Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №324 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_802/17.12.2020 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на Споразумение за финансиране между Община Казанлък и "УНИЦЕФ" във връзка с изпълнението на проект "Европейска гаранция за детето в България" в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №323 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_801/17.12.2020 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно повторно приемане на Решение №304/26.11.2020 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №322 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_792/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "СТАРЛАЙТС" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К - 14 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект имот с идентификатор 35167.507.92 по ККР на гр. Казанлък. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаване.
повече...

РЕШЕНИЕ №321 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_781/09.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2021 г. и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №320 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_775/07.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект, находящ се на ул. "Капрони" - Младежки дом, гр. Казанлък, включен в Годишната програма за 2020 г., за срок от 5 години, с начална тръжна цена 60 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №319 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_774/03.12.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 13 390,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 1110 кв. м., в УПИ VIII-403, кв. 32 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №318 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_769/27.11.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, бл. 3, вх. Д на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 34 600 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №317 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_767/26.11.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 75 кв. м. в УПИ VI-321, в кв. 49 по плана на с. Средногорово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №316 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_766/26.11.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 370,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 694 кв. м., представляваща УПИ VII-836 "За ОДО", в кв. 50 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №315 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_790/11.12.2020-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД на д-р Красимир Пейчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №314 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_773/03.12.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №313 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_789/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Казанлък 2021 - 2027 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №312 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_780/08.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в частта на чл. 44, ал. 1, т. 32 (таксиметров превоз).
повече...

РЕШЕНИЕ №311 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_771/01.12.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2018 г. до месец 10.2019 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договор между АВиК и "ВиК" ЕООД, Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №310 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_787/11.12.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №309 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_793/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Проект на договор за обществен превоз на пътници между Община Казанлък и Общинско търговско дружество "Балканинвест" ЕООД и одобряване Проект на договор за отдаване под наем на 7 бр. електрически транспортни средства от Община Казанлък на "Балканинвест" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №308 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_791/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. С писмо вх. №ОС-800/17.12.2020 г., вносителят отговаря на становищата на част от Постоянните комисии.
повече...

РЕШЕНИЕ №307 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_758/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Драгомир Петков - Председател на на Комисията по номиниране на кандидатите за управители на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно възлагане управлението на "Казанлъшка Искра" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул."Искра" №2.
повече...

РЕШЕНИЕ №306 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_757/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по Целева програма "Обществени трапезарии" към Фонд "Социална закрила".
повече...

РЕШЕНИЕ №305 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_748/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ) в Решение №272/29.10.2020 на Общински съвет - Казанлък.
повече...