Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №524 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1244/08.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531, с площ от 469 кв.м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. Допълва се състава на Комисията с двама общински съветници: Пламен Стайков и Чавдар Ангелов.
повече...

РЕШЕНИЕ №523 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1210/04.08.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметни плочи на Васил Левски и Христо Ботев в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №522 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1243/07.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на улица с името "Радослав Петков", представляваща част от ул."8-ми януари", южно от квартали 119, 120, 121 и 122 по плана на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №521 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1265/17.09.2021 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - за Кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед №1634/15.09.2021 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на общински обект заведение за обществено хранене "Кулата", находящ се в подблоково пространство на ул. "Старозагорска" №2, гр. Казанлък, с обща площ от 228,95 кв.м. Допълва се състава на Комисията: Джамал Папарланов.
повече...

РЕШЕНИЕ №520 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1262/16.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сграда частна общинска собственост с идентификатор 35167.502.3963.1 с административен адрес - гр. Казанлък, ул. "Антон Страшимиров" №14.
повече...

РЕШЕНИЕ №519 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 (Отм. с Решение №584/20.12.2021 г., с Решение №211/18.05.2022 г. на Административен съд - Стара Загора се отменя Решение №584/2021 г. на ОбС) Относно: ОС_1255/14.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр. Казанлък. Допълва се състава на Комисията: Емил Недялков.
повече...

РЕШЕНИЕ №518 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1230/25.08.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за действие на община Казанлък в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №517 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1234/31.08.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имоти, находящи се в с. Шейново и гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №516 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1240/03.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък. С писмо с вх. №ОС-1268/20.09.2021 г., вносителят прилага документ удостоверяващ датата на публикуване на измененията в Наредба №30.
повече...

РЕШЕНИЕ №515 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1252/13.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на община Казанлък през 2021 г., на стойност 200 000 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №514 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1208/04.08.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за Поземлен имот №35167.150.831- с НТП "Изоставена нива", местност "Старите лозя" с площ от 1,490 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилно застрояване"; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до имота; 3. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №513 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1250/10.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прилагане на действащ Подробен устройствен план за УПИ I-101, кв. 11 на с. Горно Черковище, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №512 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1237/03.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 63570.70.2 с обща проектна дължина 1915,4 м. в землището на с. Ръжена, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №511 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1261/16.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на общински театър "Любомир Кабакчиев" за безвъзмездно управление за срок от 5 години на общински обект "Аляолувата къща", находяща се в гр. Казанлък, ул. "19-ти февруари" №9.
повече...

РЕШЕНИЕ №510 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1225/10.08.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък към 31.12.2020 г. и средства от Европейския съюз заедно с одитирания отчет и одитно становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината за 2020 година и приемане на Годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2020 година. С Писмо №ОС-1236/01.09.2021 г., вносителят прилага протокол от публичното обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №509 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28 Относно: ОС_1257/14.09.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения № №1, 4, 5, 10, и 13. С писмо с вх. №ОС-1274/29.09.2021 г., вносителя прави допълнение в мотивите на доклада, касаещи Приложения №13 и №14.
повече...

РЕШЕНИЕ №508 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 10.08.2021 г., Протокол №27 Относно: ОС_1212/06.08.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет-Казанлък с проект за решение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №507 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1167/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план-схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.20.11 по КККР на гр. Шипка, местност "До село-запад"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №506 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1166/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план-схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.20.24 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, местност "До село-запад". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №505 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1178/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №38563.4.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,499 дка, местност "Харманите" по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствено - складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи сгради и съоръжения"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...