Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №47 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_130/17.12.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2020 - 2024 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №46 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_95/05.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.17.4 - с НТП "Нива", местност "Арите" с площ от 3,872 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята в "За складови и ОДО с търговски дейности".
повече...

РЕШЕНИЕ №45 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_94/05.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №302.240 с НТП "За земеделски труд и отдих", местност "Черешака", с площ от 0,891 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №44 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_82/02.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП -План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №302.222 с НТП "За земеделски труд и отдих", местност "Черешака" с площ от 0,508 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с цел промяна предназначението на поземления имот в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №43 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_22/14.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Радка Дамянова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №42 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_93/05.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Мима Енчева от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №41 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_90/04.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Валерия Жекова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №40 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_103/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2020 година и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №39 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_70/28.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.15 по КККР на гр. Казанлък за сумата от 19 870,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №38 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_55/26.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура - път - локално платно, подземен електропровод, водопровод и канализационно отклонение за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 с НТП "Изоставено трайно насаждение", местност "Даскалов соргун" с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, разделен с проекто-скици на пет отделни поземлени имота, съгласно План за застрояване, одобрен със Заповед №1658/30.10.2019 г. на Кмета на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №37 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_23/14.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.302.90 за сумата от 2 400,00 лева без ДДС в м. "Кайнаклъка", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №36 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_9/07.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост за сумата от 1 150,00 лева без ДДС в с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №35 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_118/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 и определяне на начална тръжна в размер на 186 460 лв., без ДДС за Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65, кв. 376, гр. Казанлък и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 с начална цена - 460 360 лв., без ДДС. Постъпи писмо с вх. №ОС-120/11.12.2019 г., с приложени допълнения по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №34 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_117/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8758, в кв. 2, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №33 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_113/10.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 400,00 лв., за продажба на земя с площ от 600 кв.м. представляваща УПИ IX-964 в кв. 87 в с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №32 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_101/06.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 40292.57.8, местност "До село", гр. Крън. Начална тръжна цена 10 370 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №31 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_108/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041, с площ 991 кв. м. по КК и КР на гр. Казанлък; Начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди, представляващ УПИ I-8041 за "Обществено делово обслужване" в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №30 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_98/06.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии и възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №29 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_24/15.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 400 лв., за продажба на земя с площ от 980 кв.м в с. Овощник, на Рая Вълкова.
повече...

РЕШЕНИЕ №28 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол №3 Относно: ОС_67/28.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на имот, частна общинска собственост с площ от 35,60 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, кв. Кармен, безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.
повече...