Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №384 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_938/02.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №383 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_949/12.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода2014-2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №382 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_954/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г., с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък в частта на Приложения № №1, 3, 9 и 11.
повече...

РЕШЕНИЕ №381 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_953/15.03.2021 г. - Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. С писмо с вх. №ОС-966/16.03.21 г. вносителят прави допълнение в проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №380 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21 Относно: ОС_947/11.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №379 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_879/02.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.119.672 по КККР на гр. Казанлък, местност "Ормана" и разделяне на имота на два самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-930/24.02.2021 г., писмо от инж. Георги Русев с допълнение в мотивите и проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №378 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_893/10.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.617, с начин на трайно ползване "нива", с площ от 2,925 дка, местност "Абаята" в землище на гр. Казанлък, с цел промяна НТП на същият за "жилищно строителство"; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-931/24.02.2021 г., вносителя прави корекция в мотивите и проекта за решение и приложено Задание, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №377 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_855/21.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.150.886, с начин на трайно ползване "друг вид земеделска земя", с площ от 1.0 дка, местност "Старите лозя" в землище Казанлък, с цел промяна на НТП на същия за "вилно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-932/24.02.2021 г., вносителят прави корекция в проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №376 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_916/16.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на ПУП - план за застрояване, план - схеми за електроснабдяване, водоснабдяване, канализация и схема на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 35167.37.3 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №375 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_911/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.15, с начин на трайно ползване (НТП ) "нива", с площ от 3.799 дка, местност "Под Енина" в землище на с. Енина, с цел промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на същия за „многофункционално предназначение". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №374 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_903/12.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8500,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 953 кв. м в УПИ XV-538, кв. 44 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №373 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_901/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 06848.11.263, в с. Бузовград, общ. Казанлък ведно с построената в имота сграда с идентификатор 06848.11.263.1, с начална тръжна цена 29 820 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №372 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_900/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - УПИ II-1385, с площ 5 000 кв. м, отреден "За обществено и делово обслужване" в кв. 111, гр. Крън, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 116 890 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №371 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_899/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, ж.к. "Изток", бл. 27, вх. Г на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 31 850 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №370 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_897/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 340,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 23 кв. м, в УПИ XIII - 944 кв. 80 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №369 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_891/10.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ V-573, кв. 65 по ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък, за сумата от 390,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №368 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_888/09.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в УПИ I-88, с площ 886 в кв. 19 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 810,00 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №367 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_869/27.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 023,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 844 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1046 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. С писмо вх. №ОС-886/09.02.2021 г., вносителят прилага ново Заявление от Мирослав Попов, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №366 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_868/27.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 790,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 76 кв. м, в УПИ VI-841 в кв. 4 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №365 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_907/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145, с площ 2 800 кв.м по КККР на гр. Несебър, местност "Кокала" и определяне на начална тръжна цена в размер на 801 500 лв. без ДДС.
повече...