Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №1084 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2555/01.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажбата на общинската част 60/235 идеални части от земя на собственик в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6029, с площ 235 кв. м, по КККР на гр. Казанлък, ул. "Петко Стайнов" №7 за сумата от 25 680,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1083 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2558/04.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер от 70 100,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП: Незастроена земя с площ 7010 кв.м, представляваща реална част от УПИ VIII-460, отреден "За стопанска дейност", с обща площ 81996 кв. м в кв. 40 по ПУП на с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1082 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2557/01.09.2023 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на крайния ликвидационен баланс към 20.08.2023 г. на дружеството и пояснителен доклад към него. С Писмо вх. №ОС-2560/05.09.2023 г., вносителят допълва мотивите на доклада и прилага коригиран Доклад, поясняващ баланса.
повече...

РЕШЕНИЕ №1081 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2582/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова социална услуга "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" като делегирана дейност.
повече...

РЕШЕНИЕ №1080 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2572/11.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление и стопанисване на имот публична общинска собственост, представляващ първи етаж от Сграда с идентификатор 35167.501.7265.12, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ №11 на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.
повече...

РЕШЕНИЕ №1079 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2616/19.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение по чл.15, ал.2 от Закона за държавна собственост за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост, за управление на ведомства и общини.
повече...

РЕШЕНИЕ №1078 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2614/19.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване от Сдружение "Бъдеще за деца" на самостоятелен обект в едноетажна сграда с площ 152,42 кв.м , находящ се в гр. Казанлък, бул. "Ал. Батенберг" №113, за срок от 10 години.
повече...

РЕШЕНИЕ №1077 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2568/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9566 по КККР на гр. Казанлък с площ 259 кв.м., начин на трайно ползване "За автогараж".
повече...

РЕШЕНИЕ №1076 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2565/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на нова Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. С Писмо вх. №ОС-2634/27.09.2023 г., вносителят прави изменения в мотивите на доклада и в Наредба №26.
повече...

РЕШЕНИЕ №1075 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2615/19.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на "Балканинвест" ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10, на Петко Карагитлиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №1074 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2566/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "ДКЦ Районна поликлиника Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. 'Стара планина' №12. Допълва се състав на комисията с 3-ма общински съветника.
повече...

РЕШЕНИЕ №1073 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2610/19.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024 - 2026 година, Етап II.
повече...

РЕШЕНИЕ №1072 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2578/12.09.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна комисия с проект за решение относно подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г., в изпълнение на Решение №1025/27.07.2023 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1071 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2594/15.09.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за Мандат 2019 - 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1070 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.09.2023 г., Протокол №61 Относно: ОС_2580/13.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в Общо събрание на акционерите на "Казанлък" АД гр. Казанлък, насрочено на 28.09.2023 г. от 11:00 ч. в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1069 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.09.2023 г., Протокол №61 Относно: ОС_2593/15.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на Споразумение за партньорство по процедура BG16FFPR003-2.001 "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 за кандидатстване и изпълнение на Концепция за ИТИ с наименование "Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточен регион" водещ партньор - Община Бургас.
повече...

РЕШЕНИЕ №1068 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.09.2023 г., Протокол №61 Относно: ОС_2592/15.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на Споразумение за партньорство по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 за кандидатстване и изпълнение на Концепция за ИТИ с наименование „Устойчив социално-икономически растеж, чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ с водещ партньор - Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1067 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.09.2023 г., Протокол №61 (изм. с Решение №9/22.12.2023 г.) Относно: ОС_2545/29.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година. С Писмо с вх. №ОС-2611/19.09.2023 г., вносителят прави допълнения и изменения в мотивите, в проекта за решение и в Приложения №№1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15.
повече...

РЕШЕНИЕ №1066 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.08.2023 г., Протокол №60 Относно: ОС_2543/25.08.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Драгомир Петков - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1725/18.08.2023 г. относно одобрение на споразумение за партньорство по Програма URBACT IV, проект "AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове", с водещ партньор община Чезена, Италия.
повече...

РЕШЕНИЕ №1065 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.08.2023 г., Протокол №60 Относно: ОС_2531/18.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно партньорство по проект „Екологосъобразна мобилност – Община Казанлък – Община Павел баня“ по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 8 „Устойчив транспорт“ на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.
повече...