Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №1010 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС-2406/16.06.2023 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1009 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2387/09.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Теодосий Теодосиев за самостоятелен обект в сграда, с площ 186,84 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, ул. "инж. Феликс Вожели" №10, вх. В, ет. 1, обект №44.
повече...

РЕШЕНИЕ №1008 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2386/09.06.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху част от Имот с идентификатор 35167.502.166.1.35, общинска собственост - обект в сграда с предназначение "Офис център", намиращ се на първи етаж от жилищна сграда за делова и административна дейност, с площ 39,60 кв. м, в гр. Казанлък, бул. "Княз Александър Батенберг" №12 от "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №1007 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2404/15.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно промяна собствеността на Поземлен имот с идентификатор 06848.23.178 по КККР на с . Бузовград, общ. Казанлък от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №1006 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2410/19.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2023 г. на стойност 250 000 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1005 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58 Относно: ОС_2420/19.06.2023 - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет на Община Казанлък - оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разчет за местни дейности за 2023 г., съгласно Приложения №№1, 3, 4, 11, 12 и 13.
повече...

РЕШЕНИЕ №1004 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.06.2023 г., Протокол №57 Относно: ОС_2372/31.05.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 29.06.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1003 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.06.2023 г., Протокол №57 Относно: ОС_2402/15.06.2023 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №993/25.05.2023 г., прието на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №1002 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2317/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.17.49, с НТП „нива”, местност „Арите“, с площ от 5631 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота (НТП) в за „производствени и складови дейности“. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1001 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2314/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработването на проект за ПУП - план за регулация и застрояване, план - схеми за електрозахранване, водоснабдяване и транспортен достъп и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.150.898 по КККР на гр. Казанлък, местност " Старите лозя". 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1000 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2313/18.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработването на проект на ПУП - план за регулация и застрояване, план-схеми за електрозахранване, водоснабдяване и транспортен достъп и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.102.1 по КККР на гр. Казанлък, местност "Кайнаклъка"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №999 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2353/12.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно прилагане на ПУП за УПИ VII-348 с площ 660 кв.м, в кв. 47 на гр. Шипка, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №998 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2347/10.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за УПИ VII-496 кв. 46 в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък и УПИ XI-521 кв. 63 в с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №997 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2356/12.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 500,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 550 кв.м представляваща Урегулиран поземлен имот II -706 в кв. 24 на с. Овощник, общ. Казанлък, без построените върху него сгради и подобрения.
повече...

РЕШЕНИЕ №996 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2338/04.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1950,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП представляващ: Незастоена земя с площ 150 кв.м, представляваща реална част от УПИ XV- 40 с обща площ 1090 кв. м в кв.3 по ПУП на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №995 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2361/17.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на за транспортен достъп към ПИ с идентификатори: 35167: 16.23; 16.24; 16.43; 16.44; 16.45; 17.49; 17.18; 17.19; 17.48; 17.38; 17.22; 17.23; 17.24; 17.25 и 17.26 в местност „Арите“, землище Казанлък, ситуиран чрез локално двупосочно платно с ширина на платната по 3.0 м, разположено върху Поземлен имот с идентификатор 35167.17.213 и върху ПИ 35167.18.715 ведно с промяна улична регулация, чрез изграждане на кръгово кръстовище между осови точки 3260 и 3261 по бул. “23 Пехотен Шипченски полк“( ПИ с идентификатор 35167.501.603) срещу УПИ III-8358 и IV-7028 квартал 470.
повече...

РЕШЕНИЕ №994 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2360/15.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно придобиване на възмездно право на собственост чрез закупуване на недвижим имот частна собственост, представляващ Поземлен имот с планоснимачен №149, с площ 730 кв. м, включен в УПИ I, в кв. 20 по ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 61 100 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №993 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 (Изм. с Решение №1003/19.06.2023 г.) Относно: ОС_2355/12.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост, построени върху Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7836 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №992 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2358/15.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне безвъзмездно в полза на "Балканинвест" ЕООД гр. Казанлък на движима вещ - автобус.
повече...

РЕШЕНИЕ №991 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55 Относно: ОС_2348/10.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на помещения - общинска собственост, находящи се на адрес: гр. Казанлък, ул. "Княз Ал. Батенберг" №4, ет.1, за нуждите на проект "Укрепване на общинския капацитет в община Казанлък" финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.
повече...