Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №404 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1009/09.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №403 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1011/12.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2020 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №402 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_971/22.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2020 г. към Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 г. - 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №401 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_984/29.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014 - 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №400 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1004/09.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.553 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя. 3. Даване на предварително съгласие за учредяване.
повече...

РЕШЕНИЕ №399 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_976/24.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и схеми за ЕЛ и ВиК захранване за Поземлен имот №06848.67.4, с НТП "Нива", местност "Карашлъка" по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък; одобряване на заданието съставено от Възложителя и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия. С писмо с вх. №ОС-1041/22.04.2021 г., вносителят предоставя копие от Пълномощно и Техническо задание (оригинал), съгласно становища на ПК по устройство на територията и ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №398 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_972/23.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф32 за захранване на Поземлен имот с идентификатор 35167.57.27 с обща проектна дължина 51,6 м. в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №397 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1010/12.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Промяна на маршрутни разписания на градските линии от общинската транспортна схема на гр. Казанлък; 2. Промяна на ценова политика за издаване и продажба на абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №396 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1014/13.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения № №1, 4, 5, 13, 15, 22 и 23.
повече...

РЕШЕНИЕ №395 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22 Относно: ОС_1031/19.04.2021-Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №394 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_965/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г. с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XIV-3016, кв. 608 по плана на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9511 по КККР на гр. Казанлък и приемане на дарение в полза на община Казанлък. С писмо вх. №ОС-970/22.03.2021 г., вносителят допълва и коригира мотивите и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №393 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_952/12.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинският поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, находящи се в с. Ясеново и с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №392 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_955/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г., с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Наредба №15 на ОбС на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
повече...

РЕШЕНИЕ №391 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_945/08.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово, с. Бузовград, с. Ръжена, с. Горно Черковище и с. Ясеново.
повече...

РЕШЕНИЕ №390 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_944/08.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531, с площ 469 кв. м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №389 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_803/17.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с приблизителна площ 397 кв. м. от ПИ с идентификатор 24075.88.187 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на "Трасе на пътна връзка", землището на с. Дунавци, общ. Казанлък, изработка на ПУП и одобряване заданието на възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №388 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_964/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 449 на гр. Казанлък относно УПИ I - За озеленяване" по действащият план за регулация; 2. Промяна отреждането на поземлените имоти от "за озеленяване" в "за жилищно строителство". С писмо вх. №ОС-969/22.03.2021 г., вносителят коригира правното основание и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №387 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_957/15.03.2021 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2020 г. и Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2021 г. С писмо вх. №ОС-973/23.03.2021 г., вносителят уточнява, че ще внесе допълнително подробен отчет за направените разходи за 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №386 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_963/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г. с проект за решение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги.
повече...

РЕШЕНИЕ №385 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_943/08.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес в рамките на проект BG05M9OP001-6.002-0025 "Патронажна грижа+ в община Казанлък", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
повече...