Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №284 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_675/12.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ XII-400 с обща площ 630 кв.м в кв. 35 по ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 1 350,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №283 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_672/08.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 800,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 500 кв. м., представляваща УПИ I-705, в кв. 24 по плана на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №282 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_684/16.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг, по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък, на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145 с площ 2800 кв. м., находящ се в гр. Несебър, м. "Кокала" и определяне на начална тръжна цена в размер на 853 800 лв. без ДДС .
повече...

РЕШЕНИЕ №281 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_681/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12, с площ от 3845 кв.м., находящ се в с. Енина, общ. Казанлък с начална тръжна цена в размер на 4130 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №280 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_676/13.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот УПИ IX-6 с площ от 1036 кв. м, в кв. 65 с. Ръжена, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 30 300 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №279 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_673/08.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.20 с обща площ 560 кв. м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 100 600 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №278 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_663/02.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Енина, с. Хаджидимитрово и с. Кънчево, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №277 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_662/02.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, с площ от 475 кв.м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 14 150,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №276 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_691/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на 2 бр. общински обекти на територията на община Казанлък, включени в Годишната програма за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №275 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_679/15.10.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117, с площ 2022 кв.м., ведно с построена в него сграда с площ 297 кв.м., ул. "Кенали" гр. Казанлък с начална цена от 63 200 без ДДС и Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 с площ 54 кв. м., находяща се на ул. "Дондуков" №8, гр. Казанлък с начална цена от 25 100 без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №274 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_695/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф63 и Ф32 с обща проектна дължина 344 м. в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №273 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_664/02.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на УПИ II-1385 в кв. 111, гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №272 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 (изм. с Решение №305/26.11.2020 г.) Относно: ОС_642/17.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с приблизителна площ 38 кв. м от ПИ 80532.16.320 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на "Трасе на пътна връзка" за осъществяване на транспортен достъп от общински път IV клас /Казанлък - Черганово/ до ПИ 80532.16.8 - нива от 6,0 дка, всички в землището на с. Черганово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №271 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_659/28.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Приемник за електрическа енергия - за осветление и охрана", разположен в Поземлен имот с идентификатор 27499.183.16 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №270 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_542/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №269 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_687/19.10.2020 г. - Доклад от Пламен Караджов - общински съветник от групата съветници "БСП за България" с проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъците на собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №268 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_678/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на градските линии №1 и №8 от общинска транспортна схема, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №267 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_669/07.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на малка изложбена зала в Културно-информационен център на ул. "Искра" 4 и предоставяне на пространството за постоянна експозиция на СБХ - Казанлък. С писмо вх. №ОС-713/28.10.2020 г., вносителят прилага становище от ръководството на СБХ "Иван Милев".
повече...

РЕШЕНИЕ №266 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_690/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "Казанлъшка Искра" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №265 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_697/20.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на изменение на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка".
повече...