Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №344 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_834/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане, посочено в молба от Виолетка Въткова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №343 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_850/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
повече...

РЕШЕНИЕ №342 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_847/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъди обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021-2022 г. С писмо вх. №ОС-864/26.01.2021 г., вносителят прилага коригирано Приложение №1, както прави и изменения в проекта за решение, в частта на т.1 и т.5 /Приложение №2 - отпада/.
повече...

РЕШЕНИЕ №341 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_830/12.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.9.763 - земеделска територия с начин на трайно ползване "за машиностроителна и машинно обработваща промишленост" с площ от 28.167 дка, местност "Абаята" в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №340 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_853/19.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №36, ет.1, обект 31, с начална тръжна цена в размер на 62 900 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Янко Запрянов и Иван Гитев!
повече...

РЕШЕНИЕ №339 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 (изм. с Решение №702/26.05.2022 г., в частта на т.2) Относно: ОС_827/11.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изграждане на паметник в с. Ясеново, общ. Казанлък на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. С писмо с вх. №ОС-848/15.01.2021 г., вносителят прилага копие на Договор между "УниКредит Булбанк" АД и Христо Ангелов за откриване на дарителска сметка, по становище на юриста на ОбС
повече...

РЕШЕНИЕ №338 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_846/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. и предоставяне под наем на имоти общинска собственост на Община Казанлък по реда на чл.14, ал.6 от Закона за Общинска собственост. С писмо с вх. №ОС-859/21.01.2021 г., вносителят прави допълнение в Приложение №11 и в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №337 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_843/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разпределяне на финансовите средства от община Казанлък за подпомагане дейността на спортните клубове за 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №336 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_844/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите", имот - общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв. 146, ул. Никола Петков 37А, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №335 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_833/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора, което ще се проведе на 10.02.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №334 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_836/13.01.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №333 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_838/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №332 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_829/12.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №331 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_837/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по процедура BG05M90P001-6.002 "Патронажна грижа +" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №330 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_824/08.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно дофинансиране през 2021 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №329 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 11.01.2021 г., Протокол №17 Относно: ОС_822/07.01.2021 г. - Доклад от Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник от група "ДПС" с проект за решение относно освобождаване от наеми и такси на Наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г. С Писмо с вх. №ОС-828/11.01.2021 г., вносителят прави корекция в проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №328 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 11.01.2021 г., Протокол №17 Относно: ОС_821/06.01.2021 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на" Балканинвест" ЕООД - Казанлък с проект за решение относно изпълнение на приватизационната процедура, съгласно Решение №210/30.07.2020 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №327 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 11.01.2021 г., Протокол №17 Относно: ОС_816/31.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на нова социална услуга в общността от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания като делегирана държавна дейност в с. Бузовград, община Казанлък. С писмо вх. №ОС-823/07.01.2020 г., вносителят допълва правното основание и проекта за решение на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №326 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 11.01.2021 г., Протокол №17 Относно: ОС_810/30.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова услуга "Асистентска подкрепа" като държавно делегирана дейност за 2021 г. С писмо с вх. №ОС-817/04.01.2021 г. вносителят прилага Заповед №РД01-2493/30.12.2020 г. от Агенция социално подпомагане. С писмо вх. №ОС-823/07.01.2020 г., вносителят допълва правното основание и проекта за решение на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №325 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_804/18.12.2020 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на Споразумение за партньорство между Агенция за социално подпомагане и Община Казанлък във връзка с изпълнение на проект "Приеми ме 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01.
повече...