Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №544 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1298/15.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно предоставяне под наем за срок от три години на общински обект - част от имот общинска собственост - клуб "Г. С. Раковски" на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Пенсионерски клуб Тракийка".
повече...

РЕШЕНИЕ №543 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1293/14.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 392,00 лв. без ДДС при учредяване право на пристрояване върху земя, общинска собственост - "Пристройка към жилищна сграда" със застроена площ 37,35 кв.м в УПИ IV-707, кв. 67 в с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №542 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1279/05.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 480,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - представляващ реална част, с площ от 164 кв.м от УПИ VI-3095 в кв.416 в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №541 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1278/05.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 255,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 13 кв.м, от УПИ XII-549 в кв.12 по ПУП на с. Енина, общ. Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №540 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1285/11.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2019 г. до месец 10.2020 г., чл.4 и чл.7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №539 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1295/14.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 12.11.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №538 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1300/18.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.
повече...

РЕШЕНИЕ №537 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1294/14.10.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на общината, съгласно Заповед №1801/11.10.2021 г., с проект за решение относно провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на задължение за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортни схеми, квота на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №536 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1284/08.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разкриване на нова социална услуга - Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства по проект BG05M9OP001-2.019-030 "Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №535 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №29 Относно: ОС_1289/13.10.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на община Казанлък за периода 2022-2024 г., етап II.
повече...

РЕШЕНИЕ №534 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1251/13.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №06848.22.24 - с НТП "Нива", с площ от 5,558 дка по КККР на с. Бузовград, местност "Зад Тунджа", с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №533 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1242/07.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план - план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот №68446.39.31 - с НТП "Нива", с площ 1,000 дка по КККР на с. Средногорово, местност "Златна ябълка", общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "Къща за гости и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №532 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1235/31.08.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.22.22, с начин на трайно ползване "Нива" с площ от 1271 кв.м., местност "Зад Тунджа" по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в "За производствено-складови дейности и паркинг"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №531 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1253/14.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - външно електрозахранване на имот с идентификатор 83199.126.9 с НТП "етерично-маслодайна култура", територия "земеделска" по Кадастрална карта на гр. Шипка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №530 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1264/17.09.2021 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - за Кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед №1634/15.09.2021 г. на Кмета на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на пътни връзки за транспортен достъп върху части от ПИ с идентификатор 35167.17.213 "полски път", в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на общо задание, съставено от Възложители; 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението върху части от посочения имот. С писмо с вх. №ОС-1273/29.09.2021 г., вносителят коригира изписването в доклада на ПИ с идентификатор 35167.17.213 - да се чете ПИ с идентификатор 35167.18.213 - "полски път".
повече...

РЕШЕНИЕ №529 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1233/26.08.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 990,00 лв. без ДДС при учредяване на възмездно право на пристрояване към Самостоятелен обект в сграда, построена върху земя, частна общинска собственост в УПИ I, кв. 146 по ПУП на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №528 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1229/24.08.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №527 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1239/03.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 290,00 лв. без ДДС при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, частна общинска собственост в УПИ XI-86, кв. 42 в с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №526 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1260/16.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС, представляващ общински обект "Рибарник", находящ се в местност "Калуткини череши" в землището на с. Черганово, общ. Казанлък, с начална тръжна цена 1 292,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №525 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1258/14.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 3 бр. Поземлени имоти с идентификатори 35167.503.9369, 35167.503.9399 и 35167.503.9419, местност "Старите лозя", гр. Казанлък.
повече...