Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №304 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 (Оспорено със Заповед №АК-01-ЗД-17/09.12.2020 г. на Областния управител на Стара Загора, повторно прието с Решение №323/21.12.2020 г.) Относно: ОС_745/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №303 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_694/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 40292.11.11 с начин на трайно ползване "нива", с площ от 0.700 дка, местност "Хайдушка вада", землището на гр. Крън, общ. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №302 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_744/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №301 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_717/30.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 003,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 210 кв. м., представляваща реална част от УПИ III-173, в кв. 1, с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №300 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_737/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно взимане на решение за сключване на извънсъдебна спогодба за разваляне на Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл. 21 ал. 4 от Закона за общинската собственост и сключване на нов договор.
повече...

РЕШЕНИЕ №299 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_728/09.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ I-400 с обща площ 1 010 кв. м в кв. 35 по плана на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 1 100,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №298 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_742/13.11.2020 г. - Доклад от Цветан Шиков - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП за промяна границата между УПИ VI-4452 и УПИ V-4450, кв. 428 по плана за регулация на гр. Казанлък, съответстващи на ПИ 35167.502.4556 и 35167.502.4557 по КККР на гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-765/25.11.2020 г., вносителя коригира правното основание на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №297 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_743/13.11.2020 г. - Доклад от Пламен Караджов - председател на работна група с проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №296 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_749/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, съгласно Приложение №1. С писмо вх. №ОС-753/20.11.2020 г., вносителят допълва проекта за решение, във връзка с част от становището на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №295 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_730/10.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за подаване на проектно предложение и одобрение на Споразумение за сътрудничество за реализация на проект по процедура BG05M9OP001-2.056 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 2 по ОП РЧР и ОП НОИР 2014-2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №294 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_732/11.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Казанлък по Проект "Красива България", с проектно предложение за вътрешен ремонт на Детска академия за развитие на таланти, с. Розово.
повече...

РЕШЕНИЕ №293 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_750/17.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно стопанисване, поддържане и експлоатация на Градска пречиствателна станция за отпадни води Казанлък, както и активите получени в резултат на изпълнението на инвестиционен проект "Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизиране на ГПСОВ - Казанлък" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС). С писмо вх. №ОС-754/20.11.2020 г., вносителят допълва и измененя мотивите, правната квалификация и проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №292 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_739/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне в полза на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, на медицинска апаратура: 3 бр. интензивни респиратора и 5 бр. многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни параметри.
повече...

РЕШЕНИЕ №291 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 (Изм. с Решение №338/28.01.2021 г., Доп. с Решение №362/25.02.2021 г., Доп. с Решение №382/25.03.2021 г., Доп. с Решение №417/27.04.2021 г., Доп. с Решение №438/27.05.2021 г.) Относно: ОС_746/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., с Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №290 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_736/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г. С писмо вх. №ОС-760/24.11.2020 г., вносителят допълва мотивите на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №289 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_674/12.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.1 - с НТП "Нива", местност "Големите ливади", с площ от 1,755 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №288 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_693/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и схема за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 24075.103.9 по КККР на с. Дунавци, за промяна на предназначението от "нива" в "за обществено обслужване". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-705/26.10.2020 г., вносителят прилага Задание за проектиране и Заявление за издаване за изработване на ПУП, съгласно становище на ПК за противодействие на корупцията.
повече...

РЕШЕНИЕ №287 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_670/07.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцелен план за елементи на техническата инфраструктура - газопроводни отклонения за газоснабдяване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.107.11 и 35167.37.751 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №286 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_692/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот, включен в Годишната програма за 2020 г. - част от покривно пространство, за разполагане на електронно-съобщителни съоръжения на сградата на кметство в село Ясеново, за срок от 10 години с начален месечен наем в размер на 324 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №285 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_680/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на Спогодба за разваляне на договор за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 35167.501.540, с площ от 414 кв.м., находящ се в гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-712/28.10.2020 г., вносителят прилага допълнителни документи, съгласно становищата на юриста на ОбС и ПК за противодействие на корупцията.
повече...