк, с обща площ от 5 500,00 кв. м, с начален месечен наем в размер на 672 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №673 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1607/08.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в Поземлен имот с идентификатор 35167.507.387, с обща площ 799 кв.м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 6 600,00 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №672 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1606/08.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината 16/326 кв. м идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9355 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 976,00 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №671 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1587/04.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост за Проектен имот с идентификатор 83106.501.1304 с площ 22 кв.м и Проектен имот с идентификатор 83106.501.1307 с площ 29 кв.м, находящи се в с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №670 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1612/13.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишни отчетни доклади на народните читалища на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №669 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1613/13.04.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №668 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1601/06.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №667 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1642/18.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на Даниела Коева - зам.-кмет на общината да участва в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, което ще се проведе на 09.05.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №666 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1646/19.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутното разписание на междуселищна автобусна линия Казанлък - Горно Изворово от общинска транспортна схема на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №665 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1636/15.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване сгради, машини и съоръжения - общинска собственост за срок от 10 години на ТПК за трудоустроени лица "Бузлуджа", находящи се в кв.38, УПИ I - промишлена зона по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №664 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1631/14.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортен имот - общинска собственост за срок от 1 година на спортен клуб по стрелба с лък "Раптор Арчери", с месечен наем от 40 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №663 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1630/14.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №662 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1643/19.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2021 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №661 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1609/11.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в продължение на проект BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“, по Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №660 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37 Относно: ОС_1632/15.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък на д-р Кети Маналова-Владкова.
повече...

РЕШЕНИЕ №659 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 08.04.2022 г., Протокол №36 Относно: ОС_1586/01.04.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Магдалена Генчева от гр. Казанлък, по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17 на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №658 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 08.04.2022 г., Протокол №36 (изм. с Решение №690/26.05.2022 г., изм. с Решение №715/30.06.2022 г.) Относно: ОС_1573/28.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №657 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1543/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.674, НТП "Лозе", с площ от 1257 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, местност "Старите лозя", с цел промяна на предназначението в "За вилно строителство". Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №656 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1544/17.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №77027.36.2, НТП "Нива", с площ от 1,837 дка по КККР на с. Хаджидимитрово, местност "Стопански двор", с цел промяна на предназначението в "За производствени и складови дейности". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №655 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1542/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №27499.180.337, НТП "Нива", с площ от 1,648 дка по КККР на с. Енина, местност "Под Енина", с цел промяна на предназначението в "За смесено предназначение". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...