Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №654 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1541/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №35167.17.19, НТП "Нива", с площ от 4,840 дка по КККР на гр. Казанлък, местност "Арите", с цел промяна на предназначението в "За производствени и складови дейности". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №653 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1522/25.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно отказ за изкупуване на 694/718 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9215, находящ се в гр. Казанлък, за предложената от собственика сума - 47 000 лева.
повече...

РЕШЕНИЕ №652 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1545/17.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 14 кв.м, находяща се в гр. Казанлък с проектен идентификатор 35167.502.7001.
повече...

РЕШЕНИЕ №651 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1539/15.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9155 по КККР на гр. Казанлък, УПИ IX-9155, с площ от 989 кв.м в кв.467,чрез продажба на общинската част за сумата от 1440 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №650 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1547/17.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена за прехвърляне на 4 бр. имоти - частна общинска собственост, представляващи Незастроени земи, находящи се в кв.333 на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №649 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1556/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 915,00 лв. без ДДС при учредяване право на пристрояване върху земя, общинска собственост - "Стопанска постройка за отглеждане на животни" със застроена площ 28,50 кв.м върху УПИ VII общ, кв.3 в с. Енина /ПИ с идентификатор 27499.501.2056 по КККР на с. Енина/, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №648 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1555/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за разширяване на обхвата на изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 24075.103.21 в землището на с. Дунавци, собственост на "ТРОН" ЕООД, разрешен с Решение №389/25.03.2021 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №647 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1534/07.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване на Поземлени имоти с идентификатори 83199.25.296, 83199.25.297, 83199.25.303, 83199.25.305 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък в съответствие с Смесена многофункционална зона-разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №646 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1549/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени за продажба на 14 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №645 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1516/23.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 6 бр. поземлени имоти находящи се в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №644 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1463/03.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот, Микроязовир "Синята Река", находящ се в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък, с начален годишен наем в размер на 5 200,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №643 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 (изм. с Решение №683/28.04.2022 г.) Относно: ОС_1551/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне под наем, за срок от три години на имоти - общинска собственост на сдружения с нестопанска цел в обществена полза.
повече...

РЕШЕНИЕ №642 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1552/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове за срок от 1 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №641 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1554/18.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък за 2021 г. и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/.
повече...

РЕШЕНИЕ №640 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1540/16.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно приемане на нова Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №639 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1538/15.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно упълномощаване на Даниела Коева - зам.-кмет да участва в провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе чрез видеоконферентна връзка на 07.04.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №638 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1523/28.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на общината, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение за допълнение на Решение №517/30.09.2021 г. на ОбС-Казанлък относно откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имоти, находящи се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №637 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1518/24.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект "Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", по процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" по приоритетна ос 6 "Регионален туризъм".
повече...

РЕШЕНИЕ №636 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1546/17.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма LIFE, под-дейност "Действия за климата", Адаптация към изменение на климата с интегриран проект: „Прилагане на екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на климата в общините в България, в предразположените към засушаване райони и райони с повишен риск от наводнения“ с акроним BULADAPTECOS.
повече...

РЕШЕНИЕ №635 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35 Относно: ОС_1553/18.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.
повече...