Решения на ОбС Мандат 2019 - 2023г.

РЕШЕНИЕ №224 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_551/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем чрез публичен търг по реда на чл. 80, т. 2 от Наредба №15 на ОбС на Самостоятелен обект в сграда с площ 45,35 кв. м с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална наемна цена в размер на 290 лв./месец. Предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент.
повече...

РЕШЕНИЕ №223 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_567/21.07.2020 г. - Доклад от Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", гр. Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот, собственост на МБАЛ, находящ се в гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 194 900 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №222 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_559/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменения и допълнения на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, в частта на Приложения №1, №3, №9 и №11 неразделни части от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №221 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_548/14.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.204, с площ от 292 кв.м., находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 58 400 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №220 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_547/14.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5362, находящ се на ул. "Столетов" №34, гр. Казанлък, с площ 303 кв. м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 12 300 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №219 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_546/14.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина и с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №218 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_528/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово и с. Шейново.
повече...

РЕШЕНИЕ №217 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_527/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък и с. Ясеново.
повече...

РЕШЕНИЕ №216 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_526/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 10 730 лв. без ДДС на УПИ IV-393, кв. 37 в с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №215 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_525/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на общински имоти, находящи се в с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №214 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_524/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 4700 лв. без ДДС за продажба на земя с площ от 468 кв.м., представляваща УПИ XIII-513, кв. 31 в с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №213 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_523/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8150 лв. без ДДС за продажба на земя с площ от 677 кв.м., представляваща УПИ I-390, кв. 50 в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №212 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_521/03.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423, с площ 533 кв. м, по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №211 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_542/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №210 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_553/15.07.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на обособени части от имуществото на дружеството. С писмо вх. №ОС-570/22.07.2020 г., вносителят коригира и допълва проекта за решение в частта на т. 1 от доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №209 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_566/21.07.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - оправомощен За кмет със Заповед №992/03.07.2020 г. с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №208 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_539/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2020/2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №207 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_538/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищни автобуси за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2020/2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №206 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 (Доп. с Решение 330/28.01.2021 г.) Относно: ОС_537/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 г., съгласно Приложение №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №205 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_555/16.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за изменение на действащия ПУП - план за улична регулация в обхват част от " Централна градска част" и част от кв. "Новенски" в гр. Казанлък, с обща площ от 1910 дка.
повече...